AMATAS NOVADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS

Darba plāns

2017./2018.m.g.

I semestrim

1. Skolas darbības pamatmērķi

Skolas pamatmērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

1.Galvenie uzdevumi:

  • Radīt izglītojamajiem iespēju iegūt zināšanas un prasmes un veidot attieksmes, kas nepieciešamas, lai sekmīgi un ar panākumiem varētu turpināt izglītību nākamajā izglītības pakāpē.

  • Sekmēt pozitīvas mācīšanās pieredzi izglītojamajiem ar dažādu spēju līmeni, attīstot individuālu pieeju mācību procesā un veidojot motivāciju.

  • Nostiprināt skolas un ģimenes sadarbību, veicinot vecāku līdzatbildību izglītojamo izglītošanā.

2. Skolas darbības prioritātes 2017./2018. mācību gadā

  • Atbilstīgi skolēnu individuālajām spējām pielietot radošas un inovatīvas mācību darba metodes un formas, attīstīt skolēnu radošumu, īpašu darbu veltot talantīgajiem skolēniem.

  • Uzlabot audzēkņu kvalitāti mācību procesā.

  • Skolas un tās apkārtnē veidot labvēlīgu, skolēniem draudzīgu, drošu vidi, attīstot pozitīvu savstarpējo saskarsmi un izpratni.

Skolēnu brīvdienas

rudens brīvdienas – no 2017. gada 23.oktobra līdz 2017. gada 27. oktobrim;

ziemas brīvdienas – no 2017. gada 25.decembra līdz 2018.gada 5. janvārim;

pavasara brīvdienas – no 2018. gada 12. marta līdz 2018. gada 16. martam;

vasaras brīvdienas – 1.-8.klases izglītojamiem no 2018.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31. augustam.Nr.

Pasākums

Datums

Atbildīgais

Pedagoģiskās padomes sēdes

1.

galvenie uzdevumi 2017./2018.m.g.; darba plāns I semestrim, tematiskie plāni.

31.08.2017.

I.Muižniece

M.Busote - Uzuliņa

2.

Atskaitāmie un uzņemamie audzēkņi.

05.09.2017.

I.Muižniece


3.

Skolas attīstības virzieni, mērķi un skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas pilnveide.

(skolēnu pašvērtējums un savstarpējais vērtējums, lai sekmētu skolēna līdzdalību mācību procesā un uzlabotu zināšanu kvalitāti; inovatīvu mācību darba metožu pielietojums)

23.10.2017.

Pl.15.00. Nītaurē

M.Busote – Uzuliņa

I.Muižniece

4.

I semestra skolēnu mācību sasniegumi un darba rezultāti.

18.12.2017.

Pl.14.30. Ieriķos

M.Busote – Uzuliņa

I.Muižniece

MĀCĪBU DARBS

1.

Tehniskā ieskaite klavierspēlē (gammas) 1.-8.kl.

27.-29.09.2017.

Nītaure/Ieriķi

I. Muižniece

M. Busote-Uzuliņa

2.

Klaviernodaļas audzēkņu vakars -ieskaite(polifonija, etīde) .

16.10.2017.

IERIĶI

I. Muižniece

I. Grinfelde

S. Dzelzkalēja

3.

Vokālās nodaļas audzēkņiem vakars – ieskaite (divas dažāda rakstura dziesmas) 2.-7.klasei.

16.10.2017.

Nītaure

A. Ērmane

A. Ketlere -Kaņepone


4.

Ieskaite Vokālās nodaļas audzēkņiem (divas dažāda rakstura  dziesmas) 2.-4.klasei.

16.10.2017.

IERIĶI.

I. Muižniece

I. Ginfelde

S. Dzelzkalēja

5.

Ieskaite.Mūsdienu deja

16.10.2017.

Nītaure

A.Ērmane

E.Vāpa

6.

Ieskaite. Klasiskā deja.

17.10.2017.

Ieriķi

P.Āboliņa

7.

Starpskate. Zīmēšana. Gleznošana.

17.,18.10.2017.

Nītaure

J.Dobenberga

M. Busote-Uzuliņa

8.

Starpskate. Veidošanā. Darbs mat.

17.,18.10.2017.

Nītaure

J. Dobenberga

M. Busote-Uzuliņa

9.

Klaviernodaļas audzēkņu vakars –ieskaite (polifonija, etīde)1.-8.klasei

18.10.2017.

Nītaure

I. Muižniece

A. Ērmane

M.Busote - Uzuliņa


10.

Ieskaite.Mūsdienu deja

18.10.2017.

Ieriķi

E.Vāpa

S.Dzelzkalēja

11.

Ieskaite.Klasiskā deja

Latviešu deja

19.10.2017.

Nītaure

P.Āboliņa

I.Muižniece

12.

Starpskate. Zīmešana. Gleznošana. Veidošana. Darbs mater.

19.,20.10.2017.

Ieriki.

J. Bindemanis

M. Busote-Uzuliņa

13.

Starpskate.Zīmēšana, gleznošana, veidošana, darbs mat.

.10.2017.

Skujene

I.Batņa

M.Busote - Uzuliņa

14.

Ieskaite  gammās vispārējās klavierēs Kora klases audzēkņiem.

06.-10.11.2017.

Ieriķos/ Nītaurē

I.Muižniece

15.

Valsts svētku koncerts Nītaures kultūras namā pl.18.00.

17.11.2017.

Nītaure

A.Ketlere – Kaņepone

A.Ērmane

I.Muižniece

E.Vāpa

P.Āboliņa

16.

Audzēkņu vakars Klaviernodaļas audzēkņiem kolektīvajā muzicēšanā 3-8. klasei (1 skaņdarbs).

6.12.2017.

Nītaurē

I. Muižniece

A. Ērmane17.

Vispārējās klavierēs ieskaite  Kora klases audzēkņiem (Polifonija, etīde) 1.-8.klasei

6.12.2017.

Nītaure

I. Muižniece

A. Ērmane


18.

Vispārējās klavierēs ieskaite  Kora klases audzēkņiem (Polifonija, etīde) 1.-4.klasei

8.12.2017.

Ieriķi

M.Busote - Uzuliņa

I.Muižniece

19.

Ieskaite. Mūsdienu deja

11.12.2017.

Nītaure

M.Busote - Uzuliņa

E.Vāpa

A.Ērmane

20.

Atklātais audzēkņu vakars Klavier nodaļai 1.-3.klasei (divi dažāda rakstura skaņdarbi).

11.12.2017.

Ieriķos

I. Muižniece

I. Grinfelde

S. Dzelzkalēja

21.

Atklātais audzēkņu vakars Vokālai nodaļai (divas dažāda rakstura dziesmas) .

11.12.2017.

Nītaure

A.Ērmane

A.Ketlere - Kaņepone

22.

Ieskaite.Klasiskā deja

Latviešu deja


12.12.2017.

Ieriķi

P.Āboliņa


23.

Skate.Vizuāli plastiskā māksla.

12.2017.

Skujene

I.Batņa

M.Busote - Uzuliņa

24.

Skate. Zīmēšana. Gleznošana.

12.,13.12.2017.

Nītaure

J.Dobenberga

M. Busote-Uzuliņa

25.

Atklātais Klaviernodaļas audzēkņu vakars 1.-6.klasei (divi dažāda rakstura skaņdarbi).

13.12.2017.

Nītaure

I.Muižniece

A.Ērmane

M.Busote  - Uzuliņa

26.

Ieskaite. Mūsdienu deja

13.12.2017.

Ieriķi

S.Dzelzkalēja

E.Vāpa

27.

Skate. Zīmēšana. Gleznošana.

14.,15.12.2017.

Ieriķi

J.Bindemanis

M.Busote- Uzuliņa

28.

Ieskaite.Klasiskā deja

Latviešu deja


14.12.2017.

Nītaure

P.Āboliņa

I.Muižniece

29.

Ziemassvētku koncerts. Plkst. 19.00

15.12.2017.

Nītaure

I. Muižniece

A. Ketlere - Kaņepone

A.Ērmane

E.Vāpa

P.Āboliņa


30.

Ziemassvētku koncerts plkst. 18.00.

18.12.2017.

Ieriķi

I.Grinfelde

I.Muižniece

S.Dzelzkalēja

E.Vāpa

P.Āboliņa

PASĀKUMI, KONKURSI, FESTIVĀLI

Septembris 2017

1.

‘’Zinību diena’’ mācību gada sākuma svinīgs pasākums.

01.09.2017.

Skujene

I.Batņa

2.

’’Zinību diena’’ mācību gada sākuma svinīgs pasākums.

01.09.2017.

Ieriķi

E.Vāpa

P.Āboliņa

I.Muižniece

M.Busote – Uzuliņa

S.Dzelzkalēja

3.

’’Zinību diena’’ mācību gada sākuma svinīgs pasākums .

04.09.2017.

Nītaure

M.Busote – Uzuliņa

I.Muižniece

A.Ērmane

E.Vāpa

Oktobris 2017


1.

IV Latvijas Mūzikas skolu Kora klašu solo, duetu un trio konkurss ‘’Jūras Zvaigzne’’ Venspilī.

19.10.2017.

Venspils

I.Grinfelde

A.Ērmane

A.Ketlere – Kaņepone

I.Muižniece

2.

Meistarklases Cēsīs Deju nodaļai.

21.10.2017.

Pl.10.00

CBJC

E.Vāpa

P.Āboliņa

Novembris 2017

1.

Latvian CUP - Baldone Returns 2017 sacensibas deju nodalai

12.11.2017. plkst. 9:00

E.Vāpa

2.

Valsts svētku koncerts Nītaures kultūras namā .

17.11.2017.

Nītaure

A.Ērmane

A.Ketlere - Kaņepone

I.Muižniece

E.Vāpa

P.Āboliņa

Decembris 2017

1.

XIII Starptautiskais P.Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss Koknesē.

02.12.2017.

I.Muižniece

2.

Ziemassvētku ieskaņas koncerti Nītaures un Amatas PII.

04.-08.12.2017.

Nītaure/ Ieriķi

A.Ērmane

A.Ketlere – Kaņepone

I.Muižniece

I.Grinfelde

3.

Ziemassvētku koncerts Nītaurē plkst.19.00.

15.12.2017.

Visi pedagogi

4.

Ziemassvētku koncerts Ieriķos plkst. 18.00.

18.12.2017.

Visi pedagogi

Metodiskais darbs 2017./2018.m.g.

1.

Semināri, kursi.

01.09.2017.-31.12.2017.

Visi pedagogi

Vecāku sapulces 2017./2018.m.g.

1.

Vecāku sapulce.

01.09.2017.

Ieriķi

M.Busote – Uzuliņa

I.Muižniece

2.

Vecāku sapulce

04.09.2017.

Nītaure

M.Busote- -Uzuliņa

I.Muižniece


  

 

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .