PAR SKOLU

Amatas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde ‘’Nītaures mūzikas un mākslas skola’’ dibināta kā mācību iestāde 2010.gadā 10. decembrī. Reģistrācijas apliecības Nr.4474902103 un juridiskā adrese ‘’Pagasta ēka’’, Nītaure, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV-4112.


Izglītības iestādes dibinātājs: Amatas novada pašvaldība.

Šajā skolā darbojās šādas nodaļas: Klavierspēle, Vizuāli plastiskā māksla, Dejas pamati. Skolas direktore Marika Busote –Uzuliņa.

Ar Amatas novada pašvaldības lēmuma Domes sēdes protokolu Nr.2 2013.gada 20.februārī tiek mainīts ‘’Nītaures mūzikas un mākslas skolas’’ nosaukums. Pārdēvēt Amatas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādi ‘’Nītaures mūzikas un mākslas skola’’ par Amatas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādi ‘’Amatas novada mūzikas un mākslas skola’’ (direktore Marika Busote – Uzuliņa). Reģistrācija apliecības Nr.4474902103 izdota Rīgā. Juridiskā adrese: ‘’Pagasta ēkā’’, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV-4112. Izglītības iestādes dibinātājs: Amatas novada pašvaldība.

‘’Amatas novada mūzikas un mākslas skolai’’ 2013.gada 2.septembrī tika atvērtas divas filiāles, kuru juridiskās adreses ir:

 1. Amatas pamatskola, ‘’Ieriķu skola’’, Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4139.

2. Skujenes skola, Skujene, Skujenes pagasts, Amatas novads, LV-4144.

Turpmāk dokumentā skatīt nosaukumu ‘’Amatas novada mūzikas un mākslas skola’’.

Amatas novada mūzikas un mākslas skola piedāvā:
  • Profesionālās ievirzes programmu „Vizuāli plastiskā māksla”:
Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana un mākslas valodas pamati.
  • Profesionālās ievirzes programmas „Mūzikā”:
Klavierspēle, Kora klase, Dejas pamati.

  •  Profesionālās ievirzes izglītības mūzikā mērķis ir:


Sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi izvēlētās mūzikas jomas  pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē.

Profesionālās ievirzes izglītības mūzikā uzdevumi ir:

Attīstīt audzēkņa talantus, radošās spējas un profesionālās iemaņas un prasmes izvēlētajā jomā, sekmējot izcilību veidošanos.

Nodrošināt mūzikas izglītības plašu pieejamību, lai  veidotu nacionālas valsts identitāti un Dziesmu svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšanu.

Veidot audzēkņos  izpratni par mākslas valodas pielietojumu dažādos mākslas veidos un izpausmēs, izkopt radošās un vērtējošās darbības pieredzi.

Sekmēt integrāciju, veidot radošu un saliedētu sabiedrību.

Izglītības procesa rezultātā tiek:
  • veicināta audzēkņa  muzikālo, intelektuālo un emocionālo spēju attīstība
  • sekmēta kolektīvās un individuālās, muzikālās darbības pieredzes apguve
  • attīstītas jaunrades spējas mūzikā;
  • uzkrātas zināšanas un prasmes, un prasme tās izmantot savā radošā darbībā
  • attīstītas spējas orientēties mūzikas žanros un stilos;
  • audzēkņi sagatavoti  un motivēti  tālākai profesionālās izglītības ieguvei.

Amatas novada mūzikas un mākslas skolas realizētās izglītības programmas:

Izglītības programma Kods Licences Nr. Derīguma termiņš Akreditācijas termiņš
Klavierspēle 20V 212 01 P – 8274 10.09.2013. 23.02.2020.
Vizuāli plastiskā māksla 20V 211 00 P – 8273 10.09.2013. 23.02.2020.
Dejas pamati 20V 212 10 P – 8277 10.09.2013. 23.02.2020.
Koraklase 20V 212 061
P - 13335  07.04.2016.
06.04.2022.

 .