AMATAS NOVADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS

Darba plāns I semestrim

2020./2021.m.g.

1. Skolas darbības pamatmērķi

Skolas mērķis:veidot izglītības iestādi kā novada kultūrizglītības centru, kas nodrošina kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu, izglītojamo māksliniecisko spēju un talantu attīstīšanu, personības izaugsmi caur kultūrvēsturisko mantojumu un inovācijām.

Galvenie uzdevumi:

·   Nodrošināt daudzveidīga, kvalitatīva un ģimenēm pieejama mākslu un mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmu pakalpojuma sniegšanu Amatas novada teritorijā.

·   Mērķtiecīgi organizēt un vadīt izglītības iestādes darbu, veidojot sadarbīgu, efektīvu un tolerantu kolektīvu visos saskarsmes līmeņos novada un valsts mērogā.

·   Plānot izglītības iestādes finanšu un materiālo līdzekļu izmantošanu efektīva mācību un audzināšanas procesa, kas vērsts uz inovācijām, pārmaiņām un attīstību visos iespējamos līmeņos, nodrošināšanai.

·   Nodrošināt vides pieejamību personības izaugsmei, kurā  izglītojamie apgūst atbildību un mērķtiecību, ētiskas rīcības pamatus, dzīvesprasmes,  attīsta mākslinieciskās spējas un izkopj talantus, kas ir pamats iestādes stabilitātei un attīstībai ilgtermiņā.

· Radīt izglītojamajiem iespēju iegūt zināšanas un prasmes un veidot attieksmes, kas nepieciešamas, lai sekmīgi un ar panākumiem varētu turpināt izglītību nākamajā izglītības pakāpē.

· Sekmēt pozitīvas mācīšanās pieredzi izglītojamajiem ar dažādu spēju līmeni, attīstot individuālu pieeju mācību procesā un veidojot motivāciju.

· Nostiprināt skolas un ģimenes sadarbību, veicinot vecāku līdzatbildību izglītojamo izglītošanā.

2. Skolas darbības prioritātes 2020./2021. mācību gadā

·  Atbilstīgi skolēnu individuālajām spējām pielietot radošas un inovatīvas mācību darba metodes un formas, attīstīt skolēnu radošumu, īpašu darbu veltot talantīgajiem skolēniem.

·  Uzlabot audzēkņu kvalitāti mācību procesā.

·  Skolas un tās apkārtnē veidot labvēlīgu, skolēniem draudzīgu, drošu vidi, attīstot pozitīvu savstarpējo saskarsmi un izpratni.

 

2020./2021.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiki:

Mācību gads sākas 2020.gada 1.septembrī.

1.-8.klases izglītojamajiem mācību gads beidzas 2020.gada 31.maijā.

Mācību gadu veido divi semestri:

pirmais semestris ilgst: no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 18.decembrim;

otrais semestris ilgst: 1.-8.klases izglītojamajiem no 2021.gada 4.janvāra līdz 2021.gada 31.maijam.

Mācību gadā izglītojamajiem ir šādas brīvdienas:

rudens brīvdienas – no 2020. gada 19.oktobra līdz 2020. gada 23. oktobrim;

ziemas brīvdienas – no 2020. gada 21.decembra līdz 2021.gada 1. janvārim;

pavasara brīvdienas – no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 19. martam;

vasaras brīvdienas – 1.-8.klases izglītojamiem no 2021.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 31. augustam.

Sagatavots pēc MK noteikumiem Nr.28 no 14.01.2020.

 

Nr. Pasākums Datums Atbildīgais Piezīmes
Pedagoģiskās padomes sēdes  
1. Galvenie uzdevumi 2020/2021.m.g.; darba plāns, tematiskie plāni, pašnovērtējums 24.08.2020. I.Muižniece M.Busote - Uzuliņa  
2. Atskaitāmie un uzņemamie audzēkņi.Stundu plāni. 07.09.2020. I.Muižniece    
3. Skolas attīstības plāns, audzēkņu mācību rezultātu analīze,utt. Karjeras izaugsmes iespējas. 19.10.2020. M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece  
4. I semestra skolēnu mācību sasniegumi un darba rezultāti. 21.12.2020.   M.Busote – Uzuliņa  
MĀCĪBU DARBS  
1. Tehniskā ieskaite klavierspēlē (gammas) 5.kl. 24.09.2020. Ieriķi I. Muižniece  
2. Tehniskā ieskaite klavierspēlē (gammas) 8.kl. 30.09.2020. Nītaure I.Muižniece  
3. Ieskaite – Latviešu dejā/ klasiskā/ raksturdejā. 05.10.2020. Nītaure K.Lorence E.Vāpa I.Muižniece  
4. Tehniskā ieskaite Kora klases nodaļais Vispārējās klavierēs. 05.-06.10.2020. Nītaurē I.Muižniece  
5. Ieskaite – Latviešu dejā/Klasikā/Raksturdejā. 07.10.2020. Ieriķi K.Lorence E.Vāpa  
6. Tehniskā ieskaite Kora klases nodaļais Vispārējās klavierēs. 08.-09.10.2020. Ieriķi I.Muižniece  
7. Ieskaite - Mūsdienu dejā un Improvizācijā. 12.10.2020. Nītaure E.Vāpa I.Muižniece K.Lorence  
8. Audzēkņu vakars – ieskaite Kora klases audzēkņiem (divas dažāda rakstura  dziesmas. 12.10.2020. Nītaure A.Krancmanis I.Muižniece  
9. Starpskate Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņiem. 12.-16.10.2020. Ieriķi Nītaure Skujene M.Busote – Uzuliņa I.Pavāre J.Dobenberga J.Bindemanis I.Batņa J.Sausnītis  
10. Audzēkņu vakars  - Ieskaite Klaviernodaļai. 14.10.2020. Nītaurē I. Muižniece M.Busote - Uzuliņa  
11. Ieskaite Mūsdienu dejā un Improvizācijā. 14.10.2020. Ieriķi E.Vāpa K.Lorence  
12. Ieskaite Vokālās nodaļas audzēkņiem (divas dažāda rakstura  dziesmas) . 15.10.2020. Ieriķi A.Krancmanis I.Muižniece  
13. Audzēkņu vakars  - Ieskaite Klaviernodaļai. 15.10.2020. Ieriķi I.Muižniece A.Krancmanis  
14. Valsts konkursa I kārta Deju nodaļai. 02.12.2020. Ieriķos K.Lorence E.Vāpa I.Muižniece    
15. Valsts konkursa I kārta Vokālai nodaļai plkst.17.00 . 07.12.2020. Nītaurē A.Krancmanis I.Muižniece  
16. Audzēkņu vakars Klaviernodaļai kolektīvajā muzicēšanā 8. klasei (2 skaņdarbi). 07.12.2019. Nītaurē I. Muižniece A.Krancmanis    
17. Valsts konkursa I kārta Klaviernodaļai plkst.16.00. 08.12.2020. Nītaurē I.Muižniece A.Ketlere – Kaņepone M.Busote - Uzuliņa  
18. Audzēkņu vakars Klaviernodaļai kolektīvajā muzicēšanā 5. klasei (2 skaņdarbi). 10.12.2020. Ieriķi I.Muižniece A.Krancmanis  
19. Valsts konkursa I kārta. Ieskaite Koraklases nodaļais Dziedāšanā. 14.12.2020. Nītaurē A.Krancmanis I.Muižniece  
20. Ziemassvētku koncerts plkst. 18.00. 16.12.2020. Nītaure Visi pedagogi  
21. Skates Vizuāli plastiskās mākslas nodaļai. 14.-17.12.2020. Nītaurē Ieriķos Skujenē M.Busote – Uzuliņa I.Batņa J.Sausnītis J.Dobenberga I.Pavāre J.Bindemanis  
PASĀKUMI, KONKURSI, FESTIVĀLI  
Septembris 2020  
1. ‘’Zinību diena’’ mācību gada sākuma svinīgs pasākums. 01.09.20120. Skujene, Ieriķos pl.12.00. I.Batņa I.Muižniece E.Vāpa S.Dzelzkalēja  
2. ’’Zinību diena’’ mācību gada sākuma svinīgs pasākums. 02.09.2020. Nītaure pl.14.00. I.Muižniece M.Busote – Uzuliņa A.Ketlere - Kaņepone  
3. Radošās darbnīcas visās nodaļās. 01.-04.09.2020. Nītaure/Ieriķi Visi pedagogi  
4. Konkurss ‘’Dizaina darbi’’. 10.09.-10.10.2020. Iesūtīšanas termiņš. Visi mākslas nodaļas pedagogi  
5. Vidzemes mūzikas skolu skolotāju seminārs ‘’Audzināšana Bērncentrētā sabiedrībā: problēmas un perspektīvas’’. 23.09.2020. Valka M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece K.Lorence E.Vāpa S.Dzelzkalēja A.Ketlere - Kaņepone  
6. 3.Starptautiskais mākslas festivāls ‘’Divi Jūliji’’ Gulbenē: Straume un Madernieks joprojām modē. 25.-26.09.2020. Gulbenē Mākslas pedagogi  
7. Pedagogu profesionālās pilnveides meistarkursi . 28.-30.09.2020. Lielvārdē I.Muižniece A.Ketlere - Kaņepone  
Oktobris 2020  
1. IV Starptautiskais gleznošanas konkurss ‘’Vilnis Lielupē’’. 16.10.2020. Iesniegšanas termiņš I.Pavāre I.Batņa J.Dobenberga  
2. Dienas nomente Deju pamatu nodaļai. 19.10.2020. Nītaure E.Vāpa K.Lorence  
3. Dienas nomente Deju pamatu nodaļai. 21.10.2020. Ieriķi E.Vāpa K.Lorence  
4. Vizuālās mākslas konkurss ‘’Akvarelis. Māksliniekam Jānim Brektem – 100’’. 30.10.2020. Iesūtīšanas termiņš J.Dobenberga I.Pavāre  
Novembris 2020  
1. Meistarklase hip hopā ar Moniku Blocku. 14.11.2020. Nītaurē E.Vāpa K.Lorence  
2. Nītaures lepnums 2020. 13.11.2020. Nītaure A.Krancmanis I.Muižniece E.Vāpa K.Lorence A.Ketlere – Kaņepone  
Decembris 2020  
1. VIII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5.-8.klavieru klašu audzēkņu konkurss. 02.12.2020. Dobele I.Muižniece  
2. Ziemassvētku ieskaņas koncerts 18.00. 16.12.2020. Nītaurē Visi pedagogi  
3. Nītaures pagasta Ziemassvētku koncerts 26.12.2020. Nītaurē Visi pedagogi  
Metodiskais darbs 2020./2021.m.g.
1. Semināri, kursi. 01.09.2020.-31.08.2021. Visi pedagogi  
Audzināšanas darbs 2020./2021.m.g.
1. Audzināšanas virzieni. 02.09.2020. - 31.08.2021. Visi pedagogi  
Vecāku sapulces 2020./2021.m.g.
1. Vecāku sapulce plkst. 18.00. 07.09.2020. Nītaure M.Busote – Uzuliņa I.Muižniece K.Lorence E.Vāpa  
2. Vecāku sapulce plkst.18.00. 09.09.2020. Ieriķos I.Muižniece  

 .