AMATAS NOVADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS

Darba plāns

2016./2017.m.g.

1. Skolas darbības pamatmērķi

Skolas pamatmērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

Galvenie uzdevumi:

·         Radīt izglītojamajiem iespēju iegūt zināšanas un prasmes un veidot attieksmes, kas nepieciešamas, lai sekmīgi un ar panākumiem varētu turpināt izglītību nākamajā izglītības pakāpē.

·         Sekmēt pozitīvas mācīšanās pieredzi izglītojamajiem ar dažādu spēju līmeni, attīstot individuālu pieeju mācību procesā un veidojot motivāciju.

·         Nostiprināt skolas un ģimenes sadarbību, veicinot vecāku līdzatbildību izglītojamo izglītošanā.

2. Skolas darbības prioritātes 2016./2017. mācību gadā

·         Atbilstīgi skolēnu individuālajām spējām pielietot radošas un inovatīvas mācību darba metodes un formas, attīstīt skolēnu radošumu, īpašu darbu veltot talantīgajiem skolēniem.

·         Skolas un tās apkārtnē veidot labvēlīgu, skolēniem draudzīgu, drošu vidi, attīstot pozitīvu savstarpējo saskarsmi un izpratni.

Skolēnu brīvdienas

rudens brīvdienas – no 2016. gada 24.oktobra līdz 2016. gada 28. oktobrim;

ziemas brīvdienas – no 2016. gada 22.decembra līdz 2017.gada 4. janvārim;

pavasara brīvdienas – no 2017. gada 13. marta līdz 2017. gada 17. martam;

vasaras brīvdienas – 1.-8.klases izglītojamiem no 2017.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31. augustam.

 

 

Nr. Pasākums Datums Atbildīgais
Pedagoģiskās padomes sēdes
1. galvenie uzdevumi 2016./2017.m.g.; darba plāns I semestrim, tematiskie plāni. 30.08.2016. I.Muižniece M.Busote - Uzuliņa
2. Atskaitāmie un uzņemamie audzēkņi. 05.09.2106. I.Muižniece  
3. Skolas attīstības virzieni, mērķi un skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas pilnveide. (skolēnu pašvērtējums un savstarpējais vērtējums, lai sekmētu skolēna līdzdalību mācību procesā un uzlabotu zināšanu kvalitāti; inovatīvu mācību darba metožu pielietojums) 27.10.2016. M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece
4. I semestra skolēnu mācību sasniegumi un darba rezultāti. 14.12.2016. M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece
MĀCĪBU DARBS
1. Tehniskā ieskaite klavierspēlē (gammas). 20,21.09.2016. Nītaure/Ieriķi I. Muižniece M. Busote-Uzuliņa
2. Klaviernodaļas audzēkņu vakars -ieskaite(polifonija, etīde) 2.klasei 17.10.2016. IERIĶI I. Muižniece I. Pulle S. Dzelzkalēja
3. Ieskaite Vokālās nodaļas audzēkņiem 2-4. Klasei. 17.10.2016. IERIĶI. I. Muižniece I. Pulle S. Dzelzkalēja
4. Ieskaite.Mūsdienu deja 17.10.2016. Nītaure A.Ērmane E.Vāpa
5. Ieskaite. Klasiskā deja. 18.10.2016. Ieriķi A.Lazdiņa
6. Starpskate. Zīmēšana. Gleznošana. 18.10.2016. Nītaure J.Dobenberga M. Busote-Uzuliņa
7. Starpskate. Veidošanā. Darbs mat. 19.10.2016. Nītaure J. Dobenberga M. Busote-Uzuliņa
8. Ieskaite.Mūsdienu deja 19.10.2016. Ieriķi E.Vāpa I.Muižniece
9. Vokālās nodaļas audzēkņiem vakars – ieskaite  2-8. klasei. 19.10.2016. Nītaure A. Ērmane A. Ketlere  
10. Ieskaite.Klasiskā deja  Latviešu deja 20.10.2016. Nītaure A.Lazdiņa I.Muižniece
11. Starpskate. Zīmešana. Gleznošana. Veidošana. Darbs mater. 21.10.2016. Ieriki. J. Bindemanis M. Busote-Uzuliņa
12. Klaviernodaļas audzēkņu vakars –ieskaite (polifonija, etīde)2.-8.klasei 21.10.2016. Nītaure I. Muižniece A. Ketlere  
13. Ieriķos koncerts ielas garumā. 11.11.2016. Ieriķi Visa skola
14. Valsts svētku koncerts Nītaures kultūras namā. 17.11.2016. Nītaure Visi pedagogi
15. Starpskate.Zīmēšana, gleznošana, veidošana, darbs mat. 21.11.2016. Sērmūkši I.Batņa M.Busote - Uzuliņa
16. Vispārējās klavierēs ieskaite (Polifonija, etīde) 1.-4.klasei 28.11.2016. Ieriķi I.Pulle I.Muižniece S.Dzelzkalēja
17. Iesakaite Latviešu deja, klasiskā deja 01.12.2016. Nītaure A.A.Lazdiņa I.Muižniece
18. Vispārējās klavierēs ieskaite (Polifonija, etīde) 1.-8.klasei 9.12.2016. Nītaure I. Muižniece A. Ketlere  
19. Audzēkņu vakars kolektīvajā muzicēšanā 3-8. klasei. 9.12.2016. Nītaurē I. Muižniece A. Ketlere    
20. Ieskaite. Mūsdienu deja 05.12.2016. Nītaure M.Busote - Uzuliņa E.Vāpa A.Ērmane
21. Ieskaite.Klasiskā deja Latviešu deja   06.12.2016. Ieriķi A.A.Lazdiņa  
22. Ieskaite. Mūsdienu deja 07.12.2016. Ieriķi I.Muižniece E.Vāpa
23. Skate. Zīmēšana. Gleznošana. 09.12.2016. Ieriķi J.Bindemanis M.Busote- Uzuliņa
24. Ieskaite.Klasiskā deja Latviešu deja   08.12.2016. Nītaure A.A.Lazdiņa I.Muižniece
25. Skate. Veidošana. Darbs materiālā. 09.12.2016. Ieriķi J. Bindemanis M. Busote-Uzuliņa
26. Atklātais Klaviernodaļas audzēkņu vakars -  Valsts konkursa I kārta (Nītaure) 07.12.2016. Nītaure I.Muižniece A.Ērmane A.Ketlere
27. Atklātais audzēkņu vakars – Valsts konkursa I kārta Vokālai  nodaļai un Klaviernodaļai 1.-8.klasei 12.12.2016. Ieriķos\Nītaurē I. Muižniece I. Pulle S. Dzelzkalēja A.Ērmane A.Ketlere
28. Skate. Zīmēšana. Gleznošana. 14.12.2016. Nītaure J.Dobenberga M. Busote-Uzuliņa
29. Atklātais audzēkņu vakars – Vokālai  1-8. klasei. 14.12.2016. Nītaure A.Ērmane A.Ketlere M.Busote - Uzuliņa
30. Skate.Vizuāli plastiskā māksla. 14.12.2016. Skujene I.Batņa M.Busote - Uzuliņa
31. Ziemassvētku koncerts plkst. 18.00. 15.12.2016. Ieriķi I.Pulle I.Muižniece E.Vāpa A.Lazdiņa
32. Ziemassvētku koncerts. Plkst. 19.00 16.12.2016. Nītaure I. Muižniece A. Ketlere A.Ērmane E.Vāpa A.Lazdiņa  
33. Tehniskā ieskaite Klaviernodaļas audzēkņiem (gammas, kolokvijs, termini). 25.01.2017. Ieriķi 27.01.2017. Nītaure I.Muižniece I.Pulle A.Ketlere
34. Ieskaite Deju nodaļas audzēkņiem -  Klasiskajā  un latviešu dejā. 28.02.2017. Ieriķi A.A.Lazdiņa E.Vāpa
35. Ieskaite  Deju nodaļas audzēkņiem -Mūsdienu dejā. 01.03.2017. Ieriķi E.Vāpa I.Muižniece
36. Ieskaite Deju nodaļas audzēkņiem -Mūsdienu dejā. 06.03.2017. Nītaure E.Vāpa A.Ērmane
37. Atklātais audzēkņu vakars – ieskaite Kora klases un Klaviernodaļas audzēkņiem. 06.03.2017. Ieriķi I.Pulle S.Dzelzkalēja I.Muižniece
38. Atklātais audzēkņu vakars – ieskaite Kora klases nodaļas audzēkņiem. 08.03.2017. Nītaure A.Ērmane A.Ketlere M.Busote - Uzuliņa
39. Starpskate Viz.pl.m. nodaļas audzēkņiem. 08.03.2017. Skujene Nītaure I.Batņa J.Dobenberga M.Busote - Uzuliņa
40. Starpskate Viz.pl.m. nodaļas audzēkņiem. 09.03.2017. Ieriķi J.Bindemanis M.Busote – Uzuliņa
41. Ieskaite Deju nodaļas audzēkņiem - Klasiskajā dejā, Latviešu dejā. 02.03.2017. Nītaure A.A.Lazdiņa I.Muižniece
42. Atklātais audzēkņu vakars – ieskaite Klaviernodaļas audzēkņiem. 03.03.2017. Nītaure I.Muižniece A.Ketlere
43. Muzikāla izrāde’’ Latviešu tautas mūzika’’ pl.18.00. 10.03.2017. Nītaure Visi pedagogi
44. Ieskaite Kora klases audzēkņiem – vispārējās klavierēs. 15.05.2017. Ieriķi I.Muižniece I.Pulle S.Dzelzkalēja
45. Ieskaite Kora klases audzēkņiem – vispārējās klavierēs. 19.05.2017. Nītaure I.Muižniece A.Ketlere
46. Ieskaite Klaviernodaļas audzēkņiem – kolektīvajā muzicēšanā. 19.05.2017. Nītaure A.Ketlere I.Muižniece
47. Pārcelšanas eksāmens Kora klases un klaviernodaļas audzēkņiem. 22.05.2017. Ieriķi I.Pulle I.Muižniece S.Dzelzkalēja
48. Pārcelšanas eksāmens Deju nodaļas audzēkņiem – Mūsdienu dejā. 22.05.2017. Nītaure E.Vāpa A.Ērmane M.Busote – Uzuliņa
49. Pārcelšanas eksāmens Deju nodaļas audzēkņiem – Latviešu un Klasiskajā dejā. 23.05.2017. Ieriķi A.A.Lazdiņa E.Vāpa
50. Pārcelšanas eksāmens Deju nodaļas audzēkņiem – Mūsdienu dejā. 24.05.2017. Ieriķi E.Vāpa I.Muižniece
51. Pārcelšanas eksāmens Kora klases audzēkņiem. 24.05.2017. Nītaure A.Ērmane A.Ketlere M.Busote – Uzuliņa
52. Skate Viz. Pl. M. nodaļas audzēkņiem 24.05.2017. Skujene Nītaure I.Batņa J.Dobenberga M.Busote – Uzuliņa
53. Skate Viz.pl.m. nodaļas audzēkņiem. 25.05.2017. Ieriķi J.Bindemanis M.Busote – Uzuliņa
54. Pārcelšanas eksāmens Deju nodaļas audzēkņiem – Latviešu un Klasiskajā dejā. 25.05.2017. Nītaure A.A.Lazdiņa I.Muižniece
55. Pārcelšanas eksāmens Klaviernodaļas audzēkņiem. 26.05.2017. Nītaure A.Ketlere I.Muižniece
56. Pavasara Noslēguma koncerts Nītaurē (Visi audzēkņi, visas nodaļas un filiāles). 26.05.2017. Nītaurē pl.19.00. Visi pedagogi
57. Noslēguma eksāmens 8.klasei Klavierspēlē. 30.05.2017. Nītaure I.Muižniece M.Busote – Uzuliņa
58. Izlaidums 8.klasei Klavierspēlē. 02.06.2017. Nītaure Visi pedagogi
PASĀKUMI, KONKURSI, FESTIVĀLI
Septembris 2015  
 1. ‘’Zinību diena’’ mācību gada sākuma svinīgs pasākums. 01.09.2016. Skujene I.Batņa
2. ’’Zinību diena’’ mācību gada sākuma svinīgs pasākums. 02.09.2015. Ieriķi E.Vāpa A.Lazdiņa I.Muižniece M.Busote – Uzuliņa I.Pulle S.Dzelzkalēja
3. ’’Zinību diena’’ mācību gada sākuma svinīgs pasākums . 05.09.2016. Nītaure M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece A.Ērmane E.Vāpa
4. Ciemiņi no Polijas un Lietuvas Ieriķos. 21.09.2016. Ieriķi M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece
Oktobris  2016
1. Video skatei ‘’Dejotprasme 2016’’ 10.2016. E.Vāpa A.Lazdiņa
2. Projekts – Koncerts ‘’7notis -  viena valoda’’ pl.18.00. 21.10.2016. Nītaure Visi pedagogi
3.      
Novembris 2016
1. Valsts svētku koncerts Nītaures kultūras namā pl.18.00. 17.11.2016. Nītaure A.Ērmane A.Ketlere I.Muižniece E.Vāpa A.A.Lazdiņa
2. Koncerts ‘’7 notis - viena valoda’’ pl.18.00. 21.11.2016. Ieriķi, Amatas pamatskolas zālē Visi pedagogi
Decembris 2016
1. XII Starptautiskais P.Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss Koknesē. 03.12.2016. I.Muižniece
2. Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle audzēkņu valsts konkurss I kārta. 07.12.2016. Nītaure 12.12.2016. Ieriķos I.Muižniece I.Pulle A.Ērmane
3. Koncerts ‘’7 notis – viena valoda’’  pl.18.00. 8.12.2016. Āraišu muiža Visi pedagogi
4. Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzika – Kora klases audzēkņu valsts konkurss I kārta. 12.12.2016. Ieriķi/Nītaure A.Ērmane A.Ketlere I.Pulle I.Muižniece
Janvāris 2017
1. Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas ‘’Vokālā mūzika – Kora klase’’ audzēkņu valsts konkurss II kārta. 19.01.2017. Cēsis I.Pulle A.Ketlere
Februāris 2017
1. Vidzemes mūzikas skolu audzēkņu konkurss -Vispārējās klavierēs   01.02.2017. Lielvārdē I.Muižniece
2. Sadraudzības koncerts  ‘’Vienā ritmā’’ Deju nodaļas audzēkņiem ar deju grupu “Hopā” un “Savanna” 16.00 mēģinājums; 18.00. koncerts. 09.02.2017. Nītaurē E.Vāpa A.A.Lazdiņa
3. Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas ‘’Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle’’ audzēkņu valsts konkurss II kārta. 15.02.2017. Cēsis I.Muižniece
4. Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkurss. 08.02.2017. Nītaure I.Batņa J.Bindemanis J.Dobenberga M.Busote - Uzuliņa
Marts 2017
1. ANMMS Muzikāla izrāde pl.17:00. Ģikšos. 10.03.2017. Ģikši  
       
Aprīlis 2017
1. IV Starptautiskais Klavierspēles audzēkņu klavieru duetu un kameransambļu konkurss. 12.04.2017. Liepāja I.Muižniece
2. XI Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss. 22.04.2017. Līvānos I.Muižniece
3.  Starptautiskais atklātais instrumentālo duetu festivāls. 27.04.2017. Valka I.Muižniece
4. Starptautiskā deju diena 29.04.2017. (Jebkurā LV pilsētā) A.A.Lazdiņa E.Vāpa
Maijs 2017
1. Pavasa noslēguma koncerts un izlaidums.pl.19.00. Nītaurē. 26.05.2017. Nītaure  
2. Muzeju naktis Nītaures baznīcās (audzēkņi un pedagogi). 20.05.2017.  
Metodiskais darbs 2016./2017.m.g.
1. Semināri, kursi. 01.09.2016.-31.05.2017. Visi pedagogi
Vecāku sapulces 2016./2017.m.g.
1. Vecāku sapulce. 02.09.2016. Ieriķi M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece
2. Vecāku sapulce 05.09.2016. Nītaure M.Busote- -Uzuliņa I.Muižniece
3. Vecāku sapulce (Viz.pl.m. nodaļai un deju nodaļai) 07.11.2016. Nītaure M.Busote - Uzuliņa
4. Vecāku sapulce (Mūzikas  -Klavieru un vokālās nodaļas audzēkņiem) 04.11.2016. Nītaure I.Muižniece A.Ketlere
5. Vecāku sapulce Klaviernodaļas un Kora klases audzēkņu vecākiem. 03.03.2017. Nītaure I.Muižniece A.Ketlere
6. Vecāku sapulce Klaviernodaļas un Kora klases audzēkņu vecākiem. 06.03.2017. Ieriķi I.Muižniece I.Pulle
7. Vecāku sapulce (Viz.pl.m. nodaļai un deju nodaļai) Nītaure M.Busote – Uzuliņa E.Vāpa
8. Vecāku sapulce (Viz.pl.m. nodaļai un deju nodaļai)   Ieriķi M.Busote – Uzuliņa E.Vāpa

 

 

 

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .