LATVIJAS REPUBLIKAS
AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBA
AMATAS NOVADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Iestādes faktiskā adrese: ,,Pagasta ēka,, Nītaures pagasts, Amatas novads, LV - 4112

mob. 27749775

e-pasts: nitauresms@inbox.lv

Reģistrācijas Nr. 4474902103

Direktore

Marika Busote – Uzuliņa

 

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 
Nītaure, 2019

Saturs

1. VISPĀRĒJS SKOLAS RAKSTUROJUMS                                                                                                    4
1.1. Izglītības programmas                                                                                                                                                4
1.2. Izglītojamo skaits                                                                                                                                                         5
1.3. Izglītības programmas un audzēkņu skaits                                                                                                              5
1.4. Absolventu dinamika                                                                                                                                                  5
1.5. Skolas īpašie piedāvājumi un kvalitatīvie rādītāji                                                                                                     6
1.6. Personāls                                                                                                                                                                     6
1.7. Sociālās vides raksturojums                                                                                                                                       7
1.8. Skolas budžeta nodrošinājums                                                                                                                                 7
1.9. Amatas novada pašvaldības piešķirtais finansējums
skolas uzturēšanai                                                                                                                                                             7

2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI, IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU
 GADU PRIORITĀTES UN REZULTĀTI                                                                                                       
8
2.1. Skolas darbības pamatmērķi                                                                                                                                    8
2.2. Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un rezultāti                                                                                                   8
3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA                                                        
(2016. GADA AKREDITĀCIJAS) IETEIKUMU IZPILDE                                                                            12

4. SKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS        12

4.1. PAMATJOMA – MĀCĪBU SATURS                                                                                                          12    4.1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas                                                                                           12   4.2. PAMATJOMA – MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS                                                                                       14         4.2.1. Mācīšanas kvalitāte                                                                                                                           14         4.2.2. Mācīšanās kvalitāte                                                                                                                           15   4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa                                                                                                         16           4.3. PAMATJOMA – IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI                                                                                        17         4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā                                                                                           17         4.3.2. Izglītojamo sasniegumi Valsts pārbaudes darbos                                                                                           18    4.4. PAMATJOMA – ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM                                                                                    18          4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)                                                                                                                                  18         4.4.2. Atbalsts personības veidošanā                                                                                                       19         4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā                                                                                                                 19           4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai                                                                                             20       4.4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām                                                                             20        4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni                                                                                                       20      4.5. PAMATJOMA – IESTĀDES VIDE                                                                                                             21      4.5.1. Mikroklimats                                                                                                                                       21        4.5.2. Fiziskā vide                                                                                                                                          21   4.6. PAMATJOMA – IESTĀDES RESURSI                                                                                                     22      4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi                                                                                              22        4.6.2. Personālresursi                                                                                                                                  23        4.7.  PAMATJOMA – IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA   23 4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana                                                                   23  4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība                                                                           24  4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām                                                                                                          25         5. SASNIEGUMI                                                                                                                                          25
5.1. Dejas pamati                                                                                                                                                             31
5.2. Vizuālā plastiskā mākslas nodaļa                                                                                                                            31
5.3. Mūzikas nodaļa                                                                                                                                                        33
6. PAŠVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMA TABULA PAR SKOLAS DARBA PAMATJOMĀM                   36
7. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA                                                                                                                         36
7.1. Mācību saturs                                                                                                                                                          36
7.2. Mācīšana un mācīšanās                                                                                                                                         36
7.3. Izglītojamo sasniegumi                                                                                                                                           36
7.4. Atbalsts izglītojamiem                                                                                                                                             37
7.5. Iestādes vide                                                                                                                                                            37
7.6. Iestādes resursi                                                                                                                                                       37
7.7 Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana                                                                      37         

1. VISPĀRĒJS SKOLAS RAKSTUROJUMS

Amatas novada mūzikas un mākslas skola, sākotnēji – Nītaures mūzikas skola kā patstāvīga mācību iestāde dibināta 1991.gada 27.augustā. Juridiskā adrese ‘’Liepas’’, Nītaures pagasts, Cēsu rajons, LV-4112.

1998.gada septembrī, pievienojoties Vizuāli plastiskās mākslas programmai, tā tiek nosaukta par Nītaures mūzikas un mākslas skolu.

. Amatas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde „Nītaures mūzikas un mākslas skola” pārcelta kā mācību iestāde 2010.gadā 10. decembrī uz ‘’Pagasta ēku’’. Reģistrācijas apliecības Nr.4474902103 un juridiskā adrese „Pagasta ēka”, Nītaure, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV-4112.

Ar Amatas novada pašvaldības Domes sēdes protokola Nr.2 lēmumu 2013.gada 20.februārī tiek mainīts nosaukums, tā pārdēvēta par Amatas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādi ‘’Amatas novada mūzikas un mākslas skolu’’. Skolas direktore Marika Busote – Uzuliņa. Reģistrācija apliecības Nr.4474902103 izdota Rīgā. Juridiskā adrese: „Pagasta ēkā”, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV-4112.

„Amatas novada mūzikas un mākslas skolai” 2013.gada 2.septembrī tika atvērtas divas filiāles, kuru juridiskās adreses ir:

 1. Lielā iela 26, Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4139.

2. Sērmūkšu skola, Sērmukši, Skujenes pagasts, Amatas novads, LV-4143.

Turpmāk dokumentā skatīt nosaukumu ‘’Amatas novada mūzikas un mākslas skola’’.

Pamatojoties uz Amatas novada pašvaldības 17.02.2016.  sēdes lēmumu ,,Par izglītības iestāžu reorganizācijas uzsākšanu Skujenes pagastā, izveidojot Amatas novada Skujenes pamatskolu" un 20.04.2016. sēdes lēmumu “Par grozījumu Amatas novada pašvaldības 2016.gada 17.februāra sēdes lēmumā “Par izglītības iestāžu reorganizācijas uzsākšanu Skujenes pagastā, izveidojot Amatas novada Skujenes pamatskolu“ (prot.Nr.3 §6) apstiprināšanu”, un Apvienoto komiteju 2016.gada 21.septembra sēdes lēmumu (prot.Nr.9§2), dome nolemj:

 1.     2016./2017. mācību gadā pārtraukt Amatas novada mūzikas un mākslas skolas programmas ,,Vizuāli plastiskā māksla” 20V 211 001" (Licence Nr. P- 12664) īstenošanu filiālē  “Sērmūkšu pamatskola”, Sērmūkši, Skujenes pagasts, Amatas novads, LV 4139

  1. Uzsākt 2016./2017. mācību gadā Amatas novada mūzikas un mākslas skolas programmas ,,Vizuāli plastiskā māksla” 20V 211 001" (Licence Nr. P- 12664) īstenošanu filiālē , Skujenes skola,  Skujenes pagasts, Amatas novads LV 4144 (Lēmums stājas spēkā 2016.gada 12.oktobrī).

Šajā skolā darbojas šādas nodaļas: Klavierspēle, Kora klase, Vizuāli plastiskā māksla, Dejas pamati. 

1.1. Izglītības programmas

Amatas novada mūzikas un mākslas skola īsteno šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

1.   Dejas pamati (kods 20V212 101), licences Nr. P-12666.

2.   Klavierspēle (kods 20V 212 011), licences Nr. P – 12665.

3.   Vizuāli plastiskā māksla (kods 20V 211 001), licences Nr. P – 12664

4.   Kora klase (20V 212 061), licences Nr. P-13335.

Mūzikas izglītības programmās vienlaikus ar instrumenta spēli audzēkņi apgūst mūzikas teorijas pamatus.

Programmā „Vizuāli plastiskā māksla” mācību priekšmetā „Darbs materiālā” audzēkņiem ir iespēja apgūt prasmes dažādos virzienos: trīsdimensionālā māksla, veidošana un datorgrafika.

1.2. Izglītojamo skaits 

2015./ 16. mācību gadu uzsāka 143 audzēkņi: 41 – mūzikas programmās un 70 – mākslas programmā, Dejas pamatos -33 audzēkņi.

2016./2017.mācību gadu uzāka 174 audzēkņi:47 –mūzikas programmās un 83 –vizuāli plastiskās mākslas programmā, Dejas pamatos – 48.

2017./2018.mācību gadu uzsāka 118 audzēkņi:40- mūzikas programmās un 76 – vizuāli plastiskās mākslas programmā, Deju pamatos – 32.

2018./2019. mācību gadu uzsāka 124 audzēkņi: 30- mūzikas programmās un 67- vizuāli plastiskās mākslas

Izglītojamo skaita izmaiņas

 (2014./2015.m. gads)

 

Izglītojamo skaita izmaiņas

(2015./2016.m. gads)

 

Izglītojamo skaita

izmaiņas

(2016./2017.m.gads)

Izglītojamo skaita

izmaiņas

(2017./2018.m.gads)

Izglītojamo skaita

izmaiņas

(2018./2019.m.gads)

Izglītojamo

skaits

2014. gada 1.septembri

 

Atskaitīti

 

Izglītojamo

skaits

2015. gada

1. septembri

 

Atskaitīti

 

Izglītojamo skaits 2016.gada 1.septemri

Atskaitīti

Izglītojamo skaits 2017.gada 1.septemri

Atskaitīti

Izglītojamo skaits 2018.gada 1.septembri

Atskaitīti

140

7

143

12

174

32

118

20

124

21

 

1.3. Izglītības programmas un audzēkņu skaits

Amatas novada mūzikas un mākslas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā un mākslā:

Izglītības programmas

nosaukums

Apakšprogrammas nosaukums un kods

Audzēkņu skaits

apakšprogrammā

uz 01.09.2019.

Taustiņinstrumentu spēle

Klavierspēle

 20V 2012 011

10

Vokālā mūzika

Kora klase

20V 2012 061

17

Dejas pamati

20V 212101

19

Vizuāli plastiskā māksla

20V 211001

67

Kopā visās programmās:

113

 

1.4. Absolventu dinamika


Nr.p.k.

Nodaļa

2014./15.

2015./

16.

2016./

17.

2017./

18.

2018./19.

1.

Mūzikas programmas

1

 

1

1

1

2.

Deju pamatu programmas

 

 

 

 

7

3.

Mākslas programma

2

4

 

1

 

 

     KOPĀ

3

4

1

2

8

turpina izglītību nākošajā izglītības pakāpē

1

 

 

 

 

 

Absolventi mācības turpina vidējās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs  - Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā.  Bijušie audzēkņi iestājās arī līdzīga profila profesionālajās vidusskolās, kā, piemēram, Rīgas amatniecības vidusskolā. Vairāki absolventi mācības turpina mākslas izglītību ārzemēs. Mākslas nozarē absolventi turpina studijas pēc vidusskolas diploma.

1.5. Skolas īpašie piedāvājumi un kvalitatīvie rādītāji 

Skolas īpašie piedāvājumi un kvalitatīvie rādītāji ir: 

·      Estētiska un sakārtota skolas vide.

·      Skolas nodrošinājums ar mūzikas instrumentiem, interneta pieslēgumu, dažādām tehnoloģijām un iekārtām (piemēram, TV, DVD, kopētāji, datori, keramikas apdedzināšanas krāsns u.c.), kuras tiek izmantotas mācību procesā.

·      Pilnīgs nodrošinājums ar mācību līdzekļiem.

·      Iespēja izmantot mācību telpas ārpus nodarbību laika instrumenta spēles un citu mācību prasmju attīstīšanai.

·     Kvalitatīvs, radošs pedagogu kolektīvs.

·     Izglītības programmā „Dejas pamati” audzēkņiem ir iespējas apgūt klasisko deju, ritmiku, vēsturiskās dejas, latviešu dejas, mūsdienu deju, dejas vēsturi, baleta vēsturi, raksturdejas, modernās dejas, horeogrāfijas vēsturi, mūzikas literatūru un mūzikas teoriju.

·      Pozitīva savstarpējā saskarsme starp izglītojamajiem, skolotājiem, vecākiem.

·     Pabalsts par dalības maksu atvieglojumu Amatas novada mūzikas un mākslas skolā attiecas uz novada teritorijā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās maznodrošinātas ģimenes statuss. Dalības maksu pēc skolas piestādītā rēķina sedz novada pašvaldība.

( ‘’Grozījumi 2015.gada 26.augusta sēdes Nr.9. lēmumu (sēdes protokols Nr.9, saist.not. Nr.17)).

 

1.6. Personāls 

2018./2019. mācību gadā skolā strādā 14 pedagogi:
·     Akadēmiskais bakalaura grāds – 3
·     Profesionālais bakalaura grāds - 3
·     Maģistra grāds – 4
·     Vidējā profesionālā pedagoģiskā izglītība – 3
·     Augstākā profesionālā izglītība – 1
Skolā strādā 3 tehniskie darbinieki.
Skolotāji tiek atbalstīti savas pedagoģiskās meistarības pilnveidošanā:
·     apmeklē tālākizglītības kursus un seminārus;
·     skolā notiek regulāra savstarpējā pieredzes apmaiņa;
·     dalās pieredzē ar citu skolu pedagogiem.

1.7. Sociālās vides raksturojums 

Amatas novada mūzikas un mākslas skolā ir mērķtiecīgi organizēta vide, kur audzēknis veido savu pieredzi, vērtības, zināšanas, prasmes un iemaņas, attieksmi pret sevi, apkārtējo pasauli. Skolā mācās audzēkņi no Amatas novada , Siguldas novada un Vecpiebalgas novada. Audzēkņu vidū ir latviešu tautības bērni, bet ir arī bērni no jauktām un citu tautību ģimenēm. Valsts sociāli ekonomiskās situācijas grūtības atspoguļojas arī skolas ikdienā. Nelielai daļai audzēkņu vismaz viens no vecākiem strādā ārzemēs, kas atstāj zināmu ietekmi uz audzēkņa sekmēm un uzvedību. Tāpat sociālo un emocionālo vidi ietekmē arī valstī un novadā pastāvošais bezdarbs. Tomēr, tā kā mūzikas un mākslas izglītība nav obligāta, kopumā skolas audzēkņi un viņu vecāki ir motivēti un apzinās savu izvēli, atbildību un pienākumus pret skolu.

 1.8. Skolas budžeta nodrošinājums

 Amatas novada mūzikas un mākslas skolas finansiālo darbību nodrošina:

·     Valsts dotācija pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

·     Amatas  novada pašvaldības piešķirtais finansējums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

·       Vecāku līdzfinansējums – 45,00  EUR. gadā vienam bērnam (5.EUR mēnesī).

 

1.9. Amatas novada pašvaldības piešķirtais finansējums skolas uzturēšanai

 Finanšu līdzekļus skola izlieto normatīvajos aktos normatīvajā kārtībā. To aprite un uzskaite tiek veikta Amatas novada domes grāmatvedībā.

Skolas budžeta likumīgu, lietderīgu, efektīvu plānošanu un izpildi pārrauga Amatas novada domes finanšu speciālists.

 

Budžeta nosaukums

2014. gads

2015.

gads

2016.

gads

2017.

gads

2018.

gads

 

 

 

 

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Vecāku līdzfinansējums

3048

48490

4813

4190

3660

Valsts dotācijas

49649

53943

54036

70130

67726.46

Pašvaldības finansējums

44876

56769

67675

83386

84436

Kopā:

97573

115112

72542

157706

155822.46

2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI, IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU PRIORITĀTES UN REZULTĀTI 

2.1. Skolas darbības pamatmērķi

Skolas pamatmērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

Galvenie uzdevumi:

1.   Radīt izglītojamajiem iespēju iegūt zināšanas un prasmes mākslā, mūzikā un dejā un veidot attieksmes, kas nepieciešamas, lai sekmīgi un ar panākumiem varētu turpināt izglītību nākamajā izglītības pakāpē.

2.   Sekmēt pozitīvas mācīšanās pieredzi izglītojamajiem ar dažādu spēju līmeni, attīstot individuālu pieeju mācību procesā un veidojot motivāciju.

3.   Nostiprināt skolas un ģimenes sadarbību, veicinot vecāku līdzatbildību izglītojamo izglītošanā.

4.   Racionāli izmantot izglītībai atvēlētos resursus.

5.   Sagatavot audzēkņus un radīt motivāciju turpināt izglītoties ar mākslu un kultūru saistītās izglītības iestādēs.

6.   Sekmēt audzēkņu veidošanos par estētiski domājošu, garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību, kas spēj radīt idejas, tas izteikt vizuāli, mūzikā un dejā.

 

                2.2.  Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un rezultāti

 

Skolas darbības pamatjomas

Darbības prioritātes

Sasniegtie rezultāti

1. Mācību saturs

·               Ievērot katra audzēkņa individuālās vajadzības; sagatavot metodisko un didaktisko nodrošinājumu darbam pēc skolēnu atšķirīgām spējām.

 

·               Dažādu metožu izmantošana mācību stundās, nodrošina kvalitatīvu mācību darbu un attīstot radošās darbības prasmes.

 

 

·               Sekmēt skolotāju tālākizglītību, pedagoģiskās meistarības paaugstināšanu, ieinteresētību kolēģu darbā, dalīšanos pieredzē.

·            Ir izstrādātas mācību priekšmetu programmas ar tematisko plānojumu, kuru prasības atbilst uzņemšanai profesionālās vidējās izglītības iestādēs.

 

 

·            Pamatzināšanu, pamatprasmju apguve notiek sekmīgi un bērni ir konkurēt spējīgi.

Motivācija turpmākajām mūzikas , mākslas studijām tiek veicināta ar kultūras pasākumu apmeklēšanu un piedalīšanos dažādos pasākumos.

·            Ir pedagoģiskā sastāva un mācību materiālās bāzes nodrošinājums profesionālās ievirzes izglītības programmu kvalitatīvai realizācijai.

 

2. Mācīšana un mācīšanās

· Mācību programmu izvirzīto mērķu sasniegšana, sadarbojoties pedagogiem, izglītojamiem un vecākiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·       Sekot jaunākiem atzinumiem un pilnveidot mācību metodes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·   Solfedžo klasi un keramikas klasi iekārtot, lai būtu iespēja izmantot jaunākās tehnoloģijas un mācīšanas metodes.

 

 

·   Izstrādāt skolā dokumentāciju, kura palīdzētu skolotājiem, vecākiem, audzēkņiem redzēt savu izaugsmes dinamikas uzskati un analīzi.

 

 

 

· Trīspusēja sadarbība „skola – izglītojamais - vecāki’’ tiek īstenota un pilnveidota, organizējot skolas padomes darbu, rīkojot vecāku sapulces, informatīvus un svinīgus pasākumus, organizējot individuālas pārrunas kā arī izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas (sms, e-pasti u.c.).

  Tiek organizēti pasākumi izglītojamiem kopā ar vecākiem, radot izpratni par izglītības programmu saturu un veicināt motivāciju vecākiem iesaistīties skolas darbībā.

·     Notiek regulāra katra izglītojamā individuālo sasnieguma analīze, vērtējumu apkopojot katra semestra noslēgumā un atspoguļojot to audzēkņa personas lietā. Efektīvākai un kvalitatīvākai mācību procesa organizācijai notiek regulāra pedagogu tālāk izglītība un pieredzes apmaiņa. Notiek mācību plānā paredzētās mācību stundas, kurās kvalitāte tiek nodrošināta, skolotājiem izmantojot pārdomāti izvēlētas mācību un satura apguves metodes.

 

 

· Solfedžo klasē uzstādīts projektors un dators.

 

 

 

 

· Tiek strādāts un  uzlabots pie audzēkņu izaugsmes analīzes pārskata.

3. Izglītojamo sasniegumi

·   Veidot audzēkņu lielāku motivēšanu. Atbalstīt  - Labvēlīgs skolas klimats skolā – nodrošina gādīgu, iedrošinošu vidi.

 

 

·     Skolēnu sasniegumus fiksēt darba mapēs.

 

 

 

 

·     Ir izstrādāts un tiek aktualizēts Reglaments par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākošā klasē, audzēkņu atskaitīšana.

 

·     Izglītojamie tiek iesaistīti savu sasniegumu  novērtēšanā un analīzē. Tiek veikts diferencēts darbs ar talantīgiem audzēkņiem un tiem, kuriem nepieciešama papildu palīdzība. Skolā ir audzēkņu sasniegumu mape.

4.Atbalsts izglītojamajiem

· Pozitīvu priekšnoteikumu radīšana labvēlīga mācību videi.

· Apgūstot mācāmo vielu, tiek realizēta individuālā pieeja katram skolēnam.

· Skola piešķir mācību maksas atvieglojumus izglītojamiem no maznodrošinātām, daudzbērnu  un trūcīgām ģimenēm.

· Nozīmīga ir mērķtiecīga talantīgo audzēkņu motivēšana un virzīšana izglītības turpināšanai ar mūziku un  mākslu, deju un kultūru saistītās izglītības iestādēs.

· Izglītojamo motivāciju veicināšanai katru gadu tiek rīkoti braucieni uz koncertiem, izrādēm, skatēm.

5. Skolas vide

· Drošas un estētiskas vides, jaunu, progresīvu ideju ieviešana skolā. Skolēnu emocionālā drošība skolā, cilvēktiesību ievērošana.

 

 

 

 

 

· Sakārtot skolas vidi:

Skolas apkārtni estētiski iekārtot, apzaļumot un sakopt, iekārtot pagalmu(Ieriķi).

 

· Pastāvīga interneta pieslēguma iegūšana un tā izmantošana mācību procesā.

 

 

·       Labvēlīgs un draudzīgs mikroklimats skolā. Organizēti daudzveidīgi ārpus nodarbību pasākumi dažādu projektu ietvaros skolas tēla popularizēšanai un skolas darbības aktivizēšanai

Mācību procesā  tiek izmantotas mūsdienīgas tehnoloģijas (DVD, IT).

 

·       Izremontētas un atjaunotas klašu telpas.Sakārtota apkārtne un iekārtots pagalms (Ieriķos).

 

 

 

  • Ir pieslēgts pastāvīgs internets un tiek izmantots mācību procesā.

 

 

6. Resursi

 

· Mākslas klasē sanitāros mezglus atbilstoši prasībām.

 

· Mākslas ,Mūzikas klasēs iegādāties jaunus plauktus (Ieriķos).

 

 

· Iegādāties mūzikas instrumentus – klavieres; keramikas klasei – krāsni, virpu (Ieriķi)

 

· Iekārtot deju pamatiem zāli  (stangu un tērpi).

 

· Mākslas klasē tika nomainīta izlietne un sakārtoti sanitārie mezgli atblistoši prasībām.

· Realizēti dažādi projekti papildu finanšu līdzekļu piesaistīšanai, lai pilnveidotu materiāli tehnisko bāzi. Mūzikas klasēs ir iegādāti plaukti.

 

 

· Iegādāti mūzikas instrumenti, keramikas apdedzināšanas krāsns, virpa un klavieres ‘’Stenway &Sons’’, ‘’Fazer’’ klavieres.

 

· Izglītības programmai ‘’Dejas pamati’’ zālē tika uzstādīta stanga un ir iegādātu skatuves tērpi.

7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

· Skolas attīstības plāna īstenošana un pilnveidošana.

 

 

 

 

 

 

· Izstrādāt kvalitātes kritērijus tehniskajam personālam.

 

 

 

 

· Izstrādāt kontroles un vērtēšanas procesa metodēm, atbildīgām personām, laiku un vērtēšanas kritērijiem.

·     Attīstības plāna īstenošana un pilnveidošana notiek katru gadu, iesaistot tajā visus tajā skolas darbiniekus savu kompetenču līmenī. Par plāna īstenošanas rezultātiem tiek informēti vecāki un Amatas novada dome.

 

· Tiek strādāts pie tehniskā personāla kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

 

 

 

 

· Izstrādāti darba organizācijas normatīvie dokumenti, kuros tiek deleģēti pienākumi un atbildīgās personas.

.


3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA (2016. GADA) AKREDITĀCIJAS IETEIKUMU IZPILDE

  

Ieteikumi.

Izpilde.

·     Turpināt pilnveidot jaunāko tehnoloģiju izmantošanu un papildināt materiāli tehnisko bāzi.

·     Katru gadu tiek papildināta un iegādāta materiālā bāze, ir iegādāti vairāki datori.

·     Iespēju robežās Kora klases ansambli izveidot kā kori, iesaistot tajā arī spējīgākos klavierspēles audzēkņus.

·     Visi Kora klases un Klavierklases , kā arī spējīgākie audzēkņi no deju nodaļas  dzied skolas korī.

·     Vairāk audzēkņus iesaistīt dažāda veida dziedāšanas konkursos.

·     Katru gadu Kora klases audzēkņi piedalās dažādos konkursos. Arī skolā tiek rīkots Kora klases konkurss un meistarklases.

·     Rast iespēju bibliotēku izvietot ārpus Mūzikas un mākslas skolas telpām.

·     Amatas novada pašvaldībai šobrīd nav atbilstošu telpu, lai bibliotēku pārvietotu citās telpās.

·     Vēlams lielajai zālei Nītuarē iegādāties flīģeli koncertu vajadzībām, jo pianīno skaņa neatbilst lielajai telpai un audzēkņu iespējas izpausties izvērstos skaņdarbos ir ierobežotas.

·     2018.gada pavasarī Nītaures kultūras nams zālei  iegādājās flīģeli.

·     Regulāri pārskatīt un aktualizēt iekšējos normatīvos dokumentus.

·     Regulāri tiek aktualizēti un pārskatīti iekšējie normatīvie dokumenti.


4. SKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS

 

4.1. PAMATJOMA – MĀCĪBU SATURS 

4.1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas 

  Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas, kuras izstrādātas atbilstoši Izglītības likuma un Profesionālās izglītības likuma prasībām. Visas programmas ir licencētas.

  Visām izglītības programmām ir noteikti mērķi, uzdevumi, apgūstamās tēmas un vērtēšanas formas.

Mācību process tiek īstenots atbilstoši skolas izstrādātajām un apstiprinātajām mācību priekšmetu programmām, kuras atbilst paraugprogrammu prasībām. Skolotāji pārzina paraugprogrammās izvirzītos mērķus, uzdevumus, mācību saturu, izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas formas un kārtību. Programmu saturs ir mūsdienīgs, tās regulāri tiek pārskatītas un aktualizētas atbilstoši izglītojamo spējām un vajadzībām.

Amatas novada mūzikas un mākslas skola īsteno 4 profesionālās ievirzes izglītības programmas:

1.       Vizuāli plastiskā māksla (kods 20V211001), licences Nr. P – 12664.

2.       Klavierspēle (kods 20V212011), licences Nr. P -  12665.

3.       Dejas pamati (kods 20V212101), licences Nr. P – 12666.

4.       Kora klase ( kods 20V212061), licences Nr. P – 13335.

Katra mācību gada sākumā tiek izveidots un apstiprināts nodarbību saraksts, ieskaišu, mācību koncertu grafiks, kas atbilstoši reālajam mācību procesam tiek regulēts. Katra semestra noslēgumā skolotāji analizē mācību plāna izpildi.

Stundu vērošanas un dokumentāciju pārbaužu rezultāti liecina, ka skolotāji veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, dažādo tēmu apguvei paredzēto laiku, vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus.

Skolas vadība pārrauga mācību priekšmetu programmu un mācību līdzekļu izvēli, nodrošina skolotājiem nepieciešamo informāciju un pieeju normatīvajiem dokumentiem. Skolotāji regulāri apmeklē kursus un seminārus, organizē atklātās stundas un citus pieredzes apmaiņas pasākumus.

MK mācību gada pirmajā sanāksmē, aktualizējot jaunāko izglītībā, tiek precizētas mācību priekšmetu programmu prasības. Vadība nodrošina nepieciešamās informācijas un resursu pieejamību. Izglītības programmas un mācību priekšmetu saturu izvērtē un pilnveido iestādes vadība sadarbībā ar metodisko komisiju vadītājiem. Skolotāji zina un izprot profesionālās ievirzes izglītības programmās noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāti apgūstamo mācību saturu un ievēro vienotas audzēkņu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Visas izglītības programmas, kā arī pārējie izglītības procesu reglamentējošie dokumenti atrodas direktores un direktores vietniece  kabinetā un ir brīvi pieejami visiem skolotājiem.

Visi skolotāji ar izpratni un atbildību īsteno mācību priekšmetu mērķus un uzdevumus, mācību obligāto saturu, pilnveido skolēnu sasniegumu vērtēšanas formu un kārtību. Audzēkņu zināšanas tiek regulāri un sistemātiski kontrolētas. Skolotāji izmanto dažādas pārbaudes formas – kontroldarbus mācību tēmu noslēdzot, ieskaites, eksāmenus, skates. Izglītības programmas daļu apjoms un to apguves laika sadalījums nodrošina starppriekšmetu saikni un apguves pēctecību.

Skolotāji regulāri paaugstina kvalifikāciju tālākizglītības kursos un praksē lieto tajos gūtās atziņas, dažādojot pasniegšanas veidus. Darbs ar audzēkņiem ir diferencēts un individuāls, ņemot vērā katra audzēkņa vajadzības un spējas. Skolotāji papildus strādā ar izglītojamajiem, kuriem ir problēmas mācībās, kā arī ar talantīgākajiem un spējīgākajiem audzēkņiem, gatavojot viņus konkursiem un festivāliem. Praksē tiek izmantoti jauni mācību līdzekļi, kā arī informāciju tehnoloģijas.

Izglītības iestāde pēc iespējām cenšas nodrošināt ar izglītības programmu īstenošanai atbilstošo mācību literatūru un mācību līdzekļiem.

Nodarbības tiek plānotas un stundu saraksts tiek izveidots atbilstoši skolas Nolikumam, ievērojot programmu apguves specifiku. Mācību priekšmetu stundu sarakstu skolā katru pusgadu pārskata direktora vietniece mācību darbā, apstiprina direktore. Stundu saraksts atbilst licencētajām izglītības programmām, tas ir pieejams un pārskatāms. Stundu saraksts tiek sastādīts atbilstoši normatīvo aktu prasībām – nepārsniedzot 8 mācību stundas dienā. Par izmaiņām stundu sarakstā izglītojamie tiek savlaicīgi informēti.Stiprās puses

Tālākas attīstības vajadzības

·         Ir izstrādātas un tiek lietotas mācību priekšmetu programmas, kuru noslēguma prasības atbilst uzņemšanas prasībām profesionālās vidējās izglītības iestādēs.

·         Notiek kvalificētu pedagogu un skolas vadības sadarbība mācību satura apguves pilnveidošanā.

·         Skolā ir radoša pieeja jauninājumiem mācību procesā.

·         Skolotāji īsteno diferencētu pieeju, strādājot ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās un ar talantīgiem audzēkņiem.

·         Nodrošināt mācību satura pēctecību un saskaņot ar izglītojamo turpmāko mācību procesu.

·         Pilnveidot mācību saturu un metodiku, lietojot jaunākās tehnoloģijas.

·         Mācību plānus un programmas piemērot izglītības satura reformām.

 

Vērtējums: ļoti labi

4.2. PAMATJOMA – MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte


Notiek mācību plānā paredzētās mācību stundas, kurās kvalitāte tiek nodrošināta, skolotājiem izmantojot dažādas mācību un satura apguves metodes. Nodarbību uzskaites žurnāli tiek aizpildīti atbilstoši prasībām un pārbaudīti pēc administrācijas apstiprināta iekšējās kontroles plāna.

Skolotāji regulāri apmeklē kursus, seminārus, pilnveido zināšanas metodikā un dalās pieredzē. Skolotāji tiek vērtēti atklātajās stundās, kuru vērojumi pierāda, ka mācību metožu un paņēmienu izvēle nodrošina izvirzītā mērķa sasniegšanu, atbilstoši nodarbības tēmai tiek nodrošināta starppriekšmetu saikne un mācību uzdevuma saikne ar reālo dzīvi.

Lai pilnveidotu mācību procesu, skola regulāri audzēkņiem piedāvā iespēju piedalīties koncertos, izstādēs arī ārpus skolas, koncertbraucienos, meistarklasēs, kā arī citos radošos un izglītojošos pasākumos.

Skolas mācību procesā arvien vairāk tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas: IT,   DVD atskaņotājs. Tiek izmantoti daudzveidīgi mācību līdzekļi un aprīkojums, skolotāji regulāri papildina un atjauno metodisko materiālu klāstu.

Audzēkņi ir nodrošināti iespēju robežās ar atbilstošām mācību grāmatām mūzikas teorijas priekšmetos un kopētiem mācību materiāliem. Mūzikas pedagogi nodrošina savus audzēkņus ar daudzveidīgiem nošu materiāliem mācību priekšmetu apguvē gan no skolas bibliotēkā esošiem nošu krājumiem, gan no pedagogu personīgām bibliotēkām, gan izmantojot interneta iespējas. Mācību procesā skolotāji izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, aprīkojumu, iekārtas un materiālus - mūzikas instrumentiem, klavieru soliņiem, molbertiem, darba galdiem, datoriem u.c. Skolotāji mācību procesā izmanto priekšmeta saturam un skolēnu vecumam atbilstošas mācību metodes un darba paņēmienus. Produktīvs, radošs un intensīvs darbs mācību stundās tiek papildināts ar pārdomātiem, metodiski pareizi izvēlētiem mājas uzdevumiem gan individuālajās, gan grupu stundās. Mājas darbi tiek diferencēti, vadoties pēc katra audzēkņa vai grupas spējām un līmeņa. Jāatzīst, ka ne visi audzēkņi veic mājās uzdoto, vai arī kavējas ar izpildes laiku, līdz ar to cieš zināšanu kvalitāte un netiek gūti vēlamie rezultāti, tāpēc skolotājiem ļoti pārdomāti jāorganizē darbs stundā, lai tas būtu intensīvs un produktīvs.

Uzstāšanās prasmes, skatuves pieredzi un stāju audzēkņiem attīsta piedalīšanās skolas koncertos. Apmeklējot profesionālu viesmākslinieku koncertus, audzēkņi iepazīstas ar daudzveidīgu mūziku, dzird un redz dažādus mūzikas instrumentus, iepazīst skatuves un uzstāšanās kultūru.

Skola organizē arī mācību ekskursijas, tajās redzētais paplašina audzēkņu redzesloku, sekmē emocionālo un intelektuālo attīstību un motivē izglītības turpināšanai profesionālās vidējas izglītības pakāpē. Skolas telpās  tiek regulāri iekārtotas audzēkņu un pedagogu  darbu izstādes.

Skolā ir sistematizēta informācija par katra pedagoga tālākizglītību. Profesionālo pilnveidi, apmaksājot kursus, seminārus, u.c., atbalsta pašvaldība.

 

Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

·         Mācību procesa organizācija ir sakārtota, pārraudzīta.

·         Regulāra materiāli tehniskās bāzes pilnveide.

·         Skolotāji ir ieinteresēti, radoši, aktīvi darbojas dažādos projektos.

·         Skolotāji ir kvalificēti, labi pārzina sava darba specifiku, ir sava darba entuziasti.

·         Dažādot mācību metodes, attīstīt inovatīvu pieeju izglītojamo apmācībā.

·         Pilnveidot diferencētu pieeju mācīšanas procesā (dažādas grūtības pakāpes).

·         Turpināt pilnveidot jaunāko tehnoloģiju izmantošanu un papildināt materiāli tehnisko bāzi.

 

Vērtējums: ļoti labi


4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Skolotāji mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam, veido viņos motivāciju mācīties, rosina strādāt atbilstoši spējām, izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apgūšanā. Izglītojamie zina un izprot skolotāju izvirzītās prasības. Tiek izveidots un apstiprināts grafiks ieskaitēm, mācību koncertiem, skatēm.

Izglītojamie aktīvi izmanto skolas piedāvātās iespējas un resursus: atbilstoši aprīkotus mācību kabinetus un līdzekļus gan nodarbību laikā, gan gatavojoties nodarbībām.

Skolā iekārtota patstāvīgā darba un atpūtas telpa, kurā audzēkņiem ir iespēja lietderīgi izmantot brīvo laiku starp nodarbībām: izmantot bibliotēkas fondu, iepazīties ar dažādiem mācību palīglīdzekļiem, enciklopēdijām, presi u.c.

Lai ieinteresētu izglītojamos mācību darbam, skolā tiek organizēti pasākumi, aktivitātes, kuras ir tieši saistītas ar mācību procesu – atlases kārtas valsts un citiem Latvijas mēroga konkursiem mūzikā un mākslā, starptautiskajiem konkursiem mākslā un mūzikā, un radošās darbnīcas, muzeju apmeklējumi. Mācību priekšmetu skolotāji veic izglītojamo sagatavošanu dalībai skolas, novada, valsts un starptautiskā mēroga konkursos.

Skolotāji un administrācija rūpīgi seko līdzi nodarbību apmeklējumam un uzskaita izglītojamo kavējumus, par kuriem regulāri informē audzēkņu vecākus.

            Katru mācību stundu pedagogi motivē audzēkņus mērķtiecīgam un radošam darbam, rosina izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apguvē. Audzēkņi zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības, apzinīgi pildot visus mācību uzdevumus, aktīvi piedaloties mācību procesā, plānojot un izvērtējot savu darbu, uzņemoties līdzatbildību par mācību procesa norisi. Tāpat lielākā daļa izglītojamo regulāri apmeklē skolu, bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un mācību pasākumus.

            Izglītības iestādē uzskaita mācību stundu kavējumus, analizē to iemeslus un veic pasākumus kavējumu novēršanai. Atbilstoši prasībām sakārtota audzēkņu reģistrācija un uzskaite.

Amatas novada mūzikas un mākslas skolā valda labvēlīgs un draudzīgs mikroklimats. Radušās problēmas un domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā, sākotnēji audzēkņiem ar specialitātes pedagogiem, nepieciešamības gadījumā iesaistoties gan vecākiem, gan skolas administrācijai.


Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

·         Skolā ir labvēlīga mācīšanās vide, kas motivē izglītojamos radošai darbībai.

·         Izglītojamiem ir radīta iespēja izmantot mācīšanās procesā visus skolā pieejamos resursus (telpas, mūzikas instrumenti, mācību līdzekļi) ne tikai nodarbību laikā.

·         Motivēt izglītojamos apzinīgam mācību darbam, pilnveidojot prasmi patstāvīgi mācīties.

·         Pilnveidot izglītojamo mācīšanās prasmi, izmantojot dažādas metodes, tai skaitā arī informāciju tehnoloģijas.

 

Vērtējums: labi

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

 

Izglītojamo mācību darba sasniegumu vērtēšana notiek, pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu un skolas Reglamenta ‘’Par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem, kārtību audzēkņu pārcelšana nākamajā klasē, atskaitīšanu’’ prasībām. Vērtējumi regulāri tiek ierakstīti individuālo nodarbību un grupu nodarbību žurnālos, tiek pārbaudīti saskaņā ar iekšējo kontroli.

Izglītojamie un vecāki  tiek iepazīstināti ar vērtējumiem, izmantojot ierakstus dienasgrāmatās, kā arī individuālās sarunās un vecāku sapulcēs. Vecāki un izglītojamie ir informēti par pārbaudījumu prasībām un vērtēšanas kritērijiem, kā arī regulāri iepazīstināti ar sasniegtajiem rezultātiem. Rezultāti tiek fiksēti zināšanu vērtēšanas protokolos.

Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst katra mācību priekšmeta specifikai, kā arī izglītojamo vecumam.

Skolā ir izstrādāts Reglaments par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu. No vēroto stundu analīzes var secināt, ka vērtēšanā tiek iekļauts izglītojamo pašvērtējums un savstarpējais vērtējums.

Izglītojamo sasniegumi tiek analizēti mūzikas, mākslas un dejas nodaļu  pedagoģiskās padomes sēdēs, secinājumi tiek izmantoti mācību procesa pilnveidei.

            Vērtēšanas metodes un vērtējuma kvalitāte atbilst valstī noteiktai mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai. Vērtēšana sākas jau no 1.klases un notiek 10 ballu sistēmā. Ar  vērtēšanas sistēmu tiek iepazīstināti gan audzēkņi, gan viņu vecāki. Audzēknim ir tiesības no mācību priekšmeta pedagoga saņemt pilnu un savlaicīgu informāciju par zināšanu, prasmju pārbaudes norises kārtību, vērtēšanas saturu un vērtēšanas kritērijiem.

            Pedagogi sistemātiski vērtē skolēnu mācību sasniegumus, veic vērtējumu uzskaiti un analīzi; vērtēšanas metodes atbilst skolēnu vecumam, individuālajām spējām, mācību priekšmeta specifikai un izvirzītajam mērķim. Izglītības iestādē pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veikšanai un mācību sasniegumu vērtēšanai, pedagogi tās ievēro. Vērtējumu uzskaiti apkopo un pārrauga direktora vietnieks mācību darbā. Visi audzēkņi tiek iepazīstināti ar vērtēšanas kārtību un vērtēšanas kritērijiem, kā arī tiek regulāri iepazīstināti ar vērtējumiem. Vērtējumus visos mācību priekšmetos, arī ieskaitēs, skatēs eksāmenos iegūtās atzīmes pedagogi ieraksta katra audzēkņa dienasgrāmatā, grupu vai individuālo nodarbību žurnālos, kur pusgada vai mācību gada beigās izliek pusgada un gada vērtējumu. Mākslas nodaļas audzēkņi pēc skatēm saņem sekmju izrakstus, kas ir būtisks informācijas avots audzēkņu vecākiem. Mācību pusgada noslēgumā audzēkņi saņem liecību. Liecību paraksta audzēkņu vecāki, kad ir iepazinušies ar sava bērna sekmēm pusgadā.

Katras ieskaites vai eksāmena atzīmes kopā ar audzēkņa uzstāšanās programmu tiek ierakstītas protokola veidlapās. Skolā ir audzēkņu uzņemšanas eksāmenu protokoli, eksāmenu vērtējumu kopsavilkumi, noslēguma eksāmenu protokoli, audzēkņu zināšanu vērtēšanas protokoli (mācību koncerti, ieskaites, skates, eksāmeni), kuri glabājas lietas nomenklatūras mapēs. Pēc katras skates, ieskaites vai eksāmena tiek analizēts katra audzēkņa sniegums - izaugsme, sasniegumi, kā arī iemesli, kāpēc priekšnesums vai izpildītais darbs nebija veiksmīgs. Visās ieskaitēs un skatēs vienmēr piedalās attiecīgā priekšmeta pedagogi, izglītības programmas vadītājs un direktora vietniece mācību darbā. Skolas audzēkņu sekmes visos priekšmetos katra pusgada un mācību gada beigās tiek apkopotas sekmju kopsavilkuma žurnālā. Audzēkņu sekmes tiek analizētas pedagoģiskās padomes sēdēs. Skolā tiek veidota audzēkņu sasniegumu dinamikas analīze. Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst katra mācību priekšmeta specifikai.

 

Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

·         Skolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kas atspoguļojas Reglamentā par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākjamajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu.

·         Izglītojamo vecāki tiek regulāri informēti par izglītojamo mācību sasniegumiem.

·         Uzlabot un pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas un pašvērtēšanas sistēmu.

·         Motivēt izglītojamos augstākas mācību kvalitātes sasniegšanai, veicot regulāru pašvērtējumu un sasniegumu analīzi.

·         Pilnveidot sasniegumu objektīvu novērtēšanu, ievērojot katra izglītojamā individuālo izaugsmi.

 

Vērtējums: labi

4.3. PAMATJOMA – IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā


Audzēkņu ikdienas sasniegumi parādās stundu darba, ieskaišu, mācību koncertu, pārcelšanas un noslēguma eksāmenu, klašu un skatu vērtējumos. Tiek analizēti sasniegumi katrā mācību priekšmetā, dodot iespēju katram skolotājam izvirzīt turpmākā darba uzdevumus.

Ikdienā skolotāji diferencē mācību saturu, pielāgojot to  audzēkņu vajadzībām. Papildus tiek strādāts gan ar talantīgākajiem audzēkņiem, gan audzēkņiem ar mācību grūtībām.

Augstāki sasniegumi ikdienā ir jaunāko klašu audzēkņiem, jo mācību saturs vieglāk apgūstams. Tā kā profesionālās ievirzes izglītība tiek īstenota paralēli vispārējai pamatizglītībai, audzēkņiem, īpaši vecākajās klasēs, nepieciešams ieguldīt daudz vairāk laika un darba, lai sasniegtu optimālu zināšanu un prasmju līmeni.

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā tiek novērtēti arī mācību gada noslēgumā, pamatojoties uz izglītojamo mācību rezultātiem un dalību konkursos, skatēs.

Mācību darbs vērsts uz to, lai katrs audzēknis labi apgūtu mūzikas un mākslas priekšmetu standartu prasības un iegūtu skolas beigšanas apliecību.

Audzēkņu mācību rezultāti tiek apkopoti katra semestra beigās – Sekmju lapās un Sekmju žurnālos. Specialitāšu skolotāji semestra beigās apkopo informāciju par katra audzēkņa sasniegumiem un informē par problēmsituācijām mācību daļas vadītāju. Beidzoties mācību pusgadam, audzēkņi kārto IP mācību plānā paredzētās ieskaites un eksāmenus. Šos sasniegumus priekšmetu skolotāji fiksē ieskaišu un eksāmenu protokolos.

Tiek veikta iepriekšējā mācību gada audzēkņu sasniegumu uzskaite un analīze.

Audzēkņi tiek motivēti piedalīties ar mācību procesu saistītos pasākumos – konkursos, projektos, festivālos, izstādēs, skatēs  u.c. Audzēkņiem ir iespēja savu sniegumu prezentēt skolai, vecākiem un sabiedrībai, uzstājoties atklātajos koncertos, veidot izstādes.

 

Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

·         Skola nodrošina nepārtrauktu, sistemātisku un metodisku mācību procesu, rada iespēju gūt labus mācību sasniegumus.

·         Skola analizē katra izglītojamā mācību sasniegumus, iegūtos rezultātus izmanto zināšanu, prasmju un iemaņu kvalitātes paaugstināšanai.

·         Motivēt izglītojamos apzinīgam mācību darbam ikdienā.

·         Veicināt katra izglītojamā personisko iniciatīvu un atbildību.

 

 Vērtējums: labi

 

1.3.2.     Izglītojamo sasniegumi Valsts pārbaudes darbos

Profesionālās ievirzes skolām nav valsts noteiktu pārbaudes darbu.

 

4.4. PAMATJOMA – ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

 

Ievērojot MK noteikumus, skolā ir izstrādātas instrukcijas par ugunsdrošību, darba drošību, strādājot ar datoru, drošības instrukcija pirmās palīdzības sniegšanā, instrukcija par drošības noteikumiem masu pasākumos, ekskursijās un pārgājienos, rīcības plāns ekstremālās situācijās. Skolā ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi un Darba kārtības noteikumi.

Tiek nodrošināts, lai katra mācību gada sākumā audzēkņi tiktu iepazīstināti ar Iekšējās kārtības un drošības noteikumiem.

Skolas pedagogi sniedz vispusīgu atbalstu izglītojamo izaugsmei. Skolā ir noteikta kārtība un izglītojamie zina, kā rīkoties negadījuma, traumu un saslimšanas gadījumos.

Skola nodrošina izglītojamo fizisko un psiholoģisko drošību. Skolā ir evakuācijas plāni, rakstiskas instrukcijas, norādes, darba drošības noteikumu instrukcijas. Ir noteikta kārtība mācību ekskursiju organizēšanā, kā arī ārpusstundu pasākumu rīkošanā.

Gan izglītojamie, gan skolas personāls ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Skolā ir pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas aptieciņa.

 

Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

·         Skolas vide ir droša un draudzīga izglītojamajiem.

·         Skolotāji ir atvērti sadarbībai un cenšas izprast katra izglītojamā vajadzības, arī risinot konfliktsituācijas.

·         Skolā ir izstrādāta Kārtība, kādā nodrošināma audzēkņu drošība Amatas novada mūzikas un mākslas skolā.

·         Pilnveidot skolas personāla zināšanas drošas un psiholoģiski labvēlīgas vides radīšanai un uzturēšanai.

·         Regulāri veikt izglītojamo un skolas darbinieku praktisku apmācību rīcībai ekstremālās situācijās un evakuācijas gadījumā, sadarbojoties ar Amatas novada darba aizsardzības speciālistu Juri Susekli.

 

Vērtējums: ļoti labi

4.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

Skolas darbības virziens (mūzika, māksla) ir vērsts uz personības attīstību, radošumu. Individuālajās nodarbībās ir īpašs kontakts ar pedagogu kā mūzikas vai mākslas speciālistu, kas iedvesmo izglītojamo un pastiprināti rosina personības attīstību.

Skolā regulāri notiek daudzveidīgi kultūras un ārpus skolas nodarbību pasākumi, daudzi no tiem kļuvuši par tradīciju (pedagogu koncerts, LR proklamēšanas gadadienas koncerts, Ziemassvētku ieskaņas koncerti, karnevāli, radošās darbnīcas kopā ar vecākiem, izstādes, labdarības koncerti novada iestādēs, mācību ekskursijas, sadraudzības pasākumi ar citām mācību iestādēm). Izglītojamie ir arī kultūras nesēji citiem, kas uzliek viņiem par pienākumu ievērot ētiskās normas un atbilstošu etiķeti, sniedzot koncertus, iekārtojot savu darbu ekspozīcijas, piedaloties ārpusskolas koncertos un radošos pasākumos. Audzēkņi labprāt iesaistās pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

 

Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

·         Izglītojamie ir motivēti iesaistīties mūzikas un mākslas izglītības apguvē.

·         Izglītojamie ir motivēti iesaistīties pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

·         Atbalstīt izglītojamo iniciatīvu skolas darbības, mācību procesa attīstīšanā un ārpus skolas nodarbību pasākumu organizēšanā.

 

Vērtējums: ļoti labi

 

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā


Karjeras izglītība ir svarīga izglītības procesa sastāvdaļa. Nozīmīga ir mērķtiecīga talantīgāko audzēkņu virzīšana izglītības turpināšanai mūzikas un mākslas vidusskolās. Skolotāji motivē audzēkņus turpināt muzikālo un mākslas izglītību, iepazīstina ar iespējām Latvijā to apgūt, sniedz nepieciešamo informāciju un palīdz sagatavoties iestājeksāmeniem.

            Pedagogu papildus ieguldītais darbs atspoguļojas panākumos, kas gūti, piedaloties dažādos starptautiskos un valsts mēroga konkursos.

Laika periodā no 2013.līdz 2018.gadam 2 absolventi ir iestājušies Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā un 1 absolvensts studē Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā.

Skolā ir pieejama nepieciešamā informācija par tālākajām izglītošanas iespējām. Skolas vadība un pedagogi sazinās gan ar sava reģiona – Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolu, Valmieras mākslas vidusskolu par jauno audzēkņu uzņemšanas jautājumiem. Audzēkņi pēc pieprasījuma var saņemt visu nepieciešamo informāciju par iestājeksāmeniem. Skolas stendā ir izlikta informācija par konsultācijām mūzikas vidusskolās un atvērtajām durvju dienām mākslas vidusskolās.

 

Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

·         Skolā ir pieejama informācija par karjeras izvēles iespējām mūzikas un mākslas jomās. Skola sistemātiski organizē tikšanos ar profesionāliem meistariem attiecīgajās jomās.

 

·         Mērķtiecīgi virzīt talantīgākos audzēkņus izvēlēties mūzikas, mākslas un dejas izglītību nākamajā līmenī.

 

Vērtējums: labi

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

 

Skolas vadība atbalsta un veicina audzēkņu, īpaši talantīgo izglītojamo, līdzdalību konkursos, festivālos, izstādēs. Skolas budžetā katru gadu tiek paredzēti līdzekļi gan dalības maksām, gan transporta pakalpojumu apmaksai. Audzēkņiem, kuri dažādu attaisnojošu iemeslu dēļ ilgstoši kavējuši nodarbības, pārbaudījumu kārtošanai tiek pagarināts termiņš (šos lēmumus pieņem pedagoģiskās padomes sēdē, pamatojoties uz skolā izstrādāto reglamentu). Gan skolotāji, gan skolas administrācija sadarbojas ar vecākiem, lai labāk izzinātu katra konkrētā audzēkņa problēmas, vajadzības un iespējas.

Instrumenta spēles un dziedāšanas stundas ir individuālas, tajās tiek ievērotas katra audzēkņa spējas, vajadzības, izmantojot dažādas individuālā darba metodes. Arī grupu nodarbībās tiek izmantota individuāla pieeja un diferencēti uzdevumi. To ir viegli īstenot, jo grupu piepildījums to atļauj.

Lai veicinātu mācību uzdevumu metožu diferenciācijas pilnveidošanu, pedagogiem būtu jāveic detalizētāka  audzēkņu sasniegumu analīze.

 

Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

·         Skola atbalsta un veicina audzēkņu, īpaši, talantīgo izglītojamo dalību konkursos, festivālos, izstādēs.

·         Atbalstīt katra izglītojamā optimālu izaugsmi.

·         Veikt mācību uzdevumu un metožu diferenciācijas pilnveidošanu, veicot detalizētāku audzēkņu sasniegumu analīzi.

·         Veidot atbalsta sistēmu, lai veicinātu skolotāju darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem, kā arī izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās.

 

 Vērtējums: labi

 

4.4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām


Skola nerealizē speciālas izglītības programmas, tā kā skolā nav audzēkņu ar īpašām vajadzībām. Tomēr skolas telpas daļēji ir pielāgotas bērniem ar īpašām vajadzībām.

 

Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

·         Skolas telpas daļēji pielāgotas audzēkņiem ar īpašām vajadzībām.

 

 

·         Atbalstīt pedagogus sertifikāta par tiesībām mācīt bērnus ar īpašām vajadzībām ieguvē.

 

 

 Vērtējums: labi

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Sadarbība ar vecākiem skolā tiek īstenota, rīkojot skolas vecāku sapulces un specialitāšu nodaļu sapulces, bet visbiežāk notiek individuālas tikšanās vai telefona sarunas ar skolotājiem un administrāciju. Vistiešākais kontakts audzēkņa vecākiem ir ar specialitātes skolotāju, kas arī ir galvenā kontaktpersona dažādu problēmu situāciju gadījumos. Nepieciešamības gadījumā ir iespējams sazināties arī ar skolas vadību.

Skola regulāri informē vecākus par mācību procesu un audzēkņu sasniegumiem, izdarot ierakstus audzēkņa dienasgrāmatā, telefoniski, tiekoties personīgi. Informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem notiek arī koncertu, izstāžu un citu pasākumu apmeklējumu laikā.

Skolai ir liels pašvaldības atbalsts dažādu jautājumu risināšanā.


Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

·         Skolas vadība un pedagogi ir atvērti sadarbībai ar izglītojamo vecākiem.

·         Vecākiem ir iespēja piedalīties dažādos skolas rīkotajos pasākumos.

 

·         Pilnveidot elektroniskās saziņas iespējas ar izglītojamo vecākiem.

·          Iespēju robežās noorganizēt trīspusējai sadarbībai (audzēknis – skola – vecāki) veltītu lekciju ciklu.

 

Vērtējums: ļoti labi

4.5. PAMATJOMA – IESTĀDES VIDE 

4.5.1. Mikroklimats


Sadarbībā ar skolotājiem un skolas padomi administrācija ir izstrādājusi Iekšējās kārtības noteikumus. Tie veicina izglītojamo pašcieņu, pašdisciplīnu un atbildības sajūtu. To izpildi kontrolē skolotāji, skolas administrācija, vecāki un paši audzēkņi.

Skolas darbinieki un izglītojamie ir ieinteresēti pozitīva skolas tēla veidošanā. Skolotāji un audzēkņi labprāt piedalās dažādos pasākumos ārpus skolas, to popularizējot.

Izglītojamo, kā arī darbinieku vidū valda vienlīdzība neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās u.c. piederības. Skolas vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība un savstarpēja cieņa. Pedagogu kolektīvs ir saliedēts un draudzīgs, darbā tiek ievērotas ētikas normas. Skolotāji un skolas vadība rosina izglītojamos vienam pret otru izturēties ar cieņu un saprati.

Konfliktsituācijas tiek risinātas pārrunu ceļā, uzklausot visas iesaistītās puses un pieņemot konstruktīvus lēmumus.

Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta, vajadzības gadījumā tie tiek pieņemti arī ārpus nodarbību laika.

 

Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

·         Skolā ir saliedēts kolektīvs.

·         Dažādas skolas tradīcijas, kas veido pozitīvu un radošu skolas tēlu.

·         Atvērta un draudzīga vide.

·         Veicināt izglītojamo un darbinieku piederības izjūtu savai skolai.

·         Pilnveidot izglītojamo uzvedības kultūru mācību stundās, skolas pasākumos.

 

 Vērtējums: ļoti labi

 

4.5.2.     Fiziskā vide

 

Sanitārhigiēniskie apstākļi skolas telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Novērtēšanas periodā ir daudz darīts skolas iekšējās vides uzlabošanā: rekonstruēta Ieriķu skolas ēka pilnībā. Iekārtotas telpas skolotāju un tehnisko darbinieku vajadzībām, kā arī audzēkņu patstāvīgā darba un atpūtas telpas.

Evakuācijas plāni atrodas redzamās vietās, ir norādītas evakuācijas ceļi un izejas, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1338.

Izglītojamie piedalās skolas un klašu telpu noformēšanā, īpaši svētku periodā. Zāles sienas rotā audzēkņu darbu ekspozīcija. Skolas telpas ar audzēkņu līdzdalību tiek dekorētas dažādiem svētkiem.

Skolotāji mācību gada noslēguma pedagoģiskās padomes sēdē rakstiski iesniedz priekšlikumus skolas vides labiekārtošanai. Plānojot nākamā gada budžetu, administrācija ņem vērā šos ieteikumus.

Par skolas apkārtnes tīrību un kārtību rūpējas Amatas novada pašvaldības sētnieks, pļaujot zāli vasaras periodā, sakopjot puķu dobes, rudenī novācot lapas, bet ziemā, tīrot sniegu.

 

Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

·         Plānveidīgi un mērķtiecīgi veikti skolas telpu remontdarbi.

·         Izglītojamo iesaistīšana skolas iekšējās vides estētiskajā  noformēšanā.

·         Mērķtiecīgi un plānveidīgi veikt skolas telpu un ārējās vides labiekārtošanu. Mākslas nodaļas topošie absolventi veiks skolas telpu estētisko noformēšanu.

 

Vērtējums: ļoti labi

4.6. PAMATJOMA – IESTĀDES RESURSI

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi


Skolā ir visas nepieciešamās telpas sekmīgai izglītības programmu īstenošanai. Telpu iekārtojums un nodrošinājums ar tehnoloģijām ir atbilstošs programmu specifikai un izglītojamo skaitam. Skolā ir mācību kabineti, zāle, skolotāju un audzēkņu patstāvīgā darba un atpūtas telpas.

Skolas rīcībā ir plašs mācību grāmatu un līdzekļu klāsts. Skolā ir interneta pieslēgums, kas pieejams skolotājiem un izglītojamajiem. Mācību procesa nodrošināšanai tiek lietoti dators mūzikas centri, TV, DVD, keramikas apdedzināšanas krāsns, elektriskā virpa. Skola nodrošina ar nepieciešamajiem mūzikas instrumentiem, daudzi no tiem ir iegādāti pēdējo gadu laikā. Vajadzības gadījumā gan skolotājiem, gan audzēkņiem ir pieejami kopētājs un skeneris. Skolā plānveidīgi tiek iegādāti un regulāri izmantoti jauni mācību procesam nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi, iekārtas un aprīkojums. Regulāri tiek uzraudzīts instrumentu un iekārtu tehniskais stāvoklis, vajadzības gadījumā tiek nodrošināts to remonts.

Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša izglītības iestādes īstenojamās izglītības programmas specifikai un izglītojamo skaitam. Ir pieejamas izglītības iestādes specifikai atbilstošas mācību grāmatas vai mācību līdzekļi. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu izvēle ir pamatota.

Izglîtîbas valsts inspekcija

 

Esošais mācību līdzekļu, mācību grāmatu un inventāra klāsts pilnībā nodrošina izglītības programmu apguvi, regulāri notiek fonda pārskatīšana

Skola ir nodrošināta ar materiāltehniskajiem līdzekļiem izglītības programmas realizācijai – CD un DVD atskaņotājiem, videokameru, datoriem ar interneta pieslēgumu, kopētāju un skeneri. Tiek papildināti mācību metodiskās literatūras, audio un video materiālu krājumi, notiek nepārtraukta nošu bibliotēkas papildināšana un mākslas grāmatu iegāde.  Ir radītas iespējas pavairot nepieciešamo literatūru un nošu materiālus.  Mācību stundu laikā iespējama piekļuve interneta pieslēgumam un tā izmantošana mācību procesā. Skolai ir nepieciešamie mūzikas instrumenti un iekārtas mūzikas un mākslas programmas nodrošināšanai.

 

Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

·         Izglītības programmu realizēšanai atbilstošs telpu iekārtojums un materiāltehniskais nodrošinājums.

·         Skolotāji un audzēkņi produktīvi izmanto skolas piedāvātās iespējas.

·         Piesaistīt papildu finansējumu materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai dažādu projektu ietvaros.

·         Skolotājiem pilnveidot zināšanas darbā ar jaunākajām tehnoloģijām.

·         Izstrādāt kārtību par materiāltehnisko līdzekļu, iekārtu un aprīkojumu izmantošanu, glabāšanu un drošības pasākumiem

 

Vērtējums: ļoti labi 

4.6.2. Personālresursi

Skolā strādā 3 tehniskie darbinieki. Visiem pedagogiem ir Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība, no tiem pieciem ir maģistra grāds. Skolotāji regulāri tiek informēti un atbalstīti savas pedagoģiskās meistarības pilnveidošanā:

·                  Apmeklē tālākizglītības kursus un seminārus;

·                  Skolā notiek regulāra savstarpējas pieredzes apmaiņa;

·                  Skolotāji dalās pieredzē ar citu skolu pedagogiem.

 

Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

·         Profesionāls pedagogu kolektīvs.

·         Regulāri atbalstīt un pārraudzīt pedagoģiskā un tehniskā personāla profesionālo iemaņu pilnveidi.

 

Vērtējums: labi

4.7.  PAMATJOMA – IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

4.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

 

Skolas administrācija plāno, organizē un koordinē skolas un skolotāju darbu un tā izvērtēšanu. Tas ir nepārtraukts process, kas notiek visos līmeņos, tiek plānots atbilstoši skolas noteiktajām prioritātēm.

Katra mācību semestra noslēgumā skolas vadība un skolotāji pedagoģiskās padomes sēdē izvērtē un analizē skolas darba stiprās puses, un nepieciešamos uzlabojumus, kā arī plāno turpmāko darbību. Katra mācību gada sākumā tiek izveidots darba plāns pirmajam un otrajam semestrim, darba procesā tas tiek regulāri aktualizēts un katra semestra noslēgumā tiek veidota atskaite par darba plāna izpildi konkrētajā periodā.

Skolā ir izstrādāts attīstības plāns 2018.-2023.gadam. Tas ir strukturēts, pārskatāms un atbilst skolas darbības pamatmērķiem. Skola īsteno attīstības plānā noteiktās prioritātes, mērķus un uzdevumus. Plāna īstenošana tiek pārraudzīta, analizēti rezultāti un izdarītas nepieciešamās korekcijas. Ar skolas attīstības plānu un pašvērtējumu var iepazīties pie skolas administrācijas. Skolas pašvērtējums ir publicēts Amatas novada mājas lapā.

Mūzikas un mākslas skolas vadība plāno skolas personāla darba kontroli visās jomās. Tiek veikts individuālā darba pašvērtējums, tam seko izglītības programmu metodisko komisiju darba pašvērtējums, visbeidzot vadība apkopo visu informāciju un veic skolas pašvērtējumu. Pašvērtējums ir objektīvs un pietiekami pamatots. Pašnovērtēšanā konstatētās izglītības iestādes darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus personāls zina un izmanto, plānojot turpmāko darbu. Katru gadu tiek izvērtēti arī izglītojamo mācību sasniegumi.

Līdz Pedagoģiskajai sēdei augusta beigās tiek sagatavots darba plāns kārtējam mācību gadam, balstoties uz iepriekšējā mācību gada darba analīzi. Darba plāni tiek apspriesti nodaļu  un pieņemti Pedagoģiskās padomes sēdēs.

Regulāri izvērtējot skolas stiprās un vājās puses, paredzot problēmas un riska faktorus, tiek izstrādāti attīstības plāna grozījumi un papildinājumi.

 

Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

·         Skola īsteno attīstības plānā noteiktās prioritātes, mērķus un uzdevumus.

 

·         Pilnveidot skolas darba iekšējās kontroles sistēmu.

·         Turpināt regulāri un plānveidīgi veikt skolas darba pašvērtēšanu.

 

Vērtējums: labi

4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

 

Skolā ir visa nepieciešamā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. Skolas darbību nosaka Skolas Nolikums un citi iekšējie normatīvie akti. Skolā ir izveidota pedagoģiskā padome, kurā darbojas visi skolā strādājošie pedagogi. Kā padomdevēja institūcija darbojas skolas padome. Skolā nav izveidota izglītojamo pašpārvalde, bet audzēkņi iesaistās skolas darba organizēšanā ar priekšlikumiem.

Skolas administrācija nodrošina skolas darba plānošanu, sasniedzamo rezultātu prognozēšanu, izvirza skolas darbības mērķus un uzdevumus, nosaka darbinieku atbildības jomas, pieņem lēmumus, motivē skolotājus un izglītojamos, nodrošina iekšējo kontroli un skolas darba vērtēšanu, veic informācijas apmaiņu. Tā vienmēr sadarbojas ar skolotājiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem, kā arī organizē sadarbību ar citām institūcijām izglītības procesa sekmīgai attīstībai.

Skolā darba organizāciju un vadības pieņemšanas laiku nosaka Darba kārtības noteikumi. Visu darbinieku atbildību, pienākumus un tiesības nosaka darba līgumi un amatu apraksti. Tie pēc nepieciešamības tiek aktualizēti, saskaņojot ar darbinieku.

Skolas dokumentācija ir sakārtota atbilstoši apstiprinātajai lietu nomenklatūrai.

Ir izveidotas un darbojas Pedagoģiskā padome. Skolā ir visa nepieciešamā dokumentācija. Skolas darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti precīzi, ievērojot visas tiem izvirzītās prasības.

Skolas vadība, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi un  pašvaldību, īsteno attīstības plānu un regulāri analizē tā izpildes gaitu. Skolā ir nepieciešamā obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija.

Skolas vadība pārzina katra skolotāja spējas un kompetenci, un katru mācību gadu pārskata un optimizē pedagogu pienākumu sadali. Pamatojoties uz skolas attīstības plānu un iepriekšējā mācību gada darba analīzi, katru gadu tiek izstrādāts skolas darba plāns un iekšējās kontroles plāns.

Skolas vadība koordinē metodisko komisiju darbu, īsteno iekšējās kontroles mērķus un uzdevumus, un izvērtē visas skolas darbības jomas.

Turpinās darbs pie audzēkņu sasniegumu un aktivitāšu datu bāzes uzkrāšanas. Audzēkņu sasniegumi tiek regulāri izvērtēti metodisko komisiju sēdēs un Pedagoģiskās padomes sēdēs.

Pedagoģiskās padomes sēdes tiek organizētas četras, piecas reizes gadā, tās ir tematiski plānotas, lai iepazīstinātu pedagogus ar jaunākajām pedagoģiskajām un metodiskajām aktualitātēm un nodrošinātu audzēkņu mācīšanas kvalitāti skolā.

Informācija par aktuālajiem jautājumiem tiek izlikta arī uz ziņojumu dēļiem skolas gaitenī, direktora kabinetā un mācību klasēs.

 

Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

·         Funkcionāli iekšējie normatīvie dokumenti.

·         Vadības darbība vērsta uz lietišķumu, konstruktīvu sadarbību un izpratni.

·         Regulāri pārskatīt un aktualizēt iekšējos normatīvos dokumentus.

·         Pilnveidot organizatoriski metodisko vadību skolā īstenotajām izglītības programmām.

 

Vērtējums: labi

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

 

Skolai ir cieša un regulāra sadarbība ar skolas dibinātāju Amatas  novada pašvaldību. Ar pašvaldību veiksmīga sadarbība izveidojusies dažādās jomās (budžeta plānošana, organizatoriski jautājumi, kultūras pasākumi u.c.). Skola sadarbojas ar reģionālo metodisko centru.

Skolai ir regulāra sadarbība ar Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolu, Valmieras mākslas vidusskola, Indras mākslas skolu, Siguldas Mākslas skolu un citu novadu skolām.

Skola aktīvi iesaistās profesionālās asociācijās: Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijā un Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācijā.

Amatas novada mūzikas un mākslas skola sadarbojas ar novada vispārizglītojošām skolām, risinot jautājumus, kas saistīti ar to skolēnu mācību procesa organizāciju, kuri vienlaikus apmeklē vispārizglītojošās un mūzikas un mākslas skolu.

 

Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

·         Skola un kolektīvs ir atvērti sadarbībai

·         Attīstīt vispusīgu un radošu sadarbību, veicinot skolas attīstību.

 

Vērtējums: labi

5. SASNIEGUMI

 

Amatas novada mūzikas un mākslas skolai ir nozīmīga loma Amatas novada kultūras dzīves attīstībā un organizēšanā. Esam kā kultūras izaugsmes veicinātāji, ar augstu vērtību sabiedrībā, stabilām tradīcijām, ar atzīstamiem audzēkņu sasniegumiem. Skola regulāri organizē koncertus un izstādes ne tikai skolā, bet arī ārpus tās.

Amatas novada mūzikas un mākslas skolu var pamatoti uzskatīt par pagasta un novada mūzikas dzīves, kā arī vienu no svarīgākajām kultūrvides veidotājām. Amatas novada mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi aktīvi iesaistās dažādos pagasta un novada kultūras pasākumos.

Pašvaldība nodrošina skolas autobusu, tā dodot iespēju Amatas novada bērniem iegūt profesionālās ievirzes izglītību mūsu skolā.

 

 Pēdējo gadu nozīmīgākie pasākumi:
2017. gads

·       19.01.2017.Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas ‘’Vokālā mūzika – Kora klase’’ audzēkņu valsts konkurss II kārta  Cēsīs (Sandija Freiberga un Rodrigo Saikovs - pateicības).

·       01.02.2017. Vidzemes mūzikas skolu audzēkņu konkurss -Vispārējās klavierēs Lielvārdē (Betija Vildiņa - pateicība).

·       09.02.2017. Sadraudzības koncerts  ‘’Vienā ritmā’’ Deju nodaļas audzēkņiem ar deju grupu “Hopā” un “Savanna”  Nītaurē (Deju nodaļa).

·       15.02.2017. Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas ‘’Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle’’ audzēkņu valsts konkurss II kārta Cēsīs (Samanta Mihailova, Sandija Freiberga, Ance Mellēna).

·       08.02.2017. Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa I kārta Nītaurē.

·       09.02.2017. 7.Starptautiskais grafikas un glezniecības konkurss ‘’Saules krasts – brīnums’’ Zvejniekciemā (Natālija Pugaceviča – atzinības raksts un Diploms).

·       10.03.2017. Amatas novada mūzikas un mākslas skolas Muzikālā izrāde ‘’Latviešu tautas dziesmu apdares’’ Amatas kultūras centrā pl.17.00. (visas nodaļas).

·       31.03.2017.Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa fināls ( Viktorija Naklonova, Rūdolfs Eglītis, Betija Vildiņa, Evija Vildiņa – pateicības).

·       07.-25.04.2017. DABA, PUTNI UN DZĪVNIEKI RAIŅA DZEJĀ Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss (Skujenes filiāles audzēkņi).

·       12.04.2017. IV Starptautiskais Klavierspēles audzēkņu klavieru duetu un kameransambļu konkurss Liepājā (Sandija Freiberga un Ance Mellēna- pateicības).

·       22.04.2017. XI Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss Līvānos (Sandija Freiberga II vieta un Samanta Mihailova - pateicība).

·       23.04.2017. Pūtēju orķestra ‘’Cēsis’’ un Amatas novada mūzikas un mākslas skolas sadraudzības  koncerts Nītaures kultūras namā (visi audzēkņi un pedagogi).

·       29.04.2017. Starptautiskā deju diena (Deju nodaļa).

·       10.05.2017. Nila Īles Izglītojošā ekskursija ritma un skaņu pasaulē Skujenē (Klaviernodaļas, Vokālās nodaļas un Deju pamatu nodaļas audzēkņi un pedagogi).

·       20.05.2017. Muzeju naktis Nītaures baznīcās (audzēkņi un pedagogi).

·       24.05.2017. Pavasara noslēguma koncerts Ieriķos.

·       26.05.2017. Pavasara noslēguma koncerts un izlaidums Nītaurē.

·       05.06-08.06.2017. Plenērs uz Zilupi.

·       27.09.2017. Ekskursija uz multimediālo izstādi ‘’Sapņu upe’’ Rīgā (viz.pl. nodaļas audzēkņi un pedagogi).

·       2017.gada septembris V Starptautiskais Vizuālās mākslas konkurss ‘’Dažādā pasaule’’ 2017. ‘’Dažādās vērtības’’. (Betija Vildiņa un Evija Vildiņa – atzinības).

·       11.10.2017. Teātris Balets Maskava, Kafejnīca ‘’Idiots’’, Aleksandra Pepeļajeva iestudējums (Deju nodaļas audzēkņi un pedagogi).

·       19.10.2017. IV Latvijas mūzikas skolu kora klašu jauno solistu, duetu un trio konkurss ‘’Jūras zvaigzne’’ veltīts operdziedātājas Alīdas Vānes atcerei Venspilī. ( Pateicības  - Sandija Freiberga, Marta Ieva Priedīte, Rodrigo Saikovs).

·       2017.gada oktobrī Eiropas zuša ceļojums! 4.-6.klašu akvareļu konkurss (Kristiāna Ķauķīte, Ance Kalniete, Evija Vildiņa).

·       2017.gada 4.decembrīAmatas novada mūzikas un mākslas skolas koncerts Amatas pamatskolas PII audzēkņiem Amatas pamatskolā.

·       2017.gada 16.decembrī  muzikāla izrāde ‘’Mūzikas skaņas’’ LNO (mūzikas nodaļas audzēkņi).

·       2017.gada 15.decembrī Nītaures kultūras namā Amatas novada mūzikas un mākslas skolas ‘’Ziemassvētku ieskaņas koncerts’’.

·       2017.gada 18.decembrī Amatas pamatskolas zālē Amatas novada mūzikas un mākslas skolas audzēkņu ‘’Ziemassvētku ieskaņas koncerts’’.

2018.gads

·     2018.gada 19.janvārī meistarklases Nītaurē  pie pasniedzējas, mākslinieces Kristīnes Martinovas.

·     Solo dziedāšanas konkurss ‘’Vidzemes Cīrulīši’’ 2018.gada 26.janvārī Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā (piedalās – Dārta Liena Priedīte; Marta Ieva Priedīte; Sandija Freiberga; Betija Vildiņa; Rebeka Ivanova; Rodrigo Saikovs – visiem Pateicības).

·     2018.gada 29.janvārī iesniegti darbi uz konkursu ‘’Es dzīvoju pie jūras’’ Tilti’’, tika nosūtīts Betijas Vildiņas grafikas darbs

 ‘’Bij kalnota tautu zeme,

Akmiņiem tilti grīsti...’’

·     Valsts konkurss  Latvijas profesionālās ievirzes mākslas dizaina izglītības programmu audzēkņiem.I kārta 2018.gada 23.februārī Nītaures kultūras namā.

·     II Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs 2018.gada 7.februārī Lielvārdē (piedalās 3.Kora klases audzēkne Betija Vildiņa Diploms par piedalīšanos).

·     2018.gada 31.janvārī no pl.14.00.-16.00. Nītaurē radošās meistarklases pie Mākslas akadēmijas pasniedzējas  Rūtas Briedes ‘’Grāmatu dizainā’’.

·     2018.gada 20. februārī Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi piedalīsies un darbosies  darbnīcās Rīgas dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā ilustrāciju dizainā pie mākslinieces Māras Viškas un izstāde – futurlive.

·     2018.gada 22.februārī Cēsu vēsturiskā rajona novadu MŪSDIENU DEJU RADOŠAIS KONKURSS Cēsu Bērnu un jauniešu centrā (piedalās 5.klases Deju nodaļas audzēknes – Betija Vildiņa, Evija Vildiņa, Betija Pētersone, Ance Mellēna, Estere Meidropa, Dinija Ilze Radiviloviča, Rebeka Ivanova).

·       2018.gada 10.martā tika iesūtīti darbi uz I Starptautisko vizuālās mākslas konkursu ‘’Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot’’ nosūtītas 3ainavas Kristiāna Ķauķīte -‘’Ainava ar Nītaures baznīcu’’; Estere Kate Pugaceviča – ‘Marta saulē’’; Natālija Pugaceviča  - ‘’Ainava ar apsnigušajām priedētēm’’ (visām pateicības).

·       2018.gada 23.martā Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2017./2018.mācību gadā II kārta Valmierā (piedalījās Anna Marija Bogdanova, Natālija Pugaceviča, Evija Vildiņa – I vieta, Emīls Siliņš – pedagoģe Marika Busote - Uzuliņa).

·       2018.gada 23.martā Jaunrades konkursa ‘’Skaņuraksti Ādažos 2018 ‘’(piedalījās Betija Vildiņa, skolotājas Alises Ērmanes pavadībā, pateicība).

·         5.Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurss Siguldas Mākslu skolā ‘’Baltais Flīģelis’’ 2018. gada 14.-15.martā (2.klases audzēkne Grieta Tinusa un 5.klases audzēkne Sandija Freiberga – Pateicības).

·         XII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss 2018.gada 14.aprīlī Līvānos (piedalījās 6.klavierklases audzēkne Ance Mellēna – pateicība).

·         2018.gada 16.aprīlī Amatas novada mūzikas un mākslas skolas Kora,Klavieru un Deju nodaļas koncerts Amatas novada PII audzēkņiem un vecākiem Ieriķos ( piedalījās Ieriķu filiāles audzēkņi un pedagogi).

·         2018.gada 20. aprīlī III komponista Alvila Altmaņa dziesmu konkurss „Ulbrokas vālodzīte” 2018 (piedalās Marta Ieva Priedīte, Rodrigo Saikovs - pateicības).

·         2018.gada 23.aprīlī Amatas novada mūzikas un mākslas skolas Kora, Klavieru un Deju nodaļas koncerts Nītaures PII  ‘’Taurīte’’ audzēkņiem un vecākiem ( piedalījās Nītaures audzēkņi un pedagogi).

·         2018.gada 27.aprīlī Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkne Evija Vildiņa piedalījās Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu valsts konkursa laureātu godināšanas un apbalvošanas pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (I vieta).

·         2018.gada 28.aprīlī Deju dienas.

·         2018.gada 7.maijā Klaviernodaļas klavierkonkurss Ieriķos. Piedalās visi klaviernodaļas audzēkņi.Atzinības – Sandijai Freibergai, Alisei Špacai, Karīnai Annai Rutkovskai.

·         2018.gada 24.maijā  pl. 18.00. Mācību gada noslēguma Pavasara koncerts Ieriķos.

·         2018.gada 25.maijā pl.19.00 .Mācību gada noslēguma Pavasara koncerts – izlaidums Nītaurē.

·         2018.gada 4.-7.jūnijam Plenērs Kolkā- Mazirbe.

·         2018.gada 3.septembrī Zinību dienas ietvaros, koncertu atklāja :  Ieriķos – no Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas Imaldas Pabiānas 3.klases vijoles klases audzēkne  Alise Neimande ar koncertmeistari Gaidu Kurcenu un skolotājas Ilzes Mazkalnes 5.klavierklases audzēkne Melisa Takanbekova.

Nītaurē –AKCMV I kursa studentes : skolotājas Ilzes Mazkalnes klaviernodaļas audzēkne Alise Gārša un skolotājas Pabiānas vijoles nodaļas audzēkne Olīvija Lu;

No Rīgas audzēknes no  deju grupas ‘’Hopā’’ un Cēsu bērnu un jauniešu centra Hip-hop pulciņa dejotājas.

·       2018.gada 28.septembrī Pirmā Rīgas Starptautiskā laikmetīgā mākslas bienāle -  Mākslas vēstneša pavadībā.Apmeklējām Bijušajā Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes ēkā. Sporta2 kvartāls.(Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi).

·       2018.gada 29.septembrī vokālās dziedāšanas pasniedzējas Sandras Grīslītes – Vercinskas Meistarklases Kora klases audzēkņiem.

·       2018.gada 13.oktobrī pl.16.00. Ungurmuižā ukraiņu pianistes Olgas Palijas solo Klavierkoncerts.

·       2018.gada 17.oktobrī Meistarklases ‘’Briedis- kā darba izpētes, ierosmes objekts mākslas nodarbībās’’ pie mākslinieces Kristīnes Krastiņas – Indānes (viz.pl.m. nodaļas audzēkņi un pedagogi).

·       2018.gada 19.oktobrī II Jauno Mūziķu un Mākslinieku konkurss ‘’Mākslu duets’’ Carnikavā. Piedalās – A grupā Viz.pl.m. nodaļas audzēknes  Natālija Pugaceviča – I vieta, Kristiāna Ķauķīte; B grupā Evija Vildiņa, Ilze Balode un Kora klases audzēkne Rebeka Ivanova.

·       2018.gada 19.oktobrī apbalvošanas ceremonija Gulbenes māksla skolā – Lindai Bormanei par izcīnīto I vietu starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā ‘’Tu esi PUTNS. IRBĪTE’’.

·       2018.gada 10.novembrī Valsts svētku koncerts ‘’Svinam kopā Latvijai 100, Nītaures kultūras namam 50’’ Nītaures kultūras namā pl.19.00. (piedalās Nītaures visi audzēkņi un pedagogi).

·       2018.gada 11.novembrī ‘’Ar mīlestību no Ineses Galantes’’ koncerts Liepājas ‘’Lielajā Dzintarā’’ (pedagogi).

·       2018.gada 17.novembrī Deju lielizrāde ‘’Abas malas’’ arēnā Rīga (deju nodaļas audzēkņi un pedagogi).

·       2018.gada 18.novembrī pl.16.00. Amatas novada lepnums 2018 Ģikšos (Nītaures mūzikas skolas koris un pedagogi).

·       2018.gada 21.novembrī PIKC Ogres tehnikuma Dizaina un mākslas nodaļas darbnīcas (viz.pl. mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi).

·       2018.gada 28.novembrī Meistarklases Klavierspēles audzēkņiem pie pianistes Ilzes Jaunzemes.

·       2018.gada 6.decembrī V Starptautiskais jauno pianistu konkurss Rīgā (6.klavierklases audzēkne Sandija Freiberga un 7.klavierklases audzēkne Līga Treifelde).

·     2018.gada 14.decembrī pl.19.00. Ziemassvētku ieskaņas koncerts Nītaures kultūras namā (piedalās visi audzēkņi un pedagogi).


2019.gads

·       2019.gada 23.janvārī Amatas novada mūzikas un mākslas skolas sadraudzības koncerts ar Sigulda Mākslas skolas ‘’Baltais flīģelis’’ pedagoģes Solveigas Vītoliņas Kora klases audzēkņiem Nītaures kultūras nama zālē pl.18.00. (piedalās Kora klases, Klavierklases, deju nodaļas audzēkņi).

·       2019.gada 29.janvāris (iesniegšanas termiņš) XVIII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss ‘’Es dzīvoju pie jūras’’.Pieteikta Natālija Pugaceviča ar darbu ‘’Vētras atbalss mežā’’.

·       2019.gada 5.februārī Latvijas mūzikas un mākslas skolu audzēkņu solo dziedāšanas konkurss ‘’Vidzemes cīrulīši’’ Cēsīs. Piedalījās Kora klases audzēknes: Marta Ieva Priedīte, Dārta Liena Priedīte, Sandija Freiberga un Betija Vildiņa. Martai Ievai Priedītei II vieta, pārējām dalībniecēm pateicības. Pedagogs Aivars Krancmanis, koncertmeistare Ingrīda Muižniece.

·       2019.gada 6.februārī III Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs Lielvārdē.Piedalījās Kora klases audzēkne Betija Vildiņa – III vieta, pedagogs Ingrīda Muižniece.

·       2019.gada 8.februārī Ogres kultūras centrā ‘’Mēs un deja’’ (24 horeogrāfu 41 bērnu un jauniešu dejas, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, izdejos 30 deju kolektīvi. Piedalījās Deju nodaļas 6.klase ar pedagoģes Paulas Āboliņas horeogrāfijas deju’’ Klipu, klapu kaimiņ Janka’’.

·       2019.gada 15.februārī Zaigas Gailes birojs, Rīgas Jūgenstila muzejs, izstāde, darbnīca. Piedalās Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi.

·       2019.gada 25.februārī Amatas novada mūzikas un mākslas skolas Klaviernodaļas audzēkņu konkurss Klavierspēlē Ieriķos (piedalās visi klaviernodaļas audzēkņi). II vieta Danai Trainei, III vieta Ancei Mellēnai un Karīnai Annai Rutkovskai.

·       2019.gada 26.februārī Cēsu Bērnu un jauniešu centrā Vokālās mūzikas konkurss ‘’Balsis 2019’’. Piedalās Amatas novada mūzikas un mākslas skolas ansamblis, pedagoģe Signe Elīza Stebere, koncertmeistare Ingrīda Muižniece.I pakāpe 40,53 punkti, izvirzīti uz II kārtu Valmierā.

·       2019.gada 1.martā Starptautiskais Alfrēda Kalniņa jauno vokālistu konkurss, veltīts komponista 140 gadu jubilejai Cēsīs. Piedalījās -  Marta Ieva Priedīte, II vieta, pedagogs Aivars Krancmanis, koncertmeistare Ingrīda Muižniece.

·       2019.gada 5.martā Vokālās mūzikas konkurss ‘’Balsis 2019’’ Vidzemē – Valmierā. II pakāpe 39,87 punkti.

·       2019.gada 6.martā Jauno izpildītāju konkurss Gaujienā. Piedalās – Kristers Ziediņš, Karīna Anna Rutkovska, Ance Mellēna, Sandija Freiberga, Dana Traine.

·       2019.gada 22.martā II kārta Valsts konkursa Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2018./2019.m.g. Valmierā. Piedalās: Estere Kate Pugaceviča, Anna Zīle Lukstiņa un Evija Vildiņa.

·       2019.gada 27.martā radošās darbnīcas ‘’Eksperimentālā velšana’’ pie pasniedzējas Kristīnes Krastiņas – Indānes Nītaurē.

·       2019.gada 29.martā Mūzikas jaunrades konkurss Skaņuraksti Ādažos 2019 – III vieta.

·       2019.gada 9.aprīlī Jauno vokālistu festivāls ‘’Skaņais bolss’’ Rēzeknē. Piedalās – Marita Traine ( nominācija – DIŽAIS BOLSS), Marta Ieva Priedīte un Dārta Liena Priedīte.

·       2019.gada 13.aprīlī XIII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss Līvānos. Piedalās – Karīna Anna Rutkovska - pateicība.

·       2019.gada 29.aprīlī Koncerts Amatas pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē – visi mūzikas un deju nodaļas audzēkņi un pedagogi (Ieriķu filiāle).

·       2019.gada 29.aprīlī Koncerts Nītaures vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē – visi mūzikas un deju nodaļas audzēkņi un pedagogi (Nītaure).

·       2019.gada 10.maijā plkst. 19.00.  Mātes dienai veltīts koncerts ‘’Māte mani auklējusi...’’ Nītaures kultūras namā (piedalās visi audzēkņi un pedagogi).

·       2019.gada 1.jūnijā pl.17.00. Amatas novada mūzikas un mākslas skolas Kora klases un Deju nodaļas audzēkņu Izlaidums.

·       2019.gada no 17.06. – 20.06. Plenērs Lietuvā.

5.1. Dejas pamati

 

·     Bez dejas nodaļas audzēkņu uzstāšanās nav iedomājams neviens skolas vai novada pasākums. Dejas nodaļas pasniedzēja Evita Vāpa ir iniciatore sadraudzības koncertiem ar Rīgas, Cēsu un Valmieras deju kolektīviem.

·     09.02.2017. Sadraudzības koncerts  ‘’Vienā ritmā’’ Deju nodaļas audzēkņiem ar deju grupu “Hopā” un “Savanna”  Nītaurē.

·     10.03.2017. Amatas novada mūzikas un mākslas skolas Muzikālā izrāde ‘’Latviešu tautas dziesmu apdares’’ Amatas kultūras centrā pl.17.00. (visas nodaļas).

·     29.04.2017. Starptautiskā deju diena

·     10.05.2017. Nila Īles Izglītojošā ekskursija ritma un skaņu pasaulē Skujenē (Klaviernodaļas, Vokālās nodaļas un Deju pamatu nodaļas audzēkņi un pedagogi).

·     24.05.2017. Pavasara noslēguma koncerts Ieriķos.

·     26.05.2017. Pavasara noslēguma koncerts un izlaidums Nītaurē.

·     11.10.2017. Teātris Balets Maskava, Kafejnīca ‘’Idiots’’, Aleksandra Pepeļajeva iestudējums Liepājas Dzintarā (Deju nodaļas audzēkņi un pedagogi).

·     2018.gada 22.februārī Cēsu vēsturiskā rajona novadu MŪSDIENU DEJU RADOŠAIS KONKURSS Cēsu Bērnu un jauniešu centrā (piedalās 5.klases Deju nodaļas audzēknes – Betija Vildiņa, Evija Vildiņa, Betija Pētersone, Ance Mellēna, Estere Meidropa, Dinija Ilze Radiviloviča, Rebeka Ivanova).

·     2018.gada 28.aprīlī Deju dienas.

·     2018.gada 17.novembrī Deju lielizrāde ‘’Abas malas’’ arēnā Rīga (deju nodaļas audzēkņi un pedagogi).

·     2019.gada 8.februārī Ogres kultūras centrā ‘’Mēs un deja’’ (24 horeogrāfu 41 bērnu un jauniešu dejas, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, izdejos 30 deju kolektīvi. Piedalījās Deju nodaļas 6.klase ar pedagoģes Paulas Āboliņas horeogrāfijas deju’’ Klipu, klapu kaimiņ Janka’’.

5.2. Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa
 

·         Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa regulāri organizē radošās darbnīcas Amatas novada svētkos.

·         Vizuālās plastiskās mākslas nodaļa regulāri aicina māksliniekus, kas organizē radošas darbnīcas. Radošās darbnīcās piedalās tuvākās mākslas nodaļas audzēkņi.

·         Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju notiek sistemātiska sadarbība. Audzēkņi piedalās darbnīcās un konkursos.

·         08.02.2017. Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa I kārta Nītaurē.

·         09.02.2017. 7.Starptautiskais grafikas un glezniecības konkurss ‘’Saules krasts – brīnums’’ Zvejniekciemā (Natālija Pugaceviča – atzinības raksts un Diploms).

·         31.03.2017.Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa fināls ( Viktorija Naklonova, Rūdolfs Eglītis, Betija Vildiņa, Evija Vildiņa – pateicības).

·         07.-25.04.2017. DABA, PUTNI UN DZĪVNIEKI RAIŅA DZEJĀ Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss (Skujenes filiāles audzēkņi).

·         05.06-08.06.2017. Plenērs uz Zilupi.

·         27.09.2017. Ekskursija uz multimediālo izstādi ‘’Sapņu upe’’ Rīgā (viz.pl. nodaļas audzēkņi un pedagogi).

·         2017.gada septembris V Starptautiskais Vizuālās mākslas konkurss ‘’Dažādā pasaule’’ 2017. ‘’Dažādās vērtības’’. (Betija Vildiņa un Evija Vildiņa – atzinības).

·         2017.gada oktobrī Eiropas zuša ceļojums! 4.-6.klašu akvareļu konkurss (Kristiāna Ķauķīte, Ance Kalniete, Evija Vildiņa).

·         2018.gada 19.janvārī meistarklases Nītaurē  pie pasniedzējas, mākslinieces Kristīnes Martinovas.

·         2018.gada 29.janvārī iesniegti darbi uz konkursu ‘’Es dzīvoju pie jūras’’ Tilti’’, tika nosūtīts Betijas Vildiņas grafikas darbs

 ‘’Bij kalnota tautu zeme,

Akmiņiem tilti grīsti...’’

·         Valsts konkurss  Latvijas profesionālās ievirzes mākslas dizaina izglītības programmu audzēkņiem.I kārta 2018.gada 23.februārī Nītaures kultūras namā.

·         2018.gada 31.janvārī no pl.14.00.-16.00. Nītaurē radošās meistarklases pie Mākslas akadēmijas pasniedzējas  Rūtas Briedes ‘’Grāmatu dizainā’’.

·         2018.gada 20. februārī Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi piedalīsies un darbosies  darbnīcās Rīgas dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā ilustrāciju dizainā pie mākslinieces Māras Viškas un izstāde – futurlive.

·         2018.gada 10.martā tika iesūtīti darbi uz I Starptautisko vizuālās mākslas konkursu ‘’Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot’’ nosūtītas 3ainavas Kristiāna Ķauķīte -‘’Ainava ar Nītaures baznīcu’’; Estere Kate Pugaceviča – ‘Marta saulē’’; Natālija Pugaceviča  - ‘’Ainava ar apsnigušajām priedētēm’’ (visām pateicības).

·         2018.gada 23.martā Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2017./2018.mācību gadā II kārta Valmierā (piedalījās Anna Marija Bogdanova, Natālija Pugaceviča, Evija Vildiņa – I vieta, Emīls Siliņš – pedagoģe Marika Busote - Uzuliņa).

·         2018.gada 27.aprīlī Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkne Evija Vildiņa piedalījās Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu valsts konkursa laureātu godināšanas un apbalvošanas pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (I vieta vidējā grupā).

·         2018.gada 4.-7.jūnijam Plenērs Kolkā- Mazirbe.

·         2018.gada 28.septembrī Pirmā Rīgas Starptautiskā laikmetīgā mākslas bienāle -  Mākslas vēstneša pavadībā.Apmeklējām Bijušajā Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes ēkā. Sporta2 kvartāls.(Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi).

·         2018.gada 17.oktobrī Meistarklases ‘’Briedis- kā darba izpētes, ierosmes objekts mākslas nodarbībās’’ pie mākslinieces Kristīnes Krastiņas – Indānes (viz.pl.m. nodaļas audzēkņi un pedagogi).

·         2018.gada 19.oktobrī apbalvošanas ceremonija Gulbenes māksla skolā – Lindai Bormanei par izcīnīto I vietu starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā ‘’Tu esi PUTNS. IRBĪTE’’.

·         2018.gada 21.novembrī PIKC Ogres tehnikuma Dizaina un mākslas nodaļas darbnīcas (viz.pl. mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi).

·         2019.gada 29.janvāris (iesniegšanas termiņš) XVIII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss ‘’Es dzīvoju pie jūras’’.Pieteikta Natālija Pugaceviča ar darbu ‘’Vētras atbalss mežā’’.

·         2019.gada 15.februārī Zaigas Gailes birojs, Rīgas Jūgenstila muzejs, izstāde, darbnīca. Piedalās Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi.

·         2019.gada 22.martā II kārta Valsts konkursa Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2018./2019.m.g. Valmierā. Piedalās: Estere Kate Pugaceviča, Anna Zīle Lukstiņa un Evija Vildiņa.

·         2019.gada 27.martā radošās darbnīcas ‘’Eksperimentālā velšana’’ pie pasniedzējas Kristīnes Krastiņas – Indānes Nītaurē.

·         2019.gada no 17.06. – 20.06. Plenērs Lietuvā.

5.3. Mūzikas nodaļa

 

·         19.01.2017.Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas ‘’Vokālā mūzika – Kora klase’’ audzēkņu valsts konkurss II kārta  Cēsīs (Sandija Freiberga un Rodrigo Saikovs - pateicības).

·         01.02.2017. Vidzemes mūzikas skolu audzēkņu konkurss -Vispārējās klavierēs Lielvārdē (Betija Vildiņa - pateicība).

·         15.02.2017. Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas ‘’Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle’’ audzēkņu valsts konkurss II kārta Cēsīs (Samanta Mihailova, Sandija Freiberga, Ance Mellēna).

·         12.04.2017. IV Starptautiskais Klavierspēles audzēkņu klavieru duetu un kameransambļu konkurss Liepājā (Sandija Freiberga un Ance Mellēna- pateicības).

·         22.04.2017. XI Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss Līvānos (Sandija Freiberga II vieta un Samanta Mihailova - pateicība).

·         19.10.2017. IV Latvijas mūzikas skolu kora klašu jauno solistu, duetu un trio konkurss ‘’Jūras zvaigzne’’ veltīts operdziedātājas Alīdas Vānes atcerei Venspilī. ( Pateicības  - Sandija Freiberga, Marta Ieva Priedīte, Rodrigo Saikovs).

·         Solo dziedāšanas konkurss ‘’Vidzemes Cīrulīši’’ 2018.gada 26.janvārī Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā (piedalās – Dārta Liena Priedīte; Marta Ieva Priedīte; Sandija Freiberga; Betija Vildiņa; Rebeka Ivanova; Rodrigo Saikovs – visiem Pateicības).

·         II Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs 2018.gada 7.februārī Lielvārdē (piedalās 3.Kora klases audzēkne Betija Vildiņa Diploms par piedalīšanos).

·         2018.gada 23.martā Jaunrades konkursa ‘’Skaņuraksti Ādažos 2018 ‘’(piedalījās Betija Vildiņa, skolotājas Alises Ērmanes pavadībā, pateicība).

·         5.Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurss Siguldas Mākslu skolā ‘’Baltais Flīģelis’’ 2018. gada 14.-15.martā (2.klases audzēkne Grieta Tinusa un 5.klases audzēkne Sandija Freiberga – Pateicības).

·         XII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss 2018.gada 14.aprīlī Līvānos (piedalījās 6.klavierklases audzēkne Ance Mellēna – pateicība).

·         2018.gada 20. aprīlī III komponista Alvila Altmaņa dziesmu konkurss „Ulbrokas vālodzīte” 2018 (piedalās Marta Ieva Priedīte, Rodrigo Saikovs - pateicības).

·         2018.gada 7.maijā Klaviernodaļas klavierkonkurss Ieriķos. Piedalās visi klaviernodaļas audzēkņi.Atzinības – Sandijai Freibergai, Alisei Špacai, Karīnai Annai Rutkovskai.

·         2018.gada 29.septembrī vokālās dziedāšanas pasniedzējas Sandras Grīslītes – Vercinskas Meistarklases Kora klases audzēkņiem.

·         2018.gada 13.oktobrī pl.16.00. Ungurmuižā ukraiņu pianistes Olgas Palijas solo Klavierkoncerts.

·         2018.gada 28.novembrī Meistarklases Klavierspēles audzēkņiem pie pianistes Ilzes Jaunzemes.

·         2018.gada 6.decembrī V Starptautiskais jauno pianistu konkurss Rīgā (6.klavierklases audzēkne Sandija Freiberga un 7.klavierklases audzēkne Līga Treifelde).

·         2019.gada 23.janvārī Amatas novada mūzikas un mākslas skolas sadraudzības koncerts ar Sigulda Mākslas skolas ‘’Baltais flīģelis’’ pedagoģes Solveigas Vītoliņas Kora klases audzēkņiem Nītaures kultūras nama zālē pl.18.00. (piedalās Kora klases, Klavierklases, deju nodaļas audzēkņi).

·         2019.gada 5.februārī Latvijas mūzikas un mākslas skolu audzēkņu solo dziedāšanas konkurss ‘’Vidzemes cīrulīši’’ Cēsīs. Piedalījās Kora klases audzēknes: Marta Ieva Priedīte, Dārta Liena Priedīte, Sandija Freiberga un Betija Vildiņa. Martai Ievai Priedītei II vieta, pārējām dalībniecēm pateicības. Pedagogs Aivars Krancmanis, koncertmeistare Ingrīda Muižniece.

·         2019.gada 6.februārī III Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs Lielvārdē.Piedalījās Kora klases audzēkne Betija Vildiņa – III vieta, pedagogs Ingrīda Muižniece.

·         2019.gada 25.februārī Amatas novada mūzikas un mākslas skolas Klaviernodaļas audzēkņu konkurss Klavierspēlē Ieriķos (piedalās visi klaviernodaļas audzēkņi). II vieta Danai Trainei, III vieta Ancei Mellēnai un Karīnai Annai Rutkovskai.

·         2019.gada 26.februārī Cēsu Bērnu un jauniešu centrā Vokālās mūzikas konkurss ‘’Balsis 2019’’. Piedalās Amatas novada mūzikas un mākslas skolas ansamblis, pedagoģe Signe Elīza Stebere, koncertmeistare Ingrīda Muižniece.I pakāpe 40,53 punkti, izvirzīti uz II kārtu Valmierā.

·         2019.gada 1.martā Starptautiskais Alfrēda Kalniņa jauno vokālistu konkurss, veltīts komponista 140 gadu jubilejai Cēsīs. Piedalījās -  Marta Ieva Priedīte, II vieta, pedagogs Aivars Krancmanis, koncertmeistare Ingrīda Muižniece.

·         2019.gada 5.martā Vokālās mūzikas konkurss ‘’Balsis 2019’’ Vidzemē – Valmierā. II pakāpe 39,87 punkti.

·         2019.gada 6.martā Jauno izpildītāju konkurss Gaujienā. Piedalās – Kristers Ziediņš, Karīna Anna Rutkovska, Ance Mellēna, Sandija Freiberga, Dana Traine.

·         2019.gada 29.martā Mūzikas jaunrades konkurss Skaņuraksti Ādažos 2019 – III vieta.

·         2019.gada 9.aprīlī Jauno vokālistu festivāls ‘’Skaņais bolss’’ Rēzeknē. Piedalās – Marita Traine ( nominācija – DIŽAIS BOLSS), Marta Ieva Priedīte un Dārta Liena Priedīte.

·         2019.gada 13.aprīlī XIII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss Līvānos. Piedalās – Karīna Anna Rutkovska – pateicība.

·         2019.gada 29.aprīlī Koncerts Amatas pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē – visi mūzikas un deju nodaļas audzēkņi un pedagogi (Ieriķu filiāle).

·         2019.gada 29.aprīlī Koncerts Nītaures vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē – visi mūzikas un deju nodaļas audzēkņi un pedagogi (Nītaure).

·         2019.gada 10.maijā plkst. 19.00.  Mātes dienai veltīts koncerts ‘’Māte mani auklējusi...’’ Nītaures kultūras namā (piedalās visi audzēkņi un pedagogi).

 

Stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

·         Izglītojamajiem ir sasniegumi reģionālajos, valsts un starptautiska līmeņa konkursos.

·         Skolotāji ir ieinteresēti un motivēti gatavot audzēkņus dalībai konkursos, ieguldot papildu darbu.

·         Nepieciešams vairāk audzēkņus iesaistīt konkursos.

 

·         Turpināt virzīt talantīgos audzēkņus dalībai valsts un starptautiska mēroga konkursos.

·         Nepieciešams vairāk audzēkņus iesaistīt konkursos.

 


6. PAŠVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMA TABULA PAR SKOLAS DARBA PAMATJOMĀM

 

Pamatjoma

Pašvērtējuma līmenis

Mācību saturs

Ļoti labi

Mācīšana un mācīšanās

Labi

Izglītojamo sasniegumi

Labi

Atbalsts izglītojamajiem

Labi/Ļoti labi

Iestādes vide

Ļoti labi

Iestādes resursi

Labi/Ļoti labi

Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Labi

 

Lai pilnveidotu un paplašinātu izglītības programmu apguves iespējas, novērtēšanas periodā skola ir iegādājusies vairākus mūzikas instrumentus: kabineta flīģeli, klavieres, elektrisko podnieku virpu, keramikas apdedzināšanas krāsni, molbertus.


7. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA

7.1. Mācību saturs

 

·         Nodrošināt mācību satura pēctecību un saskaņot ar izglītojamo turpmāko mācību procesu.

·         Pilnveidot mācību saturu un metodiku, lietojot jaunākās tehnoloģijas.

·         Mācību plānus un programmas piemērot izglītības satura reformām.

 

7.2. Mācīšana un mācīšanās

 

·         Dažādot mācību metodes, attīstīt inovatīvu pieeju izglītojamo apmācībā.

·         Pilnveidot diferencētu pieeju mācīšanas procesā (dažādas grūtības pakāpes).

·         Turpināt pilnveidot jaunāko tehnoloģiju izmantošanu un papildināt materiāli tehnisko bāzi.

·         Motivēt izglītojamos apzinīgam mācību darbam, pilnveidojot prasmi patstāvīgi mācīties.

·         Pilnveidot izglītojamo mācīšanās prasmi, izmantojot dažādas metodes, tai skaitā arī informāciju tehnoloģijas.

·         Uzlabot un pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas un pašvērtēšanas sistēmu.

·         Motivēt izglītojamos augstākas mācību kvalitātes sasniegšanai, veicot regulāru pašvērtējumu un sasniegumu analīzi.

·         Pilnveidot sasniegumu objektīvu novērtēšanu, ievērojot katra izglītojamā individuālo izaugsmi.

 

7.3. Izglītojamo sasniegumi

 

·         Motivēt izglītojamos apzinīgam mācību darbam ikdienā.

·         Veicināt katra izglītojamā personisko iniciatīvu un atbildību.

·         Turpināt virzīt talantīgos audzēkņus dalībai valsts un starptautiska mēroga konkursos.

·         Nepieciešams vairāk audzēkņus iesaistīt konkursos.

 

7.4. Atbalsts izglītojamiem

 

·         Pilnveidot skolas personāla zināšanas drošas un psiholoģiski labvēlīgas vides radīšanai un uzturēšanai.

·         Regulāri veikt izglītojamo un skolas darbinieku praktisku apmācību rīcībai ekstremālās situācijās un evakuācijas gadījumā, sadarbojoties ar Amatas novada darba aizsardzības speciālistu Juri Susekli.

·         Atbalstīt izglītojamo iniciatīvu skolas darbības, mācību procesa attīstīšanā un ārpusnodarbību pasākumu organizēšanā.

·         Mērķtiecīgi virzīt talantīgākos audzēkņus izvēlēties mūzikas un mākslas izglītību nākošajā līmenī.

·         Atbalstīt katra izglītojamā optimālu izaugsmi.

·         Veikt mācību uzdevumu un metožu diferenciācijas pilnveidošanu, veicot detalizētāku audzēkņu sasniegumu analīzi.

·         Veidot atbalsta sistēmu, lai veicinātu skolotāju darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem, kā arī izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās.

·         Atbalstīt pedagogus sertifikāta par tiesībām mācīt bērnus ar īpašām vajadzībām ieguvē.

·         Papildus aprīkot skolas telpas audzēkņiem ar īpašām vajadzībām (lifts).

·         Pilnveidot elektroniskās saziņas iespējas ar izglītojamo vecākiem.

·         Iespēju robežās noorganizēt trīspusējai sadarbībai (audzēknis – skola – vecāki) veltītu lekciju ciklu.

 

7.5. Iestādes vide

 

·         Veicināt izglītojamo un darbinieku piederības izjūtu savai skolai.

·         Pilnveidot izglītojamo uzvedības kultūru mācību stundās, skolas pasākumos.

·         Mērķtiecīgi un plānveidīgi veikt skolas telpu un ārējās vides labiekārtošanu. (Mākslas nodaļas topošie absolventi veiks skolas telpu estētisko noformēšanu.)

 

7.6. Iestādes resursi

 

·         Piesaistīt papildu finansējumu materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai dažādu projektu ietvaros.

·         Skolotājiem pilnveidot zināšanas darbā ar jaunākajām tehnoloģijām.

·         Izstrādāt kārtību par materiāltehnisko līdzekļu, iekārtu un aprīkojumu izmantošanu, glabāšanu un drošības pasākumiem

·         Regulāri atbalstīt un pārraudzīt pedagoģiskā un tehniskā personāla profesionālo iemaņu pilnveidi.

 

7.7 Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

 

·         Pilnveidot skolas darba iekšējās kontroles sistēmu.

·         Turpināt regulāri un plānveidīgi veikt skolas darba pašvērtēšanu.

·         Regulāri pārskatīt un aktualizēt iekšējos normatīvos dokumentus.

·         Pilnveidot organizatoriski metodisko vadību skolā īstenotajām izglītības programmām.

·         Attīstīt vispusīgu un radošu sadarbību, veicinot skolas attīstību.

 

Citas tālākās attīstības vajadzības skat. Pašvērtējuma ziņojuma 4. sadaļā pie konkrētām jomām. 


Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .