AMATAS NOVADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS

Darba plāns

2017./2018.m.g.

II semestrim

1. Skolas darbības pamatmērķi

Skolas pamatmērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

1.Galvenie uzdevumi:

  • Radīt izglītojamajiem iespēju iegūt zināšanas un prasmes un veidot attieksmes, kas nepieciešamas, lai sekmīgi un ar panākumiem varētu turpināt izglītību nākamajā izglītības pakāpē.

  • Sekmēt pozitīvas mācīšanās pieredzi izglītojamajiem ar dažādu spēju līmeni, attīstot individuālu pieeju mācību procesā un veidojot motivāciju.

  • Nostiprināt skolas un ģimenes sadarbību, veicinot vecāku līdzatbildību izglītojamo izglītošanā.

2. Skolas darbības prioritātes 2017./2018. mācību gadā

  • Atbilstīgi skolēnu individuālajām spējām pielietot radošas un inovatīvas mācību darba metodes un formas, attīstīt skolēnu radošumu, īpašu darbu veltot talantīgajiem skolēniem.

  • Uzlabot audzēkņu kvalitāti mācību procesā.

  • Skolas un tās apkārtnē veidot labvēlīgu, skolēniem draudzīgu, drošu vidi, attīstot pozitīvu savstarpējo saskarsmi un izpratni.

Skolēnu brīvdienas

rudens brīvdienas – no 2017. gada 23.oktobra līdz 2017. gada 27. oktobrim;

ziemas brīvdienas – no 2017. gada 25.decembra līdz 2018.gada 5. janvārim;

pavasara brīvdienas – no 2018. gada 12. marta līdz 2018. gada 16. martam;

vasaras brīvdienas – 1.-8.klases izglītojamiem no 2018.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31. augustam.Nr. Pasākums Datums Atbildīgais
Pedagoģiskās padomes sēdes
1. 2017./2018.m.g. mācību un audzināšanas darba rezultātu analīze, galvenie uzdevumi . 12.03.2018. I.Muižniece M.Busote - Uzuliņa
3. I I semestra skolēnu mācību sasniegumi un darba rezultāti. Skolēnu mācību sasniegumi un stundu apmeklējumi, sadarbība ar skolēna vecākiem. 24.05.2018. M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece
MĀCĪBU DARBS
1. Tehniskā ieskaite klaviernodaļai 2.-3.klasei (gammas, kolokvijs, termini, lasīšana no lapas). 22.01.2018. Ieriķi I.Muižniece M.Busote - Uzuliņa
2. Tehniskā ieskaite klaviernodaļai 1.-6.klasei (gammas, kolokvijs, termini, lasīšana no lapas). 31.01.2018. Nītaure I.Muižniece A.Ērmane
3. Tehniskā ieskaite vispārējās klavierēs (gammas, termini, kolokvijs). 19.02.2018. Ieriķi I.Grinfelde I.Muižniece
4. Tehniskā ieskaite vispārējās klavierēs (gammas, termini, kolokvijs). 21.02.2018. Nītaure I.Muižniece A.Ērmane
5. Atklātais audzēkņu vakars – koncerts- ieskaite Kolektīvajā muzicēšanā Klavieru un Kora klases nodaļu audzēkņiem. 21.02.2018. Nītaure I.Muižniece A.Ērmane A.Ketlere - Kaņepone
6. Ieskaite.Mūsdienu deja. 05.03.2018. Nītaure E.Vāpa A.Ērmane M.Busote - Uzuliņa
7. Atklāts audzēkņu vakars – ieskaite klaviernodaļai un vokālai nodaļai 1.-4. kl. (divi pretēja rakstura skaņdarbi/dziesmas) 05.03.2018. Ieriķi I. Muižniece I. Grinfelde S. Dzelzkalēja
8. Atklātā ieskaite Kora klases audzēkņiem Vispārējās klavierēs (divi dažādi skaņdarbi) 2.-4.klasei. 05.03.2018. Ieriķi I.Muižniece I.Grinfelde S.Dzelzkalēja
9. Atklāts audzēkņu vakars – ieskaite vokālai nodaļai 1.-7.kl. (divas dažāda rakstura dziesmas) 05.03.2018. Nītaure A. Ērmane A. Ketlere – Kaņepone M.Busote - Uzuliņa
10. Starpskate. Vizuāli plastiskā māksla. 06.03.2018. Skujene I.Batņa
11. Ieskaite.Klasiskā deja.Raksturdeda. Latviešu deja Kostīmu vēsture 06.03.2018. Ieriķi P.Āboliņa
12. Starpskate. Vizuāli plastiskā māksla. 06.,07.03.2018. Nītaure M.Busote – Uzuliņa J.Dobenberga
13. Ieskaite.Mūsdienu deja. 07.03.2018. Ieriķi E.Vāpa S.Dzelzkalēja
14. Atklāts audzēkņu vakars – ieskaite klaviernodaļai 1.-6. kl. (divi pretēja rakstura skaņdarbi). 8.klases Kalviernodaļas  audzēkņa skaņdarbu noklausīšanās. 07.03.2018. Nītaure I. Muižniece A.Ērmane M.Busote - Uzuliņa
15. Atklātais mācību koncerts – ieskaite Kora klases audzēkņiem Vispārējās klavierēs (divi dažāda rakstura skaņdarbi). 07.03.2018. Nītaure I.Muižniece A.Ērmane M.Busote - Uzuliņa
16. Starpskate. Vizuāli plastiskā māksla. 08.,09.03.2018. Ieriķi M.Busote – Uzuliņa J.Bindemanis
17. Ieskaite.Klasiskā deja.Raksturdeda. Latviešu deja Kostīmu vēsture 08.03.2018. Nītaure P.Āboliņa I.Muižniece
18. Ieskaite Kora klases audzēkņiem Vispārējās klavierēs (lielā forma un etīde) 2.-7.klasei. 16.05.2018. Nītaure I.Muižniece A.Ērmane
19. Pārcelšanas eksāmens Klavierspēles nodaļai – Klavierspēlē un kolektīvā muzicēšanā ; Kora klasei – dziedāšana un vispārējās klavierēs. 21.05.2018. Ieriķi I. Muižniece I. Grinfelde S. Dzelzkalēja
20. Pārcelšanas eksāmens. Mūsdienu deja. 21.05.2018. Nītaure A.Ērmane M.Busote – Uzuliņa E.Vāpa
21. Pārcelšanas eksāmens Kora klasei – dziedāšanā. 21.05.2018. Nītaure M.Busote – Uzuliņa A.Ērmane A.Ketlere - Kaņepone
22. Pārcelšanas eksāmens Klasiskā deja, Raksturdeja,Latviešu dejā. 22.05.2018. Ieriķi P.Āboliņa
23. Skate. Vizuālā plastiskās mākslas audzēkņiem. 22.,23.05.2018. Nītaure J. Dobenberga M. Busote-Uzuliņa
24. Skate. Vizuāli plastiskā māksla. 23.05.2018. Skujene I.Batņa,
25. Pārcelšanas eksāmens Klavierspēles nodaļai – Klavierspēlē (lielā forma un etīde) un kolektīvā muzicēšanā (viens skaņdarbs) . 23.05.2018. Nītaure I. Muižniece A. Ērmane M.Busote – Uzuliņa  
26. Vizuālās plastiskās mākslas nodaļas 7.klases diplomdarbu aizstāvēšana. Klaviernodaļas 8.klases beigšanas eksāmens klavierspēlē. 23.05.2018. Nītaure J. Dobenberga M. Busote-Uzuliņa I.Muižniece A.Ērmane
27. Pārcelšanas eksāmens Klasiskā deja, Raksturdeja,Latviešu dejā. 24.05.2018. Nītaure P.Āboliņa I.Muižniece
28. Skate. Vizuālā plastiskās mākslas audzēkņiem. 24.05.2018. Ieriķos J. Bindemanis M. Busote-Uzuliņa
29. Mācību gada noslēguma koncerts – izlaidums. 25.05.2018. Nītaurē Pl.19.00. A. Ērmane A. Ketlere - Kaņepone E.Vāpa P.Āboliņa I. Muižniece J.Dobenberga M.Busote - Uzuliņa
PASĀKUMI, KONKURSI, FESTIVĀLI
Janvāris 2018  
1. Radoša darbnīca sietspiedē. Vada māksliniece Kristīne Nītaurē. 19.01.2018. Nītaure M.Busote – Uzuliņa J.Bindemanis I.Batņa
 2. Solo dziedāšanas konkurss ‘’Vidzemes Cīrulīši’’ 26.01.2018. Cēsis I.Grinfelde A.Ērmane A.Ketlere  I.Muižniece
3. Radošās meistarklases pie mākslas akadēmijas pasniedzējas  Rūtas Briedes ‘’Grāmatu dizainā’’. 31.01.2018. Nītaurē M.Busote – Uzuliņa J.Dobenberga
Februāris 2018
1. II Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkurss ‘’Vispārējās klavierēs’’. 07.02.2018. Lielvārdē I.Muižniece
2. Valsts konkurss  Latvijas profesionālās ievirzes mākslas dizaina izglītības programmu audzēkņiem I kārta. 13.02.2018. Nītraure Pl.14.00.-17.00. I.Batņa M.Busote – Uzuliņa J.Dobenberga J.Bindemanis
3. Arvīda Žilinska VI Starptautiskais jauno vokālistu konkurss . 16.02.2018. Jēkabpilī A.Ketlere – Kaņepone A.Ērmane I.Grinfelde
4. Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas darbnīca Rīgas dizaina un mākslas  vidusskolā , pasniedzēja Māra Viška – ilustrāciju dizains. 20.02.2018. Rīga M.Busote – Uzuliņa J.Dobenberga
5. Vokālo ansambļu konkurss ‘’Balsis’’.
   27.02.2018. Cēsis I.Grinfelde
6. Mūsdienu deju radošais konkurss  I kārta                                                     
 22.02.2018. Cēsis            E.Vāpa                                                    

Marts 2018
1. Starptautiskais Alfrēda Kalniņa jauno vokālistu konkurss. 09.03.2018. Cēsis I.Grinfelde A.Ērmane A.Ketlere
2. XVII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss ‘’es dzīvoju pie jūras’’. 09.03.2018. J.Dobenberga J.Bindemanis
3. 5.Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurss. 14.-15.03.2018. Sigulda I.Muižniece
4. Amatas novada mūzikas un mākslas skolas koncerts Nītaures PII ‘’Taurīte’’. 19.03.2018. Nītaure A.Ērmane A.Ketlere – Kaņepone E.Vāpa P.Āboliņa I.Muižniece
5. IV Jauno pianistu festivāls DEBIJA 2018 21.03.2018. Rīga I.Muižniece
6. Valsts konkursa II kārta Viz.pl. mākslas nodaļas audzēkņiem. 23.03.2018. Valmiera J.Dobenberga J.Bindemanis I.Batņa M.Busote - Uzuliņa
Aprīlis 2018
1. XII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss. 14.04.2018. Līvāni I.Muižniece
Maijs 2018
1. Mācību gada noslēguma koncerts – izlaidums. 25.05.2018. Nītaure Pl.19.00. Visi pedagogi
Jūnijs 2018
1. Plenērs uz Kolku. 06.2018. J.Dobenberga M.Busote – Uzuliņa J.Bindemanis I.Batņa
Metodiskais darbs 2017./2018.m.g.
1. Semināri, kursi. 02.01.2018.-31.05.2018. Visi pedagogi
Jūnijs 2018
1. Plenērs  - projekts Kolka. 06.2018. Visi pedagogi
Vecāku sapulces 2017./2018.m.g.
3. Vecāku sapulce 04.04.2018. Nītaure M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece
3. Vecāku sapulce 09.04.2018. Ieriķi M.Busote- -Uzuliņa  
Audzināšanas darbs 2017./2018.m.g.
1. Audzēkņu iepazīstināšana ar iekšējās kārtības noteikumiem, DA, ugunsdrošības instruktāžām, ceļa satiksmes noteikumiem. Septembris Janvāris Visi pedagogi
2. Audzēkņu patriotiskā audzināšana un kultūras mantojuma apzināšana novadā Novembris Visi pedagogi
3. Skolēnu mācību sasniegumu un disciplīnas analīze, viņu izaugsmes dinamika. Decembris Maijs Visi pedagogi
4. Informācija par tālākizglītības iespējām Latvijā. Karjeras dienu ietvaros-  Karjeras dienas, tikšanās, pārrunas, ekskursijas. Februāris – Maijs Visi pedagogi
  

 

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .