AMATAS NOVADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS
Darba plāns

2019./2020.m.g.

1. Skolas darbības pamatmērķi

Skolas pamatmērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

Galvenie uzdevumi:

·        Radīt izglītojamajiem iespēju iegūt zināšanas un prasmes un veidot attieksmes, kas nepieciešamas, lai sekmīgi un ar panākumiem varētu turpināt izglītību nākamajā izglītības pakāpē.

·        Sekmēt pozitīvas mācīšanās pieredzi izglītojamajiem ar dažādu spēju līmeni, attīstot individuālu pieeju mācību procesā un veidojot motivāciju.

·        Nostiprināt skolas un ģimenes sadarbību, veicinot vecāku līdzatbildību izglītojamo izglītošanā.

2. Skolas darbības prioritātes 2019./2020. mācību gadā

·        Atbilstīgi skolēnu individuālajām spējām pielietot radošas un inovatīvas mācību darba metodes un formas, attīstīt skolēnu radošumu, īpašu darbu veltot talantīgajiem skolēniem.

·        Uzlabot audzēkņu kvalitāti mācību procesā.

·        Skolas un tās apkārtnē veidot labvēlīgu, skolēniem draudzīgu, drošu vidi, attīstot pozitīvu savstarpējo saskarsmi un izpratni.

2019./2020.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiki

Mācību gads sākas 2019.gada 2.septembrī.

1.-8.klases izglītojamajiem mācību gads beidzas 2020.gada 29.maijā.

Mācību gadu veido divi semestri:

Pirmais semestris ilgst: no 2019.gada 2.septembra līdz 2019.gada 23.decembrim;

Otrais semestris ilgst: 1.-8.klases izglītojamajiem no 2020.gada 3.janvāra līdz 2020.gada 29.maijam.

Mācību gadā izglītojamajiem ir šādas brīvdienas:

rudens brīvdienas – no 2019. gada 21.oktobra līdz 2019. gada 25. oktobrim;

ziemas brīvdienas – no 2019. gada 23.decembra līdz 2020.gada 3. janvārim;

pavasara brīvdienas – no 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 20. martam;

vasaras brīvdienas – 1.-8.klases izglītojamiem no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31. augustam.

Sagatavots pēc MK noteikumiem Nr.777 no 11.12.2018.

 


Nr. Pasākums Datums Atbildīgais
Pedagoģiskās padomes sēdes
1. Galvenie uzdevumi 2019/2020.m.g.; darba plāns, tematiskie plāni. 30.08.2019. I.Muižniece M.Busote - Uzuliņa
2. Atskaitāmie un uzņemamie audzēkņi. 05.09.2019. I.Muižniece  
3. Skolas attīstības plāns, audzēkņu mācību rezultātu analīze,utt. 21.10.2019. M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece
4. I semestra skolēnu mācību sasniegumi un darba rezultāti. 13.12.2019.   M.Busote – Uzuliņa G.Kalniņa
5. 2019./2020.m.g. mācību un audzināšanas darba rezultātu analīze, galvenie uzdevumi . 16.03.2020. M.Busote - Uzuliņa
6. II semestra skolēnu mācību sasniegumi un darba rezultāti. Skolēnu mācību sasniegumi un stundu apmeklējumi, sadarbība ar skolēna vecākiem. 25.05.2020. M.Busote – Uzuliņa
MĀCĪBU DARBS
1. Tehniskā ieskaite klavierspēlē (gammas) 1.-8.kl. 23.-26.09.2019. Nītaure/Ieriķi I. Muižniece
2. Ieskaite.Mūsdienu deja 14.10.2019. Nītaure E.Vāpa I.Muižniece
3. Klaviernodaļas audzēkņu vakars -ieskaite(polifonija, etīde) . 14.10.2019. Nītaurē I. Muižniece A.Ketlere - Kaņepone
4. Starpskate. Zīmēšana. Gleznošana. Veidošana. Keramika. Kompozīcija. 14.,17.10.2019. Ieriki. M. Busote-Uzuliņa I.Pavāre
5. Ieskaite. Klasiskā deja. Latv.deja. 15.10.2019. Ieriķi K.Lorence
6. Starpskate.Zīmēšana, gleznošana, veidošana, darbs mat. 15.10.2019. Skujene I.Batņa M.Busote - Uzuliņa
7. Starpskate. Zīmēšana. Gleznošana. Grafika. 15.10.2019. Nītaure J.Dobenberga M. Busote-Uzuliņa I.Muižniece
8. Ieskaite.Mūsdienu deja 16.10.2019. Ieriķi E.Vāpa S.Dzelzkalēja
9. Ieskaite.Klasiskā deja, latv.deja. Raksturdeja. 16.10.2019. Nītaure K.Lorence I.Muižniece M.Busote - Uzuliņa
10. Starpskate. Veidošanā. Keramika. 16.10.2019. Nītaure M. Busote-Uzuliņa I.Muižniece
11. Klaviernodaļas audzēkņu vakars –ieskaite (polifonija, etīde) . 31.10.2019. Ieriķos I.Muižniece A.Krancmanis
12. Ieskaite Vokālās nodaļas audzēkņiem (divas dažāda rakstura  dziesmas) 1.-5.klasei. 31.10.2019. Ieriķi A.Krancmanis I.Muižniece
13. Starpskate. Zīmēšana.Gleznošana. Datorgrafika. 17.10.2019. Nītaure J.Bindemanis J.Sausnītis
14. Ieskaite  gammās vispārējās klavierēs Kora klases audzēkņiem. 28.10.-01.11.2019. Ieriķos/ Nītaurē I.Muižniece
15. Audzēkņu vakars Klaviernodaļas audzēkņiem kolektīvajā muzicēšanā 7.,8. klasei (2 skaņdarbi). 02.12.2019. Nītaurē I. Muižniece A.Krancmanis A.Ketlere - Kaņepone  
16. Atklātā ieskaite -  Latviešu dejā.   04.12.2019. Nītaure K.Lorence I.Muižniece
17. Vispārējās klavierēs ieskaite  Kora klases audzēkņiem (Polifonija, etīde) 1.-5.klasei 05.12.2019. Ieriķi I.Muižniece A.Krancmanis
18. Audzēkņu vakars Klaviernodaļas audzēkņiem kolektīvajā muzicēšanā 4. klasei (2 skaņdarbi). 05.12.2019. Ieriķi I.Muižniece A.Krancmanis
19. Vispārējās klavierēs ieskaite  Kora klases audzēkņiem (Polifonija, etīde) 1.-8.klasei 06.12.2019. Nītaure I. Muižniece A.Ketlere - Kaņepone  
20. Atklātā ieskaite - Klasiskā deja.   10.12.2019. Ieriķi K.Lorence  
21. Ziemassvētku ieskaņas koncerts. 11.12.2019. Ieriķos plkst.18.00. E.Vāpa I.Muižniece A.Krancmanis M.Busote – Uzuliņa K.Lorence
22. Atklātais audzēkņu vakars Vokālai nodaļai (divas dažāda rakstura dziesmas) . 12.12.2019. Ieriķos A.Krancmanis I.Muižniece
23. Skate -  Zīmēšana. Gleznošana. 12.12.2019. Ieriķi I.Pavāre M.Busote- Uzuliņa
24. Skate -  Gleznošana.Zīmēšana. Datorgrafika. 12.12.2019. Nītaure J.Bindemanis J.Sausnītis
25. Ziemassvētku ieskaņas koncerts. 14.12.2019. Nītaurē plkst.16.00. Visi pedagogi  
26. Atklātais audzēkņu vakars Klavier nodaļai (divi dažāda rakstura skaņdarbi). 16.12.2019. Ieriķos I.Muižniece A.Krancmanis A.Ketlere - Kaņepone
27. Atklātais audzēkņu vakars Vokālai nodaļai (divas dažāda rakstura dziesmas) . 16.12.2019. Nītaure I.Muižniece A.Krancmanis A.Ketlere - Kaņepone
28. Skate -  Keramika. Kompozīcija. 16.12.2019. Ieriķi M.Busote - Uzuliņa
29. Skate - Vizuāli plastiskā māksla. 17.12.2019. Skujene I.Batņa M.Busote - Uzuliņa
30. Skate - Viz.pl. māksla. 17.12.2019. Nītaure J.Dobenberga M. Busote-Uzuliņa I.Muižniece
31. Atklātā ieskaite - Latviešu deja.   17.12.2019. Ieriķi K.Lorence  
32. Atklātā ieskaite -  Mūsdienu deja. 18.12.2019. Nītaure E.Vāpa I.Muižniece
33. Atklātā ieskaite - Klasiskā deja.   18.12.2019. Nītaure K.Lorence M.Busote - Uzuliņa
34. Tehniskā ieskaite Klaviernodaļai 1.-7.klasei (gammas, kolokvijs, termini, lasīšana no lapas). 21.,24.01.2020. Nītaure I.Muižniece A.Ketlere – Kaņepone
35. Tehniskā ieskaite Klaviernodaļai 1.,4.klasei (gammas, kolokvijs, termini, lasīšana no lapas). 23.01.2020. Ieriķi I.Muižniece A.Krancmanis
36. Tehniskā ieskaite Kora klasei vispārējās klavierēs (gammas, termini, kolokvijs). 27.02.2020. Ieriķi I.Muižniece A.Krancmanis
37. Tehniskā ieskaite Kora klasei vispārējās klavierēs (gammas, termini, kolokvijs). 24.02.-28.02.2020. Nītaure I.Muižniece A.Ketlere – Kaņepone
38. Atklātā ieskaite Mūsdienu deja un Improvizācija. 02.03.2020. Nītaure E.Vāpa I.Muižniece  
39. Atklātā ieskaite Latviešu deja un Raksturdeja. 03.03.2020. Ieriķi K.Lorence
40. Atklātā ieskaite Latviešu deja un Raksturdeja. 04.03.2020. Nītaure K.Lorence
41. Atklātā ieskaite Mūsdienu deja un Improvizācija. 04.03.2020. Ieriķi E.Vāpa S.Dzelzkalēja I.Muižniece
42. Atklātā ieskaite Kora klases audzēkņiem Vispārējās klavierēs ( Divi pretēja rakstura skaņdarbi) 1.-5.klasei. 05.03.2020. Ieriķi I.Muižniece A.Krancmanis
43. Atklāts audzēkņu vakars – ieskaite Klaviernodaļai 7.kl. (divi pretēja rakstura skaņdarbi) UN Noslēguma eksāmena programmas atspēlēšana 8.klasei (divi skaņdarbi pēc izvēles un gatavības). 09.03.2020. Nītaure I.Muižniece A.Ketlere – Kaņepone A.Krancmanis
44. Atklātais audzēkņu vakars – ieskaite Dziedāšanā vokālai nodaļai 1.-7.kl. (Divas pretēja rakstura dziesmas). 09.03.2020. Nītaure A.Krancmanis I.Muižniece A.Ketlere - Kaņepone
45. Starpskate Vizuāli plastiskā māksla. 09.-13.03.2020. Skujene I.Batņa
46. Starpskate Vizuāli plastiskā māksla. 10.-12.03.2020. Nītaure M.Busote – Uzuliņa J.Bindemanis J.Dobenberga J.Sausnītis
47. Starpskate Vizuāli plastiskā māksla. 09.-13.03.2020. Ieriķi M.Busote – Uzuliņa I.Pavāre
48. Atklātais audzēkņu vakars – ieskaite Klaviernodaļai 1.,4.klasei (divi pretēja rakstura skaņdarbi). 12.03.2020. Ieriķi I.Muižniece A.Krancmanis
49. Atklātā ieskaite Klasiskā deja. 10.03.2020. Ieriķi K.Lorence
50. Atklātā ieskaite Klasiskā deja. 11.03.2020. Nītaure K.Lorence M.Busote - Uzuliņa
51. Atklātais audzēkņu vakars – ieskaite vokālai nodaļai 1.5.kl. ( a capella latv.t. dz. un dziesma). 12.03.2020. Ieriķi I.Muižniece A.Krancmanis
52. Atklātais mācību koncerts – ieskaite Kora klases audzēkņiem Vispārējās klavierēs (divi dažāda rakstura skaņdarbi). 13.03.2020. Nītaure I.Muižniece A.ketlere – Kaņepone
53. Klaviernodaļas 8.klases audzēknēm daļa no noslēguma eksāmena programmas atspēlēšana ( pēc izvēles un sagatavotības trīs skaņdarbi). 20.04.2020. Nītaure I.Muižniece A.Krancmanis A.Ketlere – Kaņepone
54. Pārcelšanas eksāmens Latviešu dejā un Raksturdejā. 12.05.2020. Ieriķi K.Lorence
55. Pārcelšanas eksāmens Latviešu dejā un Raksturdejā. 13.05.2020. Nītaure K.Lorence M.Busote  - Uzuliņa
56. Pavasara noslēguma koncerts plkst. 16.00. 16.05.2020. Nītaure Visi pedagogi
57. Pārcelšanas eksāmens Mūsdienu dejā un Improvizācijā. 18.05.2020. Nītaure E.Vāpa I.Muižniece
58. Ieskaite Kora klases audzēkņiem Vispārējās klavierēs (lielā forma un etīde) 1.-7.kl. 18.05.2020. Nītaure I.Muižniece A.Krancmanis A.Ketlere - Kaņepone
59. Ieskaite Klaviernodaļas audzēkņiem – kolektīvā muzicēšanā (divi skāndarbi). 18.05.2020. Nītaure I.Muižniece A.Krancmanis A.Ketlere - Kaņepone
60. Diplomdarbu aizstāvēšana Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas 7.klases audzēkņiem. 18.-22.05.2020. Ieriķi Nītaure Skujene Visi Viz.pl. m. pedagogi
61. Pārcelšanas eksāmens Lklasiskā dejā. 19.05.2020 Ieriķi K.Lorence
62. Pārcelšanas eksāmens Mūsdienu dejā un Improvizācijā. 20.05.2020. Ieriķi E.Vāpa I.Muižniece
63. Pārcelšanas eksāmens Klasiskā dejā. 20.05.2020. Nītaure K.Lorence
64. Pārcelšanas eksāmens Klavierspēles nodaļai – Klavierspēlē (lielā forma, polifonija) un Ieskaite kolektīvā muzicēšanā (divi skaņdarbi). 21.05.2020. Ieriķi I.Muižniece A.Krancmanis
65. Pārcelšanas eksāmens Kora klasei Dziedāšanā. 21.05.2020. Ieriķi A.Krancmanis I.Muižniece
66. Pārcelšanas eksāmens Klavierspēles nodaļai – Klavierspēlē (Lielā forma, polifonija, etīde). 22.05.2020. Nītaure I.Muižniece A.Ketlere - Kaņepone
67. Pārcelšanas eksāmens Kora klasei – Dziedāšanā. 25.05.2020. Nītaure A.Ketlere – Kaņepone A.Krancmanis I.Muižniece
68. Noslēguma eksāmens Klaviernodaļā 8.klases audzēknēm. 25.05.2020. Nītaure A.Krancmanis I.Muižniece A.Ketlere –Kaņepone
69. Skate Vizuāli plastiskā mākslā. 25.-29.05.2020. Skujene I.Batņa
70. Skate Vizuāli plastiskā mākslā. 25.-29.05.2020. Ieriķos I.Pavāre M.Busote – Uzuliņa
71. Skate Vizuāli plastiskā mākslā. 26.28.05.2020. Nītaure J.Dobenberga M.Busote – Uzuliņa J.Bindemanis J.Sausnītis
72. Mācību gada noslēguma izstāde. 28.05.2020. Nītaure Visi pedagogi
73. Mācību gada noslēguma izstāde. 28.05.2020. Ieriķi Visi pedagogi
74. Izlaidums. 30.05.2020. Visi pedagogi.
PASĀKUMI, KONKURSI, FESTIVĀLI
Septembris 2019
1. ‘’Zinību diena’’ mācību gada sākuma svinīgs pasākums. 02.09.2019. Skujene, Ieriķos pl.12.00. I.Batņa I.Muižniece E.Vāpa A.Krancmanis S.Dzelzkalēja
2. ’’Zinību diena’’ mācību gada sākuma svinīgs pasākums. 03.09.2019. Nītaure pl.15.00. I.Muižniece R.Ozols M.Busote – Uzuliņa A.Ketlere - Kaņepone
3. Rudens Lielā radošā darbnīca ‘’Aizspogulijā ar Dalī, Klē, un Tevi’’. 18.09.2019. Līvāni M.Busote - Uzuliņa
Oktobris 2019
1. Audzināšanas teorijas kursi. Peadogoģiskā sēde. 21.10.2019. Visi pedagogi
2. Sadraudzības koncerts Kora klasei Siguldas Baltajā flīģelī. 31.10.2019. Sigulda A.Krancmanis A.Ketlere- Kaņepone I.Muižniece
Novembris 2019
1. Amatas novada lepnums 2019. 09.11.2019. Nītaure A.Krancmanis I.Muižniece
2. Valsts svētku koncerts Ieriķu filiālē. 11.2019. Ieriķi Visi pedagogi
3. I kārta  Mākslas nodaļas konkursam ‘’Radošais atlikums”. 12.11.2019. Nītaure M.Busote – Uzuliņa I.Batņa
4. Iecavas Mūzikas un mākslas skolas organizētais konkurss ‘’Radošais atlikums’’. 22.11.2019. Iecava M.Busote – Uzuliņa I.Batņa J.Bindemanis
5. AKCMV Meistarklases‘’Vokālās tehnikas un ķermeņa fiziskā mijiedarbība, aspekti un risinājumi’’. 25.11.2019. AKCMV A.Krancmanis I.Muižniece
Decembris 2019
1. Nakts Versaļā I Franču baroka ansamblis Les Ombres. 7.12.2019. Vidzemes koncertzāle I.Muižniece
2. Ziemassvētku ieskaņas koncerts  plkst.18.00. 11.12.2019. Ieriķos Visi pedagogi
3. Ziemassvētku ieskaņas koncerts plkst.16.00. 14.12.2019. Nītaurē Visi pedagogi
Janvāris 2020
1. Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss ‘’Planēta: šodien ....un rīt’’. 15.01.2020. Troye, France J.Dobenberga
2. Vērtību sakta. 15.01.-01.04.2020. Rīga, MMRMS J.Dobenberga
Februāris 2020
1. Solo dziedāšanas konkurss ‘’Vidzemes cīrulīši’’. 05.02.2020. Cēsis A.Krancmanis I.Muižniece
2. Ādažu Mākslas un mākslas skolas vizuālās mākslas konkurss ‘’GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS’’. 07.02.2020. Ādažu MMS J.Dobenberga
3. I Starptautiskais konkurss vispārējās klavierēs Lielvārdē. 08.02.2020. Lielvārde I.Muižniece
4. Vokālo ansambļu konkurss ‘’Balsis’’ . 25.02.2020. CBJC A.Ketlere - Kaņepone
  Valsts konkursa I kārta Latvijas profesionālās ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas audzēkņiem 2019./2020.mācību gadā. 27.02.2020. Nītaure M.Busote – Uzuliņa J.Bindemanis J.Dobenberga J.Sausnītis I.Pavāre I.Batņa
Marts 2020
1. 48. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde ‘’Ainava’’. 01.03.2020. Lidice, Čehija J.Dobenberga
2. Jāņa Simsona Madonas Mākslas skolas animācijas konkurss. 01.03.2020. Madona J.Sausnītis
3. 2.Starptautiskais mākslas skolu audzēkņu šķiedrmākslas darbu konkurss ‘’Skaņu palete’’. 02.03.2020. Mārupe M.Busote – Uzuliņa J.Bindemanis J.Dobenberga J.Sausnītis I.Pavāre I.Batņa
       
4. Mūzikas jaunrades konkurss Skaņuraksti Ādažos 2020.   06.03.2020. Ādaži A.Ketlere - Kaņepone
5. II Starptautiskā zēnu solo un duetu dziedāšanas festivāls – konkurss ‘’Rīgas Doms’’. 11.03.2020. Rīga A.Krancmanis I.Muižniece
6. Starptautiskais Mūzikas un mākslas svētki Valmierā. 13.03.2020. Valmiera I.Muižniece
7. III Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot. 13.03.2020. Jelgava M.Busote – Uzuliņa J.Bindemanis J.Dobenberga J.Sausnītis I.Pavāre I.Batņa
8.  6.Starptautiskais Lūcijas Garūtas konkurss Siguldas Baltajā flīģelī. 18.,19.03.2020. Sigulda I.Muižniece
9. Solfedžo un mūzikas teorijas konkurss. 26.03.2020. Iecava A.Ketlere - Kaņepone
10. Valsts konkursa II kārta Latvijas profesionālās ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas audzēkņiem 2019./2020.mācību gadā. 27.03.2020. Valmiera M.Busote – Uzuliņa J.Bindemanis J.Dobenberga J.Sausnītis I.Pavāre I.Batņa
11. Jāņa Cimzes konkurss mūzikas skolu vokālajiem ansambļiem ‘’Stāvēju, dziedāju’’.   31.03.2020. Valka A.Ketlere - Kaņepone
Aprīlis 2020
1. J.Cimzes Starptautiskais instrumentālo duetu konkurss Valkā. 02.04.2020. Valka I.Muižniece
2. XIVJēkaba Graubiņa  Jauno pianistu konkurss Līvānos. 18.04.2020. Līvāni I.Muižniece
3. Nora Novikas X Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkursā Mārupē. 23.,24.04.2020. Mārupe I.Muižniece
4. Starptautiskā dejas diena Ādažos. 29.04.2020. Ādaži K.Lorence E.Vāpa
Jūnijs 2020
1. Vizuālās mākslas komkurss Jāzepa Vītola mūzika 2019. 15.-18.06.2020. Gaujiena J.Dobenberga
2. Plenērs. 06.2020. M.Busote - Uzuliņa
Metodiskais darbs 2019./2020.m.g.
1. Semināri, kursi. 02.09.2019.-29.05.2020. Visi pedagogi
Audzināšanas darbs 2019./2020.m.g.
1. Audzināšanas virzieni. 02.09.-29.05.2020. Visi pedagogi
Vecāku sapulces 2019./2020.m.g.
1. Vecāku sapulce plkst. 18.00. 01.10.2019. Nītaure M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece
2. Vecāku sapulce plkst.18.00. 03.10.2019. Ieriķos M.Busote - Uzuliņa I.Muižniece
3. Vecāku, audzēkņu un pedagogu diskusijas. 12.11.2019. Nītaurē M.Busote - Uzuliņa
4. Vecāku sapulce , tikšanās ar psihologu. 01.2020. M.Busote-Uzuliņa
5. Vecāku sapulce, audzēkņu sekmju rezultāti, diskusijas, dažādi jautājumi. 03.2020. Ieriķi Nītaure M.Busote - Uzuliņa

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .