AMATAS NOVADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS

Darba plāns

2018./2019.m.g.

1. Skolas darbības pamatmērķi

Skolas pamatmērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

Galvenie uzdevumi:

·         Radīt izglītojamajiem iespēju iegūt zināšanas un prasmes un veidot attieksmes, kas nepieciešamas, lai sekmīgi un ar panākumiem varētu turpināt izglītību nākamajā izglītības pakāpē.

·         Sekmēt pozitīvas mācīšanās pieredzi izglītojamajiem ar dažādu spēju līmeni, attīstot individuālu pieeju mācību procesā un veidojot motivāciju.

·         Nostiprināt skolas un ģimenes sadarbību, veicinot vecāku līdzatbildību izglītojamo izglītošanā.

2. Skolas darbības prioritātes 2018./2019. mācību gadā

·         Atbilstīgi skolēnu individuālajām spējām pielietot radošas un inovatīvas mācību darba metodes un formas, attīstīt skolēnu radošumu, īpašu darbu veltot talantīgajiem skolēniem.

·         Uzlabot audzēkņu kvalitāti mācību procesā.

·         Skolas un tās apkārtnē veidot labvēlīgu, skolēniem draudzīgu, drošu vidi, attīstot pozitīvu savstarpējo saskarsmi un izpratni.

2018./2019.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiki

Mācību gads sākas 2018.gada 3.septembrī.

1.-8.klases izglītojamajiem mācību gads beidzas 2019.gada 31.maijā.

Mācību gadu veido divi semestri:

Pirmais semestris ilgst: no 2018.gada 3.septembra līdz 2018.gada 21.decembrim;

Otrais semestris ilgst: 1.-8.klases izglītojamajiem no 2019.gada 7.janvāra līdz 2019.gada 31.maijam.

Mācību gadā izglītojamajiem ir šādas brīvdienas:

rudens brīvdienas – no 208. gada 22.oktobra līdz 2018. gada 26. oktobrim;

ziemas brīvdienas – no 2018. gada 24.decembra līdz 2019.gada 4. janvārim;

pavasara brīvdienas – no 2019. gada 11. marta līdz 2019. gada 15. martam;

vasaras brīvdienas – 1.-8.klases izglītojamiem no 2019.gada 3.jūnija līdz 2019.gada 30. augustam.

Sagatavots pēc MK noteikumiem Nr.763 no 19.12.2017.

Nr. Pasākums Datums Atbildīgais
Pedagoģiskās padomes sēdes
1. galvenie uzdevumi 2018./2019.m.g.; darba plāns, tematiskie plāni. 29.08.2018. I.Muižniece M.Busote - Uzuliņa
2. Atskaitāmie un uzņemamie audzēkņi. 05.09.2018. I.Muižniece  
3. Skolas attīstības plāns, audzēkņu mācību rezultātu analīze,utt. 24.10.2018. M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece
4. I semestra skolēnu mācību sasniegumi un darba rezultāti. 17.12.2018. Pl.14.00. M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece
5. 2018./2019.m.g. mācību un audzināšanas darba rezultātu analīze, galvenie uzdevumi . 11.03.2019. I.Muižniece M.Busote - Uzuliņa
6. II semestra skolēnu mācību sasniegumi un darba rezultāti. Skolēnu mācību sasniegumi un stundu apmeklējumi, sadarbība ar skolēna vecākiem. 24.05.2019. M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece
       
MĀCĪBU DARBS
1. Tehniskā ieskaite klavierspēlē (gammas) 1.-8.kl. 24.-28.09.2018. Nītaure/Ieriķi I. Muižniece S.Eidemane
2. Klaviernodaļas audzēkņu vakars –ieskaite (polifonija, etīde) . 15.10.2018. Ieriķos S.Eidemane M.Busote - Uzuliņa
3. Ieskaite Vokālās nodaļas audzēkņiem (divas dažāda rakstura  dziesmas) 1.-4.klasei. 15.10.2018. Ieriķi M.Busote – Uzuliņa R.Ozols
4. Ieskaite.Mūsdienu deja 15.10.2018. Nītaure E.Vāpa I.Muižniece
5. Ieskaite. Klasiskā deja. 16.10.2018. Ieriķi P.Āboliņa
6. Starpskate.Zīmēšana, gleznošana, veidošana, darbs mat. 16.10.2018. Skujene I.Batņa M.Busote - Uzuliņa
7. Starpskate. Zīmēšana. Gleznošana. 16.,17.10.2018. Nītaure J.Dobenberga M. Busote-Uzuliņa
8. Starpskate. Veidošanā. Darbs mat. 16.,17.10.2018. Nītaure J. Dobenberga M. Busote-Uzuliņa
9. Klaviernodaļas audzēkņu vakars -ieskaite(polifonija, etīde) . 17.10.2018. Nītaurē I. Muižniece M.Busote - Uzuliņa
10. Ieskaite.Mūsdienu deja 17.10.2018. Ieriķi E.Vāpa S.Dzelzkalēja
11. Ieskaite.Klasiskā deja, latv.deja. 18.10.2018. Nītaure P.Āboliņa I.Muižniece M.Busote - Uzuliņa
12. Starpskate. Zīmešana. Gleznošana. Veidošana. Darbs mater. 18.,19.10.2018. Ieriki. J. Bindemanis M. Busote-Uzuliņa
13. Ieskaite  gammās vispārējās klavierēs Kora klases audzēkņiem. 05.-9.11.2018. Ieriķos/ Nītaurē I.Muižniece S.Eidemane
14. Audzēkņu vakars Klaviernodaļas audzēkņiem kolektīvajā muzicēšanā 2-4. klasei (2 skaņdarbi). 03.12.2018. Ieriķi S.Eidemane M.Busote - Uzuliņa
15. Ieskaite.Klasiskā deja Latviešu deja   04.12.2018. Ieriķi P.Āboliņa  
16. Audzēkņu vakars Klaviernodaļas audzēkņiem kolektīvajā muzicēšanā 2-8. klasei (2 skaņdarbi). 05.12.2018. Nītaurē I. Muižniece M.Busote - Uzuliņa  
17. Vispārējās klavierēs ieskaite  Kora klases audzēkņiem (Polifonija, etīde) 1.-8.klasei 05.12.2018. Nītaure I. Muižniece M.Busote - Uzuliņa  
18. Ieskaite. Latviešu deja   06.12.2018. Nītaure P.Āboliņa I.Muižniece
19. Ieskaite. Klasiskā deja   07.12.2018. Nītaure P.Āboliņa I.Muižniece
20. Vispārējās klavierēs ieskaite  Kora klases audzēkņiem (Polifonija, etīde) 1.-4.klasei 07.12.2018. Ieriķi M.Busote - Uzuliņa S.Eidemane
21. Ieskaite. Mūsdienu deja 10.12.2018. Nītaure E.Vāpa I.Muižniece
22. Atklātais audzēkņu vakars Vokālai nodaļai (divas dažāda rakstura dziesmas) . 10.12.2018. Ieriķos R.Ozols S.Eidemane M.Busote  - Uzuliņa
23. Atklātais audzēkņu vakars Klavier nodaļai 1.-4.klasei (divi dažāda rakstura skaņdarbi). 10.12.2018. Ieriķos S.Eidemane M.Busote – Uzuliņa S.Dzelzkalēja
24. Skate.Vizuāli plastiskā māksla. 11.12.2018. Skujene I.Batņa M.Busote - Uzuliņa
25. Skate. Viz.pl. māksla. 12.12.2018. Nītaure J.Dobenberga M. Busote-Uzuliņa I.Muižniece
26. Atklātais Klaviernodaļas audzēkņu vakars 1.-7.klasei (divi dažāda rakstura skaņdarbi). 12.12.2018. Nītaure I.Muižniece M.Busote - Uzuliņa
27. Ieskaite. Mūsdienu deja 12.12.2018. Ieriķi E.Vāpa
28. Skate. Zīmēšana. Gleznošana. 13.12.2018. Ieriķi J.Bindemanis M.Busote- Uzuliņa
29. Atklātais audzēkņu vakars Vokālai nodaļai (divas dažāda rakstura dziesmas) . 13.12.2018. Nītaure I.Muižniece M.Busote – Uzuliņa A.Krancmanis
30. Ziemassvētku ieskaņas koncerts. Plkst. 19.00. Piedalās Ieriķu un Nītaures audzēkņi un pedagogi. 14.12.2018. Nītaurē Visi pedagogi  
31. Tehniskā ieskaite klaviernodaļai 2.-4.klasei (gammas, kolokvijs, termini, lasīšana no lapas). 28.01,.01.02.2019. Ieriķi S.Eidemane S.Dzelzkalēja M.Busote - Uzuliņa
32. Tehniskā ieskaite klaviernodaļai 1.-7.klasei (gammas, kolokvijs, termini, lasīšana no lapas). 28.01.-01.02.2019. Nītaure I.Muižniece S.Stebere
33. Tehniskā ieskaite vispārējās klavierēs (gammas, termini, kolokvijs). 18.-22..02.2019. Ieriķi S.Dzelzkalēja S.Eidemane M.Busote - Uzuliņa
34. Tehniskā ieskaite vispārējās klavierēs (gammas, termini, kolokvijs). 18.-22..02.2019. Nītaure I.Muižniece M.Busote - Uzuliņa
35. Atklāts audzēkņu vakars – ieskaite – konkurss klaviernodaļai 1.-7. kl. (divi pretēja rakstura skaņdarbi) Visi klaviernodaļas audzēkņi. 25.02.2019. Ieriķos I. Muižniece M.Busote – Uzuliņa  
36. Ieskaite.Mūsdienu deja. 04.03.2019. Nītaure E.Vāpa I.Muižniece
37. Atklāts audzēkņu vakars – ieskaite vokālai nodaļai 1.-4. kl. (divi pretēja dziesmas) 04.03.2019. Ieriķi S.Eidemane R.Ozols M.Busote – Uzuliņa S.Dzelzkalēja
38. Starpskate. Vizuāli plastiskā māksla. 05.-07.03.2019. Skujene I.Batņa
39. Ieskaite.Klasiskā deja.Raksturdeda. Latviešu deja 05.03.2019. Ieriķi P.Āboliņa
40. Starpskate. Vizuāli plastiskā māksla. 05.,06.03.2019. Nītaure M.Busote – Uzuliņa J.Dobenberga
41. Atklātais mācību koncerts – ieskaite Kora klases audzēkņiem Vispārējās klavierēs (divi dažāda rakstura skaņdarbi). 05.03.2019. Nītaure I.Muižniece M.Busote – Uzuliņa S.Stebere
42. Ieskaite.Mūsdienu deja. 06.03.2019. Ieriķi E.Vāpa
43. Atklāts audzēkņu vakars – ieskaite vokālai nodaļai 1.-8.kl. (a capella latv.t. dz. un dziesma) 07.03.2019. Nītaure I.Muižniece M.Busote  - Uzuliņa A.Krancmanis S.Stebere
44. Starpskate. Vizuāli plastiskā māksla. 07.,08.03.2019. Ieriķi M.Busote – Uzuliņa J.Bindemanis
45. Viktorīna Amatas novada mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem Nītaures kultūras namā pl.15.00. 08.03.2019. Visi pedagogi
46. Atklātā ieskaite Kora klases audzēkņiem Vispārējās klavierēs (divi dažādi skaņdarbi) 1.-4.klasei. 08.03.2019. Ieriķi S.Eidemane M.Busote - Uzuliņa
47. Ieskaite.Klasiskā deja.Raksturdeda. Latviešu deja 08.03.2019. Nītaure P.Āboliņa I.Muižniece
48. Noslēguma eksāmens Deju nodaļas 6.klasei. 13.05.2019. Nītaure E.Vāpa M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece
49. Ieskaite Kora klases audzēkņiem Vispārējās klavierēs (lielā forma un etīde) 1.-8.klasei. 15.05.2019. Nītaure I.Muižniece M.Busote - Uzuliņa
50. Ieskaite Klaviernodaļas audzēkņiem -  kolektīvā muzicēšanā . 15.05.2019. Nītaure I. Muižniece M.Busote – Uzuliņa  
51. Noslēguma eksāmens Deju nodaļas 6.klasei. 16.05.2019. Nītaurē M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece P.Āboliņa
52. Pārcelšanas eksāmens Klavierspēles nodaļai – Klavierspēlē un kolektīvā muzicēšanā 17.05.2019. Ieriķi S.Eidemane S. Dzelzkalēja M.Busote - Uzuliņa
53. Pārcelšanas eksāmens Kora klasei – dziedāšana. 20.05.2019. Ieriķi S.Eidemane M.Busote – Uzuliņa R.Ozols
54. Pārcelšanas eksāmens. Mūsdienu deja. 20.05.2019. Nītaure M.Busote – Uzuliņa E.Vāpa I.Muižniece
55. Pārcelšanas eksāmens Klasiskā deja, Raksturdeja,Latviešu dejā. 21.05.2019. Ieriķi P.Āboliņa
56. Skate. Vizuālā plastiskās mākslas audzēkņiem. 21.,22..05.2019. Nītaure J. Dobenberga M. Busote-Uzuliņa
57. Skate. Vizuāli plastiskā māksla. 21.-23.05.2019. Skujene I.Batņa
58. Pārcelšanas eksāmens Klavierspēles nodaļai – Klavierspēlē. 22.05.2019. Nītaure I. Muižniece M.Busote – Uzuliņa  
59. Pārcelšanas eksāmens Kora klasei – dziedāšanā. 23.05.2019. Nītaure M.Busote – Uzuliņa A.Krancmanis I.Muižniece
60. Noslēguma eksāmens Kora klases 8.klases audzēknei. 23.05.2019. Nītaure A.Krancmanis I.Muižniece M.Busote - Uzuliņa
61. Pārcelšanas eksāmens Klasiskā deja, Raksturdeja,Latviešu dejā. 23.05.2019. Nītaure P.Āboliņa I.Muižniece M.Busote- Uzuliņa
62. Skate. Vizuālā plastiskās mākslas audzēkņiem. 23.,24.05.2019. Ieriķos J. Bindemanis M. Busote-Uzuliņa
63. Mācību gada noslēguma koncerts . 24.05.2019. Nītaurē pl.19.00. A.Krancmanis M.Busote J.Dobenberga P.Āboliņa I.Muižniece E.Vāpa M.Busote – Uzuliņa  
64. Mācību gada noslēguma koncerts. 27.05.2019. Ieriķi Pl.18.00. E.Vāpa P.Āboliņa J.Bindemanis S.Eidemane R.Ozols M.Busote – Uzuliņa
65. Izlaidums 01.06.2019. Nītaure Visi pedagogi.
PASĀKUMI, KONKURSI, FESTIVĀLI
Septembris 2018
1. ‘’Zinību diena’’ mācību gada sākuma svinīgs pasākums. 03.09.2018. Skujene pl.12.00. I.Batņa
2. ’’Zinību diena’’ mācību gada sākuma svinīgs pasākums. 03.09.2018. Ieriķi pl.14.00. P.Āboliņa I.Muižniece R.Ozols S.Eidemane S.Dzelzkalēja J.Bindemanis
3. ’’Zinību diena’’ mācību gada sākuma svinīgs pasākums . 03.09.2018. Nītaure pl.14.00. M.Busote – Uzuliņa A.Ērmane E.Vāpa J.Dobenberga
4. Meistarklases Kora klases audzēkņiem pie vokālās klases maģistrantes - Sandras Grīslītes pl.14.00. 29.09.2018. A.Ērmane R.Ozols I.Muižniece
5.  Pirmā Rīgas Starptautiskā laikmetīgā mākslas bienāle -  Mākslas vēstneša pavadībā. 28.09.2018.   M.Busote - Uzuliņa
Oktobris 2018
1. Ukraiņu pianistes Olgas Palijas Klavierkoncerts Ungurmuižā. 13.10.2018. I.Muižniece
2. Meistarklases pie mākslinieces Kristīnes Krastiņas – Indānes. 17. 10.2018. M.Busote - Uzuliņa
3. II jauno mūziķu un mākslinieku konkurss ‘’Mākslu duets’’ Carnikavā. 19.10.2018. M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece
4. Apbalvošanas ceremonija Gulbenes mākslas skolā Lindai Bormanei par izcīnīto I vietu starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā ‘’Tu esi PUTNS. IRBĪTE’’. 19.10.2018.   I.Batņa
Novembris 2018
1. Valsts svētku koncerts Nītaures kultūras namā . 10.11.2018. Nītaure Pl.19.00. A.Krancmanis I.Muižniece E.Vāpa P.Āboliņa S.Stebere
2. Latvijas kauss 2018 deju nodaļai. 11.11.2018. Baldonē E.Vāpa
3. Valsts koncerts Ģikšos. 18.11.2018. Ģikši pl. 16.00. S.Stebere I.Muižniece
4. Vizuāli plastiskās mākslas brauciens uz Ogres tehnikauma Dizaina un mākslas nodaļas darbnīcām. 21.11.2018. M.Busote – Uzuliņa I.Batņa J.Dobenberga
5. Meistarklases Klaviernodaļas audzēkņiem ar Ilzi Jaunzemi. 28.11.2018. I.Muižniece
Decembris 2018
1. XIVStarptautiskais P.Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss Koknesē. 1.12.2018. S.Eidemane
2. V Starptautiskais jauno pianistu konkurss ‘’Mūsdienu klasika’’. 06.-08.12.2018. Rīga I.Muižniece S.Eidemane
3. Ziemassvētku koncerts Nītaurē pl.19.00. 14.12.2018. Visi pedagogi

 

Janvāris 2019
1. Ogres tehnikuma Dizaina un mākslas nodaļas darbnīcas Viz.pl. mākslas nodaļas audzēkņiem. 23.01.2019. Ogre M.Busote – Uzuliņa I.Batņa J.Dobenberga
2. Sadraudzības koncerts ar Siguldas ‘’Baltais flīģelis’’ pedagoģes Solveigas Vītoliņas Kora klases audzēkņiem un Amatas novada mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem. 23.01.2019. Pl.18.00. Nītaurē A.Krancmanis E.Vāpa P.Āboliņa S.Stebere I.Muižniece R.Ozols
Februāris 2019
 1. Solo dziedāšanas konkurss ‘’Vidzemes Cīrulīši’’ 05.02.2019. Cēsis R.Ozols A.Krancmanis S.Eidemane  I.Muižniece
2. IIIVidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkurss ‘’Vispārējās klavierēs’’. 06.02.2019. Lielvārdē I.Muižniece S.Eidemane
3. Valsts konkurss  Latvijas profesionālās ievirzes mākslas dizaina izglītības programmu audzēkņiem I kārta. 02.2019. Nītraure   I.Batņa M.Busote – Uzuliņa J.Dobenberga J.Bindemanis
4. Amatas novada mūzikas un mākslas skolas Klaviernodaļas Klavierkonkurss Ieriķos pl.17.00. 25.02.2019. Nītaure S.Eidemane I.Muižniece M.Busote – Uzuliņa
Marts 2019
1. Starptautiskais Alfrēda Kalniņa jauno vokālistu konkurss. 09.03.2019. Cēsis R.Ozols A.Krancmanis  
2. Valsts konkursa II kārta Viz.pl. mākslas nodaļas audzēkņiem. Valmiera J.Dobenberga J.Bindemanis I.Batņa M.Busote – Uzuliņa  
3. Ogres tehnikuma Dizaina un mākslas nodaļas darbnīcas Viz.pl. mākslas nodaļas audzēkņiem. 20.03.2019. Ogre M.Busote – Uzuliņa I.Batņa
4. Mūzikas jaunrades konkurss ‘’Skaņuraksti Ādažos 2018’’. 29.03.2019. Ādaži S.Stebere I.Muižniece
Aprīlis 2019
1. XII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss. 13.04.2019. Līvāni I.Muižniece S.Eidemane
2. Pavasara ieskaņas koncerts Nītaures PII 25.04.2019. Nītaure A.Krancmanis P.Āboliņa I.Muižniece E.Vāpa
3. Pavasara koncerts Amatas pamatskolas PII 29.04.2019. Ieriķi P.Āboliņa E.Vāpa S.Eidemane R.Ozols
Maijs 2019
1. Deju nodaļas 6.klases kursa darbu koncerts. 13.05.2019. E.Vāpa P.Āboliņa M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece
2. Mācību gada noslēguma koncerts. 24.05.2019. Nītaurē Pl.19.00. J.Dobenberga I.Muižniece E.Vāpa P.Āboliņa M.Busote –Uzuliņa A.Krancmanis
3. Mācību gada noslēguma koncerts . 27.05.2019. Ieriķos Pl.18.00. E.Vāpa P.Āboliņa R.Ozols S.Eidemane M.Busote – Uzuliņa J.Bindemanis
Jūnijs 2019
1. Izlaidums 6.kl.Deju nodaļai un Kora klases 8.klases absolventēmm. 01.06.2019. Nītaurē   P.Āboliņa E.Vāpa M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece S.Stebere A.Krancmanis
2. Plenērs . 06.2018. J.Dobenberga M.Busote – Uzuliņa J.Bindemanis I.Batņa
Metodiskais darbs 2018./2019.m.g.
1. Semināri, kursi. 01.09.2018.-31.12.2018. Visi pedagogi
Vecāku sapulces 2018./2019.m.g.
1. Vecāku sapulce. 03.09.2018. Ieriķi, Nītaure, Skujene M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece I.Batņa
2. Vecāku sapulce Deju nodaļai. 13.11.2018. Ieriķos pl.18.00. E.Vāpa P.Āboliņa
3. Vecāku sapulce Deju nodaļai. 15.11.2018. E.Vāpa P.Āboliņa
2. Semināri, kursi. 02.01.2019.-31.05.2019. Visi pedagogi


Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .