AMATAS NOVADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS
Darba plāns

2019./2020.m.g.

1. Skolas darbības pamatmērķi

Skolas pamatmērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

Galvenie uzdevumi:

·        Radīt izglītojamajiem iespēju iegūt zināšanas un prasmes un veidot attieksmes, kas nepieciešamas, lai sekmīgi un ar panākumiem varētu turpināt izglītību nākamajā izglītības pakāpē.

·        Sekmēt pozitīvas mācīšanās pieredzi izglītojamajiem ar dažādu spēju līmeni, attīstot individuālu pieeju mācību procesā un veidojot motivāciju.

·        Nostiprināt skolas un ģimenes sadarbību, veicinot vecāku līdzatbildību izglītojamo izglītošanā.

2. Skolas darbības prioritātes 2019./2020. mācību gadā

·        Atbilstīgi skolēnu individuālajām spējām pielietot radošas un inovatīvas mācību darba metodes un formas, attīstīt skolēnu radošumu, īpašu darbu veltot talantīgajiem skolēniem.

·        Uzlabot audzēkņu kvalitāti mācību procesā.

·        Skolas un tās apkārtnē veidot labvēlīgu, skolēniem draudzīgu, drošu vidi, attīstot pozitīvu savstarpējo saskarsmi un izpratni.

2019./2020.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiki

Mācību gads sākas 2019.gada 2.septembrī.

1.-8.klases izglītojamajiem mācību gads beidzas 2020.gada 29.maijā.

Mācību gadu veido divi semestri:

Pirmais semestris ilgst: no 2019.gada 2.septembra līdz 2019.gada 23.decembrim;

Otrais semestris ilgst: 1.-8.klases izglītojamajiem no 2020.gada 3.janvāra līdz 2020.gada 29.maijam.

Mācību gadā izglītojamajiem ir šādas brīvdienas:

rudens brīvdienas – no 2019. gada 21.oktobra līdz 2019. gada 25. oktobrim;

ziemas brīvdienas – no 2019. gada 23.decembra līdz 2020.gada 3. janvārim;

pavasara brīvdienas – no 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 20. martam;

vasaras brīvdienas – 1.-8.klases izglītojamiem no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31. augustam.

Sagatavots pēc MK noteikumiem Nr.777 no 11.12.2018.

 

Nr. Pasākums Datums Atbildīgais
Pedagoģiskās padomes sēdes
1. Galvenie uzdevumi 2019/2020.m.g.; darba plāns, tematiskie plāni. 30.08.2019. I.Muižniece M.Busote - Uzuliņa
2. Atskaitāmie un uzņemamie audzēkņi. 05.09.2019. I.Muižniece  
3. Skolas attīstības plāns, audzēkņu mācību rezultātu analīze,utt. 21.10.2019. M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece
4. I semestra skolēnu mācību sasniegumi un darba rezultāti. 16.12.2019.   M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece
5. 2019./2020.m.g. mācību un audzināšanas darba rezultātu analīze, galvenie uzdevumi . 16.03.2020. I.Muižniece M.Busote - Uzuliņa
6. II semestra skolēnu mācību sasniegumi un darba rezultāti. Skolēnu mācību sasniegumi un stundu apmeklējumi, sadarbība ar skolēna vecākiem. 25.05.2020. M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece
MĀCĪBU DARBS
1. Tehniskā ieskaite klavierspēlē (gammas) 1.-8.kl. 23.-26.09.2019. Nītaure/Ieriķi I. Muižniece
2. Ieskaite.Mūsdienu deja 14.10.2019. Nītaure E.Vāpa I.Muižniece
3. Klaviernodaļas audzēkņu vakars -ieskaite(polifonija, etīde) . 14.10.2019. Nītaurē I. Muižniece A.Ketlere - Kaņepone
4. Starpskate. Zīmēšana. Gleznošana. Veidošana. Keramika. Kompozīcija. 14.,17.10.2019. Ieriki. M. Busote-Uzuliņa I.Pavāre
5. Ieskaite. Klasiskā deja. Latv.deja. 15.10.2019. Ieriķi K.Lorence
6. Starpskate.Zīmēšana, gleznošana, veidošana, darbs mat. 15.10.2019. Skujene I.Batņa M.Busote - Uzuliņa
7. Starpskate. Zīmēšana. Gleznošana. Grafika. 15.10.2019. Nītaure J.Dobenberga M. Busote-Uzuliņa I.Muižniece
8. Ieskaite.Mūsdienu deja 16.10.2019. Ieriķi E.Vāpa S.Dzelzkalēja
9. Ieskaite.Klasiskā deja, latv.deja. 16.10.2019. Nītaure K.Lorence I.Muižniece M.Busote - Uzuliņa
10. Starpskate. Veidošanā. Keramika. 16.10.2019. Nītaure M. Busote-Uzuliņa I.Muižniece
11. Klaviernodaļas audzēkņu vakars –ieskaite (polifonija, etīde) . 17.10.2019. Ieriķos I.Muižniece A.Krancmanis
12. Ieskaite Vokālās nodaļas audzēkņiem (divas dažāda rakstura  dziesmas) 1.-5.klasei. 17.10.2019. Ieriķi A.Krancmanis I.Muižniece
13. Starpskate. Zīmēšana.Gleznošana. Datorgrafika. 17.10.2019. Nītaure J.Bindemanis J.Sausnītis
14. Ieskaite  gammās vispārējās klavierēs Kora klases audzēkņiem. 28.10.-01.11.2019. Ieriķos/ Nītaurē I.Muižniece
15. Audzēkņu vakars Klaviernodaļas audzēkņiem kolektīvajā muzicēšanā 7.,8. klasei (2 skaņdarbi). 02.12.2019. Nītaurē I. Muižniece A.Krancmanis A.Ketlere - Kaņepone  
16. Vispārējās klavierēs ieskaite  Kora klases audzēkņiem (Polifonija, etīde) 1.-8.klasei 02.12.2019. Nītaure I. Muižniece A.Krancmanis A.Ketlere - Kaņepone  
17. Ieskaite. Latviešu deja   04.12.2019. Nītaure K.Lorence I.Muižniece
18. Vispārējās klavierēs ieskaite  Kora klases audzēkņiem (Polifonija, etīde) 1.-5.klasei 05.12.2019. Ieriķi I.Muižniece A.Krancmanis
19. Audzēkņu vakars Klaviernodaļas audzēkņiem kolektīvajā muzicēšanā 4. klasei (2 skaņdarbi). 05.12.2019. Ieriķi I.Muižniece M.Busote – Uzuliņa A.Krancmanis
20. Ieskaite. Mūsdienu deja 09.12.2019. Nītaure E.Vāpa I.Muižniece
21. Atklātais audzēkņu vakars Vokālai nodaļai (divas dažāda rakstura dziesmas) . 09.12.2019. Nītaure I.Muižniece A.Krancmanis A.Ketlere - Kaņepone
22. Ieskaite.Klasiskā deja Latviešu deja   10.12.2019. Ieriķi K.Lorence  
23. Ieskaite. Klasiskā deja   11.12.2019. Nītaure K.Lorence I.Muižniece
24. Atklātais audzēkņu vakars Vokālai nodaļai (divas dažāda rakstura dziesmas) . 11.12.2019. Ieriķos A.Krancmanis I.Muižniece M.Busote  - Uzuliņa
25. Atklātais audzēkņu vakars Klavier nodaļai 4.klasei (divi dažāda rakstura skaņdarbi). 11.12.2019. Ieriķos I.Muižniece M.Busote – Uzuliņa A.Krancmanis
26. Atklātais Klaviernodaļas audzēkņu vakars 7.,8.klasei (divi dažāda rakstura skaņdarbi). 11.12.2019. Nītaure I.Muižniece M.Busote – Uzuliņa A.Ketlere - Kaņepone
27. Ieskaite. Mūsdienu deja 11.12.2019. Ieriķi E.Vāpa S.Dzelzkalēja
28. Skate. Zīmēšana. Gleznošana. 12.12.2019. Ieriķi I.Pavāre M.Busote- Uzuliņa
29. Skate. Gleznošana.Zīmēšana. Datorgrafika. 12.12.2019. Nītaure J.Bindemanis J.Sausnītis
30. Skate. Keramika. Kompozīcija. 16.12.2019. Ieriķi M.Busote - Uzuliņa
31. Skate.Vizuāli plastiskā māksla. 17.12.2019. Skujene I.Batņa M.Busote - Uzuliņa
32. Skate. Viz.pl. māksla. 17.12.2019. Nītaure J.Dobenberga M. Busote-Uzuliņa I.Muižniece
33. Ziemassvētku ieskaņas koncerts. 13.12.2019. Nītaurē Visi pedagogi  
34. Ziemassvētku ieskaņas koncerts. 16.12.2019. Ieriķos E.Vāpa I.Muižniece A.Krancmanis M.Busote – Uzuliņa K.Lorence
PASĀKUMI, KONKURSI, FESTIVĀLI
Septembris 2019
1. ‘’Zinību diena’’ mācību gada sākuma svinīgs pasākums. 02.09.2019. Skujene, Ieriķos pl.12.00. I.Batņa I.Muižniece E.Vāpa A.Krancmanis S.Dzelzkalēja
2. ’’Zinību diena’’ mācību gada sākuma svinīgs pasākums. 03.09.2019. Nītaure pl.15.00. I.Muižniece R.Ozols M.Busote – Uzuliņa A.Ketlere - Kaņepone
3. Rudens Lielā radošā darbnīca ‘’Aizspogulijā ar Dalī, Klē, un Tevi’’. 18.09.2019. Līvāni M.Busote - Uzuliņa
Oktobris 2019
1. Audzināšanas teorijas kursi. Peadogoģiskā sēde. 21.10.2019. Visi pedagogi
Novembris 2019
1. Valsts svētku koncerts Amatas novada Amatas pamatskolā. 11.2019. Ieriķi Visi pedagogi
Decembris 2019
1. Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5.-8.klavieru klašu audzēkņu konkurss. 4.12.2019. Dobelē I.Muižniece
2. XV Starptautiskais P.Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss. 07.12.2019. Koknesē I.Muižniece  
3. Ziemassvētku ieskaņas koncerts . 13.12.2019. Nītaurē Visi pedagogi
4. Ziemassvētku ieskaņas koncerts. 16.12.2019. Ieriķos Visi pedagogi
Metodiskais darbs 2019./2020.m.g.
1. Semināri, kursi. 02.09.2019.-30.12.2019. Visi pedagogi
Audzināšanas darbs 2019./2020.m.g.
1. Audzināšanas virzieni. 02.09.-23.12.2019. Visi pedagogi
Vecāku sapulces 2019./2020.m.g.
1. Vecāku sapulce plkst. 18.00. 01.10.2019. Nītaure M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece
2. Vecāku sapulce plkst.18.00. 03.10.2019. Ieriķos M.Busote - Uzuliņa I.Muižniece

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .