AMATAS NOVADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS

Darba plāns

2019./2020.m.g.

1. Skolas darbības pamatmērķi

Skolas mērķis: veidot izglītības iestādi kā novada kultūrizglītības centru, kas nodrošina kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu, izglītojamo māksliniecisko spēju un talantu attīstīšanu, personības izaugsmi caur kultūrvēsturisko mantojumu un inovācijām.

Galvenie uzdevumi:

·        Nodrošināt daudzveidīga, kvalitatīva un ģimenēm pieejama mākslu un mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmu pakalpojuma sniegšanu Amatas novada teritorijā.
·        Mērķtiecīgi organizēt un vadīt izglītības iestādes darbu, veidojot sadarbīgu, efektīvu un tolerantu kolektīvu visos saskarsmes līmeņos novada un valsts mērogā.
·        Plānot izglītības iestādes finanšu un materiālo līdzekļu izmantošanu efektīva mācību un audzināšanas procesa, kas vērsts uz inovācijām, pārmaiņām un attīstību visos iespējamos līmeņos, nodrošināšanai.
·        Nodrošināt vides pieejamību personības izaugsmei, kurā  izglītojamie apgūst atbildību un mērķtiecību, ētiskas rīcības pamatus, dzīvesprasmes,  attīsta mākslinieciskās spējas un izkopj talantus, kas ir pamats iestādes stabilitātei un attīstībai ilgtermiņā.
·        Radīt izglītojamajiem iespēju iegūt zināšanas un prasmes un veidot attieksmes, kas nepieciešamas, lai sekmīgi un ar panākumiem varētu turpināt izglītību nākamajā izglītības pakāpē.
·        Sekmēt pozitīvas mācīšanās pieredzi izglītojamajiem ar dažādu spēju līmeni, attīstot individuālu pieeju mācību procesā un veidojot motivāciju.
·        Nostiprināt skolas un ģimenes sadarbību, veicinot vecāku līdzatbildību izglītojamo izglītošanā.

2. Skolas darbības prioritātes 2019./2020. mācību gadā

·        Atbilstīgi skolēnu individuālajām spējām pielietot radošas un inovatīvas mācību darba metodes un formas, attīstīt skolēnu radošumu, īpašu darbu veltot talantīgajiem skolēniem.
·        Uzlabot audzēkņu kvalitāti mācību procesā.
·        Skolas un tās apkārtnē veidot labvēlīgu, skolēniem draudzīgu, drošu vidi, attīstot pozitīvu savstarpējo saskarsmi un izpratni.

2019./2020.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiki

Mācību gads sākas 2019.gada 2.septembrī.
1.-8.klases izglītojamajiem mācību gads beidzas 2020.gada 29.maijā.
Mācību gadu veido divi semestri:
Pirmais semestris ilgst: no 2019.gada 2.septembra līdz 2019.gada 23.decembrim;
Otrais semestris ilgst: 1.-8.klases izglītojamajiem no 2020.gada 3.janvāra līdz 2020.gada 29.maijam.
Mācību gadā izglītojamajiem ir šādas brīvdienas:
rudens brīvdienas – no 2019. gada 21.oktobra līdz 2019. gada 25. oktobrim;
ziemas brīvdienas – no 2019. gada 23.decembra līdz 2020.gada 3. janvārim;
pavasara brīvdienas – no 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 20. martam;
vasaras brīvdienas – 1.-8.klases izglītojamiem no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31. augustam.
Sagatavots pēc MK noteikumiem Nr.777 no 11.12.2018.

 

Nr.

Pasākums

Datums

Atbildīgais

Piezīmes

Pedagoģiskās padomes sēdes  
1. Galvenie uzdevumi 2019/2020.m.g.; darba plāns, tematiskie plāni, pašnovērtējums 30.08.2019. I.Muižniece M.Busote - Uzuliņa  
2. Atskaitāmie un uzņemamie audzēkņi.Stundu plāni. 05.09.2019. I.Muižniece    
3. Skolas attīstības plāns, audzēkņu mācību rezultātu analīze,utt. Karjeras izaugsmes iespējas. 21.10.2019. M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece  
4. I semestra skolēnu mācību sasniegumi un darba rezultāti. Projekti. 13.12.2019.   M.Busote – Uzuliņa  
5. Skolas attīstības plāna, skolas uzdevumu,darba plāna un  pasākumu analīze. 10.02.2020. M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece  
6. 2019./2020.m.g. mācību un audzināšanas darba rezultātu analīze, galvenie uzdevumi . 16.03.2020. M.Busote - Uzuliņa  
7. II semestra skolēnu mācību sasniegumi un darba rezultāti. Skolēnu mācību sasniegumi un stundu apmeklējumi, sadarbība ar skolēna vecākiem. 25.05.2020. M.Busote – Uzuliņa  
MĀCĪBU DARBS  
1. Tehniskā ieskaite klavierspēlē (gammas) 1.-8.kl. 23.-26.09.2019. Nītaure/Ieriķi I. Muižniece  
2. Ieskaite.Mūsdienu deja 14.10.2019. Nītaure E.Vāpa I.Muižniece  
3. Klaviernodaļas audzēkņu vakars -ieskaite(polifonija, etīde) . 14.10.2019. Nītaurē I. Muižniece A.Ketlere - Kaņepone  
4. Starpskate. Zīmēšana. Gleznošana. Veidošana. Keramika. Kompozīcija. 14.,17.10.2019. Ieriki. M. Busote-Uzuliņa I.Pavāre  
5. Ieskaite. Klasiskā deja. Latv.deja. 15.10.2019. Ieriķi K.Lorence  
6. Starpskate.Zīmēšana, gleznošana, veidošana, darbs mat. 15.10.2019. Skujene I.Batņa M.Busote - Uzuliņa  
7. Starpskate. Zīmēšana. Gleznošana. Grafika. 15.10.2019. Nītaure J.Dobenberga M. Busote-Uzuliņa I.Muižniece  
8. Ieskaite.Mūsdienu deja 16.10.2019. Ieriķi E.Vāpa S.Dzelzkalēja  
9. Ieskaite.Klasiskā deja, latv.deja. Raksturdeja. 16.10.2019. Nītaure K.Lorence I.Muižniece M.Busote - Uzuliņa  
10. Starpskate. Veidošanā. Keramika. 16.10.2019. Nītaure M. Busote-Uzuliņa I.Muižniece  
11. Klaviernodaļas audzēkņu vakars –ieskaite (polifonija, etīde) . 31.10.2019. Ieriķos I.Muižniece A.Krancmanis  
12. Ieskaite Vokālās nodaļas audzēkņiem (divas dažāda rakstura  dziesmas) 1.-5.klasei. 31.10.2019. Ieriķi A.Krancmanis I.Muižniece  
13. Starpskate. Zīmēšana.Gleznošana. Datorgrafika. 17.10.2019. Nītaure J.Bindemanis J.Sausnītis  
14. Ieskaite  gammās vispārējās klavierēs Kora klases audzēkņiem. 28.10.-01.11.2019. Ieriķos/ Nītaurē I.Muižniece  
15. Audzēkņu vakars Klaviernodaļas audzēkņiem kolektīvajā muzicēšanā 7.,8. klasei (2 skaņdarbi). 02.12.2019. Nītaurē I. Muižniece A.Krancmanis A.Ketlere - Kaņepone    
16. Atklātā ieskaite -  Latviešu dejā.   04.12.2019. Nītaure K.Lorence I.Muižniece  
17. Vispārējās klavierēs ieskaite  Kora klases audzēkņiem (Polifonija, etīde) 1.-5.klasei 05.12.2019. Ieriķi I.Muižniece A.Krancmanis  
18. Audzēkņu vakars Klaviernodaļas audzēkņiem kolektīvajā muzicēšanā 4. klasei (2 skaņdarbi). 05.12.2019. Ieriķi I.Muižniece A.Krancmanis  
19. Vispārējās klavierēs ieskaite  Kora klases audzēkņiem (Polifonija, etīde) 1.-8.klasei 06.12.2019. Nītaure I. Muižniece A.Ketlere - Kaņepone    
20. Atklātā ieskaite - Klasiskā deja.   10.12.2019. Ieriķi K.Lorence    
21. Ziemassvētku ieskaņas koncerts. 11.12.2019. Ieriķos plkst.18.00. E.Vāpa I.Muižniece A.Krancmanis M.Busote – Uzuliņa K.Lorence  
22. Atklātais audzēkņu vakars Vokālai nodaļai (divas dažāda rakstura dziesmas) . 12.12.2019. Ieriķos A.Krancmanis I.Muižniece  
23. Skate -  Zīmēšana. Gleznošana. 12.12.2019. Ieriķi I.Pavāre M.Busote- Uzuliņa  
24. Skate -  Gleznošana.Zīmēšana. Datorgrafika. 12.12.2019. Nītaure J.Bindemanis J.Sausnītis  
25. Ziemassvētku ieskaņas koncerts. 14.12.2019. Nītaurē plkst.16.00. Visi pedagogi    
26. Atklātais audzēkņu vakars Klavier nodaļai (divi dažāda rakstura skaņdarbi). 16.12.2019. Ieriķos I.Muižniece A.Krancmanis A.Ketlere - Kaņepone  
27. Atklātais audzēkņu vakars Vokālai nodaļai (divas dažāda rakstura dziesmas) . 16.12.2019. Nītaure I.Muižniece A.Krancmanis A.Ketlere - Kaņepone  
28. Skate -  Keramika. Kompozīcija. 16.12.2019. Ieriķi M.Busote - Uzuliņa  
29. Skate - Vizuāli plastiskā māksla. 17.12.2019. Skujene I.Batņa M.Busote - Uzuliņa  
30. Skate - Viz.pl. māksla. 17.12.2019. Nītaure J.Dobenberga M. Busote-Uzuliņa I.Muižniece  
31. Atklātā ieskaite - Latviešu deja.   17.12.2019. Ieriķi K.Lorence    
32. Atklātā ieskaite -  Mūsdienu deja. 18.12.2019. Nītaure E.Vāpa I.Muižniece  
33. Atklātā ieskaite - Klasiskā deja.   18.12.2019. Nītaure K.Lorence M.Busote - Uzuliņa  
34. Tehniskā ieskaite Klaviernodaļai 1.-7.klasei (gammas, kolokvijs, termini, lasīšana no lapas). 21.,24.01.2020. Nītaure I.Muižniece A.Ketlere – Kaņepone  
35. Tehniskā ieskaite Klaviernodaļai 1.,4.klasei (gammas, kolokvijs, termini, lasīšana no lapas). 23.01.2020. Ieriķi I.Muižniece A.Krancmanis  
36. Tehniskā ieskaite Kora klasei vispārējās klavierēs (gammas, termini, kolokvijs). 27.02.2020. Ieriķi I.Muižniece A.Krancmanis  
37. Tehniskā ieskaite Kora klasei vispārējās klavierēs (gammas, termini, kolokvijs). 24.02.-28.02.2020. Nītaure I.Muižniece A.Ketlere – Kaņepone  
38. Atklātā ieskaite Mūsdienu deja un Improvizācija. 02.03.2020. Nītaure E.Vāpa I.Muižniece    
39. Atklātā ieskaite Latviešu deja un Raksturdeja. 03.03.2020. Ieriķi K.Lorence  
40. Atklātā ieskaite Latviešu deja un Raksturdeja. 04.03.2020. Nītaure K.Lorence  
41. Atklātā ieskaite Mūsdienu deja un Improvizācija. 04.03.2020. Ieriķi E.Vāpa S.Dzelzkalēja I.Muižniece  
42. Atklātā ieskaite Kora klases audzēkņiem Vispārējās klavierēs ( Divi pretēja rakstura skaņdarbi) 1.-5.klasei. 05.03.2020. Ieriķi I.Muižniece A.Krancmanis  
43. Atklāts audzēkņu vakars – ieskaite Klaviernodaļai 7.kl. (divi pretēja rakstura skaņdarbi) UN Noslēguma eksāmena programmas atspēlēšana 8.klasei (divi skaņdarbi pēc izvēles un gatavības). 09.03.2020. Nītaure I.Muižniece A.Ketlere – Kaņepone A.Krancmanis  
44. Atklātais audzēkņu vakars – ieskaite Dziedāšanā vokālai nodaļai 1.-7.kl. (Divas pretēja rakstura dziesmas). 09.03.2020. Nītaure A.Krancmanis I.Muižniece A.Ketlere - Kaņepone  
45. Starpskate Vizuāli plastiskā māksla. 09.-13.03.2020. Skujene I.Batņa  
46. Starpskate Vizuāli plastiskā māksla. 10.-12.03.2020. Nītaure M.Busote – Uzuliņa J.Bindemanis J.Dobenberga J.Sausnītis  
47. Starpskate Vizuāli plastiskā māksla. 09.-13.03.2020. Ieriķi M.Busote – Uzuliņa I.Pavāre  
48. Atklātais audzēkņu vakars – ieskaite Klaviernodaļai 1.,4.klasei (divi pretēja rakstura skaņdarbi). 12.03.2020. Ieriķi I.Muižniece A.Krancmanis  
49. Atklātā ieskaite Klasiskā deja. 10.03.2020. Ieriķi K.Lorence  
50. Atklātā ieskaite Klasiskā deja. 11.03.2020. Nītaure K.Lorence M.Busote - Uzuliņa  
51. Atklātais audzēkņu vakars – ieskaite vokālai nodaļai 1.5.kl. ( a capella latv.t. dz. un dziesma). 12.03.2020. Ieriķi I.Muižniece A.Krancmanis  
52. Atklātais mācību koncerts – ieskaite Kora klases audzēkņiem Vispārējās klavierēs (divi dažāda rakstura skaņdarbi). 13.03.2020. Nītaure I.Muižniece A.Ketlere – Kaņepone  
53. Klaviernodaļas 8.klases audzēknēm daļa no noslēguma eksāmena programmas atspēlēšana ( pēc izvēles un sagatavotības trīs skaņdarbi). 20.04.2020. Nītaure I.Muižniece A.Krancmanis A.Ketlere – Kaņepone  
54. Pārcelšanas eksāmens Latviešu dejā un Raksturdejā. 12.05.2020. Ieriķi K.Lorence  
55. Pārcelšanas eksāmens Latviešu dejā un Raksturdejā. 13.05.2020. Nītaure K.Lorence M.Busote  - Uzuliņa  
56. Pavasara noslēguma koncerts plkst. 16.00. 16.05.2020. Nītaure Visi pedagogi  
57. Pārcelšanas eksāmens Mūsdienu dejā un Improvizācijā. 18.05.2020. Nītaure E.Vāpa I.Muižniece  
58. Ieskaite Kora klases audzēkņiem Vispārējās klavierēs (lielā forma un etīde) 1.-7.kl. 18.05.2020. Nītaure I.Muižniece A.Krancmanis A.Ketlere - Kaņepone  
59. Ieskaite Klaviernodaļas audzēkņiem – kolektīvā muzicēšanā (divi skāndarbi). 18.05.2020. Nītaure I.Muižniece A.Krancmanis A.Ketlere - Kaņepone  
60. Diplomdarbu aizstāvēšana Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas 7.klases audzēkņiem. 18.-22.05.2020. Ieriķi Nītaure Skujene Visi Viz.pl. m. pedagogi  
61. Pārcelšanas eksāmens klasiskā dejā. 19.05.2020 Ieriķi K.Lorence  
62. Pārcelšanas eksāmens Mūsdienu dejā un Improvizācijā. 20.05.2020. Ieriķi E.Vāpa I.Muižniece  
63. Pārcelšanas eksāmens Klasiskā dejā. 20.05.2020. Nītaure K.Lorence M.Busote - Uzuliņa  
64. Pārcelšanas eksāmens Klavierspēles nodaļai – Klavierspēlē (lielā forma, polifonija) un Ieskaite kolektīvā muzicēšanā (divi skaņdarbi). 21.05.2020. Ieriķi I.Muižniece A.Krancmanis  
65. Pārcelšanas eksāmens Kora klasei Dziedāšanā. 21.05.2020. Ieriķi A.Krancmanis I.Muižniece  
66. Pārcelšanas eksāmens Klavierspēles nodaļai – Klavierspēlē (Lielā forma, polifonija, etīde). 22.05.2020. Nītaure I.Muižniece A.Ketlere - Kaņepone  
67. Pārcelšanas eksāmens Kora klasei – Dziedāšanā. 25.05.2020. Nītaure A.Ketlere – Kaņepone A.Krancmanis I.Muižniece  
68. Noslēguma eksāmens Klaviernodaļā 8.klases audzēknēm. 25.05.2020. Nītaure A.Krancmanis I.Muižniece A.Ketlere –Kaņepone  
69. Skate Vizuāli plastiskā mākslā. 25.-29.05.2020. Skujene I.Batņa  
70. Skate Vizuāli plastiskā mākslā. 25.-29.05.2020. Ieriķos I.Pavāre M.Busote – Uzuliņa  
71. Skate Vizuāli plastiskā mākslā. 26.28.05.2020. Nītaure J.Dobenberga M.Busote – Uzuliņa J.Bindemanis J.Sausnītis  
72. Mācību gada noslēguma izstāde. 28.05.2020. Nītaure Visi pedagogi  
73. Mācību gada noslēguma izstāde. 28.05.2020. Ieriķi Visi pedagogi  
74. Izlaidums. 30.05.2020. Visi pedagogi.  
PASĀKUMI, KONKURSI, FESTIVĀLI  
Septembris 2019  
1. ‘’Zinību diena’’ mācību gada sākuma svinīgs pasākums. 02.09.2019. Skujene, Ieriķos pl.12.00. I.Batņa I.Muižniece E.Vāpa A.Krancmanis S.Dzelzkalēja  
2. ’’Zinību diena’’ mācību gada sākuma svinīgs pasākums. 03.09.2019. Nītaure pl.15.00. I.Muižniece R.Ozols M.Busote – Uzuliņa A.Ketlere - Kaņepone  
3. Rudens Lielā radošā darbnīca ‘’Aizspogulijā ar Dalī, Klē, un Tevi’’. 18.09.2019. Līvāni M.Busote - Uzuliņa  
Oktobris 2019  
1. Audzināšanas teorijas kursi. Peadogoģiskā sēde. 21.10.2019. Visi pedagogi  
2. Sadraudzības koncerts Kora klasei Siguldas Baltajā flīģelī. 31.10.2019. Sigulda A.Krancmanis A.Ketlere- Kaņepone I.Muižniece  
Novembris 2019  
1. LNKC rīkotie profesionālās pilnveides kursi deju pedagogiem. 01.11.2019. E.Vāpa K.Lorence  
2. Amatas novada lepnums 2019. 09.11.2019. Nītaure A.Krancmanis I.Muižniece  
3. Valsts svētku koncerts Ieriķu filiālē. 11.2019. Ieriķi Visi pedagogi  
4. I kārta  Mākslas nodaļas konkursam ‘’Radošais atlikums”. 12.11.2019. Nītaure M.Busote – Uzuliņa I.Batņa  
5. Iecavas Mūzikas un mākslas skolas organizētais konkurss ‘’Radošais atlikums’’. 22.11.2019. Iecava M.Busote – Uzuliņa I.Batņa J.Bindemanis  
6. AKCMV Meistarklases‘’Vokālās tehnikas un ķermeņa fiziskā mijiedarbība, aspekti un risinājumi’’. 25.11.2019. AKCMV A.Krancmanis I.Muižniece  
Decembris 2019  
1. LNKC Rīkotie profesionālās pilnveides kursi deju pedagogiem. 06.12.2019. E.Vāpa k.Lorence  
2. Nakts Versaļā I Franču baroka ansamblis Les Ombres. 7.12.2019. Vidzemes koncertzāle I.Muižniece  
3. Ziemassvētku ieskaņas koncerts  plkst.18.00. 11.12.2019. Ieriķos Visi pedagogi  
4. Ziemassvētku ieskaņas koncerts plkst.16.00. 14.12.2019. Nītaurē Visi pedagogi  
Janvāris 2020  
1. Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss ‘’Planēta: šodien ....un rīt’’. 15.01.2020. Troye, France J.Dobenberga  
2. Vērtību sakta. 15.01.-01.04.2020. Rīga, MMRMS J.Dobenberga  
3. Meistarklase ar grafikas klasiķi Ināru Helmūtu Nītaurē. 30.01.2020. J.Bindemanis  
Februāris 2020  
1. Solo dziedāšanas konkurss ‘’Vidzemes cīrulīši’’. 05.02.2020. Cēsis A.Krancmanis I.Muižniece  
2. Ādažu Mākslas un mākslas skolas vizuālās mākslas konkurss ‘’GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS’’. 07.02.2020. Ādažu MMS J.Dobenberga  
3. I Starptautiskais konkurss vispārējās klavierēs Lielvārdē. 08.02.2020. Lielvārde I.Muižniece  
4. Balets ‘’Riekstkodis’’ LNO. 13.02.2020. E.Vāpa K.Lorence I.Muižniece  
5. Vokālo ansambļu konkurss ‘’Balsis’’ . 25.02.2020. CBJC A.Ketlere – Kaņepone I.Muižniece  
6. Valsts konkursa I kārta Latvijas profesionālās ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas audzēkņiem 2019./2020.mācību gadā. 27.02.2020. Nītaure M.Busote – Uzuliņa J.Bindemanis J.Dobenberga J.Sausnītis I.Pavāre I.Batņa  
Marts 2020  
1. 48. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde ‘’Ainava’’. 01.03.2020. Lidice, Čehija J.Dobenberga  
2. Jāņa Simsona Madonas Mākslas skolas animācijas konkurss. 01.03.2020. Madona J.Sausnītis  
3. 2.Starptautiskais mākslas skolu audzēkņu šķiedrmākslas darbu konkurss ‘’Skaņu palete’’. 02.03.2020. Mārupe M.Busote – Uzuliņa J.Bindemanis J.Dobenberga J.Sausnītis I.Pavāre I.Batņa  
4. IX Jauno izpildītāju konkurss. 04.03.2020. Gaujienā I.Muižniece  
5. Mūzikas jaunrades konkurss Skaņuraksti Ādažos 2020.   06.03.2020. Ādaži A.Ketlere - Kaņepone  
6. Reiņa Suhanova Meistarklases ‘’Telpiskums kā izteiksmes līdzeklis scenogrāfijā’’. 12.03.2020. Nītaure I.Pavāre M.Busote- Uzuliņa J.Bindemanis J.Sausnītis I.Batņa  
7. Starptautiskais Mūzikas un mākslas svētki Valmierā. 11.03.2020. Valmiera I.Muižniece  
8. III Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot. 13.03.2020. Jelgava M.Busote – Uzuliņa J.Bindemanis J.Dobenberga J.Sausnītis I.Pavāre I.Batņa  
9. Pianista Andreja Osokina koncerts ar Igaunijas simfonisko orķestri. 14.03.2020. Vidzemes koncertzālē A.Ketlere- Kaņepone I.Muižniece M.Busote - Uzuliņa  
10.  6.Starptautiskais Lūcijas Garūtas konkurss Siguldas Baltajā flīģelī. 18.,19.03.2020. Sigulda I.Muižniece  
11. Deju nodaļas iekšējais audzēkņu konkurss ‘’Parādi, ko proti!’’ 25.03.2020. Nītaures k/n E.Vāpa K.Lorence  
12. Solfedžo un mūzikas teorijas konkurss. 26.03.2020. Iecava A.Ketlere - Kaņepone  
13. Labdarības koncerts Nītaures kultūras namā. 27.03.2020. Nītaures k/n A.Krancmanis E.Vāpa K.Lorence I.Muižniece A.Ketlere - Kaņepone  
14. Valsts konkursa II kārta Latvijas profesionālās ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas audzēkņiem 2019./2020.mācību gadā. 27.03.2020. Valmiera M.Busote – Uzuliņa J.Bindemanis J.Dobenberga J.Sausnītis I.Pavāre I.Batņa  
15. Jāņa Cimzes konkurss mūzikas skolu vokālajiem ansambļiem ‘’Stāvēju, dziedāju’’.   31.03.2020. Valka A.Ketlere - Kaņepone  
16. Meistarklases Klaviernodaļas audzēkņiem pie pedagoģes Dainas Samtas. 03.2020. I.Muižniece  
Aprīlis 2020  
1. J.Cimzes Starptautiskais instrumentālo duetu konkurss Valkā. 02.04.2020. Valka I.Muižniece  
2. XIVJēkaba Graubiņa  Jauno pianistu konkurss Līvānos. 18.04.2020. Līvāni I.Muižniece  
3. ASV laikmetīgā baleta trupas ‘’Complexions’’ dejas izrāde – Star Dust’’. 23.04.020. VEF k/p E.Vāpa K.Lorence I.Muižniece M.Busote-  Uzuliņa A.Krancmanis  
4. Nora Novikas X Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkursā Mārupē. 23.,24.04.2020. Mārupe I.Muižniece  
5. Dalība I.Zīriņas rīkotajā deju dienas sadraudzības pasākumā. 26.04.2020.   E.Vāpa K.Lorence  
6. Starptautiskā dejas dienas ietvaros rĀdažu mākslas un mūzikas skolas rīkotajā koncertā ‘’Solis laikā’’. 29.04.2020. Ādaži K.Lorence E.Vāpa  
Maijs 2020
1. Sadraudzības koncerts ar Valmieras mūsdienu deju grupu ‘’Undefined’’. 05.2020. E.Vāpa K.Lorence  
  Klaviernodaļas Sadraudzības koncerts ar Siguldas Baltā flīģeļa klavierpedagoģes Dainas Samtas audzēkņiem un Valmieras mūzikas skolas klavierpedagoģes Irīnas Grinbergas audzēkņiem. 05.2020. I.Muižniece  
Jūnijs 2020
1. Vizuālās mākslas konkurss Jāzepa Vītola mūzika 2019. 15.-18.06.2020. Gaujiena J.Dobenberga  
2. Plenērs. 06.2020. M.Busote - Uzuliņa  
Metodiskais darbs 2019./2020.m.g.
1. Semināri, kursi. 02.09.2019.-29.05.2020. Visi pedagogi  
Audzināšanas darbs 2019./2020.m.g.
1. Audzināšanas virzieni. 02.09.-29.05.2020. Visi pedagogi  
Vecāku sapulces 2019./2020.m.g.
1. Vecāku sapulce plkst. 18.00. 01.10.2019. Nītaure M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece  
2. Vecāku sapulce plkst.18.00. 03.10.2019. Ieriķos M.Busote - Uzuliņa I.Muižniece  
3. Vecāku, audzēkņu un pedagogu diskusijas. 12.11.2019. Nītaurē M.Busote - Uzuliņa  
5. Vecāku sapulce, audzēkņu sekmju rezultāti, diskusijas, dažādi jautājumi. 03.2020. Ieriķi Nītaure M.Busote - Uzuliņa  

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .